Jau ar 2019.gada 1.janvāri 16.Starptautiskais finanšu pārskatu standarts “Noma” (SFPS) būs piemērojams obligātā kārtā. Šis standarts ir īpaši nozīmīgs nomniekiem, jo tas faktiski pielīdzina šī brīža operatīvo nomu finanšu nomai, tātad praktiski visas nomas būs jāuzrāda bilancē.

Līdzīgi citiem SFPS, arī šis standarts būs obligāti piemērojams visiem tiem Latvijas uzņēmumiem, kuri savus finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar SFPS vai kuru mātes sabiedrības pieprasa grupas pārskatu vajadzībām sagatavot finanšu informāciju, piemērojot SFPS. SIA “PricewaterhouseCoopers” eksperti informē par galvenajām SFPS iezīmēm, kas attiecas uz nomnieku.

Kas ir noma?

Noma pastāv, ja ir identificējams aktīvs un pircējam ir tiesības gūt praktiski visus ekonomiskos labumus no aktīva izmantošanas tā lietošanas perioda laikā. Lai atvieglotu uzskaiti, tiek atļauts neuzskatīt par nomu tādu aktīvu nomu, kas ir īstermiņa (termiņš nepārsniedz 12 mēnešus) vai zemas vērtības (jauna aktīva vērtība bija mazāka par 5 000 ASV dolāriem). Nomas sadalījums operatīvajā un finanšu nomā vairs nav attiecināms uz nomnieku, tādēļ nomnieka pieeja visu nomu uzskaitei ir vienāda. 

Nomu atzīst nomas darījuma uzsākšanas datumā. Nomas termiņu nosaka, ņemot vērā gan neatceļamo nomas periodu, gan iespēju pagarināt vai atcelt nomu, vērtējot šādas iespējas ticamību un nolūku to izmantot.

Kas veido nomas saistību un kas jāņem vērā, to aprēķinot?

Nomas saistība ir visu paredzamo nomas maksājumu tagadnes vērtība. Tā ir daļa no finanšu saistībām, kurai piemērojamas visas tās prasības, kas attiecas uz finanšu saistībām. Nomas saistību sākotnējās atzīšanas brīdī veido:

  • fiksētās nomas maksas;
  • tās mainīgās nomas maksas, kas ir piesaistītas likmei vai indeksam (piemēram, inflācijai);
  • izpirkuma iespēja, ja tā ir paredzama;
  • soda naudas, ja tās ir paredzamas;
  • jebkādas citas atlikušās vērtības garantijas, ko nomnieks ir sniedzis iznomātājam.

Nomas saistību atzīst nomas maksājumu tagadnes vērtībā. Nosakot tagadnes vērtību, ir jāpiemēro vai nu tā procentu likme, kas iekļauta nomas līgumā, vai arī pielīdzināmu aizdevumu likme, ja nomas līgumā nav iekļauta procentu likme.

Pēc sākotnējās atzīšanas nomas saistībai atzīst procentu izdevumus pēc efektīvās procentu likmes. Par nomu veiktie atbilstošie maksājumi samazina nomas saistību un vairs tieši neparādās peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Aktīvu lietošanas tiesības un to uzskaite

Aktīvu lietošanas tiesības ir bilances ilgtermiņa postenis, kas pielīdzināms nemateriālajam aktīvam, pamatlīdzeklim vai ieguldījuma īpašumam, un norāda vērtību, kas attiecas uz nomnieka tiesībām kādu laiku lietot nomas objektu.

Tiesības lietot aktīvu sastāv no nomas saistības, priekšapmaksām par nomu, atjaunošanas izmaksām un sākotnējām tiešām izmaksām, kas saistītas ar nomas līguma slēgšanu. Atjaunošanas izmaksām (piemēram, tām, kas radīsies, remontējot telpas pirms pārvākšanās nākotnē, ja tās ir paredzētas līgumā) veido uzkrājumu bilances saistību sastāvā.

Pēc sākotnējās atzīšanas aktīvu lietošanas tiesības tiek nolietotas un ir pakļautas vērtības samazinājuma izvērtējumam tāpat kā jebkurš uzņēmuma īpašumā esošs ilgtermiņa aktīvs.

Ko darīt, ja mainās nomas līgums vai sākotnējās atzīšanas brīdī izdarītie pieņēmumi?

Veicot izmaiņas nomas līgumā vai mainoties pieņēmumiem, kas izdarīti, sākotnēji nosakot nomas saistības vai rēķinot tiesības lietot aktīvu, ir jāveic pārrēķins, attiecīgi labojot nomas saistības un aktīvu lietošanas tiesības.

Jaunā standarta piemērošana

SFPS ir sākotnēji ieviešams

  • retrospektīvi, t.i., pilnīgi mainot visus salīdzinošos rādītājus;
  • vai arī ar atviegloto pieeju, t.i., uzrādot izmaiņas pašu kapitālā standarta sākotnējās piemērošanas brīdī.

Jāņem vērā, ka standarts pieprasa pārskatīt arī nomas, kas noslēgtas pirms 2019.gada.

Jaunais nomas standarts nav sarežģīts no teorijas viedokļa, tomēr tas prasa no nomniekiem ļoti nozīmīgu sagatavošanās darbu, pārskatot un apkopojot visus nomas līgumus, kā arī aprēķinot nomas saistības un aktīvu lietošanas tiesības.