Labklājības ministrija (LM) ir apkopojusi aktuālās izmaiņas sociālajā jomā, par kurām var informēt, kamēr vēl nav pieņemts budžets 2019.gadam.

Tiesības uz vecuma pensiju

Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2019.gadā būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un sešu mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2019.gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 61 gadu un sešu mēnešu vecumu. Atgādinām, ka no 2014.gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik gadu par trīs mēnešiem, līdz 2025.gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums.

Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā

Gadījumos, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019.gada 1.janvāra, pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķirs pabalstu 50% apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar šo likumu piešķirtās pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim). Tiesības uz pabalstu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, apbedīšanas pabalsta apmērā iekļaus arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, ja šāda piemaksa bija piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam.

Paaugstināts sociālo iemaksu maksimālais apmērs

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs laikā no 2019.gada līdz 2021.gadam ir 62 800 eiro gadā.

Atbalsts adoptētājiem

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošinās mācības potenciālajiem adoptētājiem, kā arī psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm.

Līdz šim ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošina atbalsta grupas, psihosociālo atbalstu un citus pakalpojumus tikai audžuģimenēm un specializētājām audžuģimenēm, kā arī mācības potenciālajām audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm.

Pensiju indeksācija

No 2019.gada 1.oktobra vecuma pensijām, kas aprēķinātas par 45 un vairāk gadu lielu apdrošināšanas stāžu, pensiju indeksācijā piemēros faktisko patēriņa cenu indeksu un 80% (70% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim (šobrīd 1,50 eiro pensijām, kas piešķirtas līdz 1996.gadam, un viens eiro – pensijām, kas piešķirtas no 1997.gada), oktobrī pārskatīs, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.