Ar mērķi nodokļu maksātājiem atvieglot radušos nodokļu parāda slogu laikā no 01.10.2017. līdz 02.01.2018. ikvienam, kam izveidojies nodokļu parāds, ir iespēja pieteikties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) atbalsta pasākumam, kas paredz nokavējuma un soda naudas pilnīgu dzēšanu ar nosacījumu, ka ne vēlāk kā līdz 31.12.2019. tiek samaksāts nodokļu pamatparāds.

Atbalsta pasākumam var pieteikties gan privātpersonas, gan komersanti. Tas attiecināms uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies.

Ikviena fiziskā persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kāda tai ir pēc stāvokļa pieteikuma iesniegšanas dienā.

Savukārt ikviena juridiskā persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kas nepārsniedz nodokļu pamatparāda apmēru pēc stāvokļa 01.06.2017. un nav samaksāta līdz dienai, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam.

Pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam iespējams, aizpildot īpaši tam paredzētu veidlapu. Juridiskās personas šo iesnieguma veidlapu var aizpildīt un nosūtīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā "Dokumenti – Sagatavot dokumentu "No veidlapas" – Citi – "Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai", savukārt fiziskās personas to var iesniegt arī:

  • personīgi vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
  • izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv;
  • sūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda:

  • atbalsta pamatparāda summu;
  • nodokļu veidus, uz kuriem piesaka atbalstu;
  • cik mēnešu laikā apņemas to samaksāt.

Atbalsta pamatparādu var sadalīt vienādās daļās, un tas ir maksājams reizi mēnesī. Samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2019.

Lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu to piemērot VID pieņems 21 dienas laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Minēto lēmumu VID nodokļu maksātājam nosūtīs, izmantojot VID EDS. Tiem, kas nav EDS lietotāji, lēmums tiks nosūtīts vēstulē uz deklarēto vai norādīto dzīves vietas adresi.

VID 21 dienas laikā no dienas, kad atbalsta pamatparāds samaksāts pilnā apmērā, pieņem lēmumu par nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu, ja tāda ir aprēķināta, attiecībā uz atbalsta pamatparādu.

Nodokļu maksātājiem, kas nebūs noteiktajos termiņos veikuši maksājumus saskaņā ar nodokļu pamatparāda samaksas grafiku, lēmums par atbalsta piemērošanu tiks atcelts un nodokļu parāds pilnā apmērā (ieskaitot nokavējuma un soda naudas) tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā.

Piedalīties atbalsta pasākumā nav tiesību šādos gadījumos:

  • ja par nodokļu maksātāju ir pieņemts lēmums par tā saimnieciskās darbības apturēšanu;
  • ja nodokļu maksātājs izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
  • ja kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;
  • ja nodokļu maksātājam tiesa ar nolēmumu ir pasludinājusi maksātnespējas procesu.

Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī nodokļu maksātājiem, par kuru parādiem savulaik jau tika pieņemti lēmumi saskaņā ar 2012.gada Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, ja šie lēmumi joprojām ir spēkā, un kuru izpildi VID joprojām uzrauga.

VID informēs juridiskās personas par atbalsta pasākumu, izmantojot EDS, bet fiziskajām personām nosūtīs vēstules atbilstoši VID rīcībā esošajai nodokļu maksātāju kontaktinformācijai.

Nodokļu maksātāji, kas vēlēsies noskaidrot nodokļu pamatparāda, nokavējuma naudas un soda naudas apmēru uz pieteikuma iesniegšanas dienu, to varēs precizēt VID EDS. Fiziskās personas, kas nav EDS lietotāji, informāciju par savu nodokļu pamatparāda apmēru varēs iegūt, sazinoties ar VID speciālistu, kurš norādīts VID nosūtītajā vēstulē.

Atbalsta pasākumi nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai noteikti Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likumā.