Vasaras periodā Latvijas tirgos gan ārvalstu tirgotāji cenšas realizēt ievērojamu daudzumu augļu un dārzeņu, gan arī Latvijas tirgotāji pārdod no kaimiņvalstīm ievestu preci, taču maldīgi uzdod to par pašu izaudzētu. Tas rada nevienlīdzīgu konkurenci pašmāju zemniekiem un lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem, kuri realizē pašu izaudzēto produkciju, kā arī norāda, ka ievesto dārzeņu un augļu tirgotāji veic nereģistrētu saimniecisko darbību, neuzrāda ieņēmumus un nemaksā nodokļus. Tādēļ Valsts ieņēmumu dienests (VID) arī šogad pievērsīs pastiprinātu uzmanību situācijai Latvijas tirgos un nakts tirdzniecības vietās.

VID atgādina, ka tās fiziskās personas, kuras tirgo pašaudzētu produkciju, t.i., piemājas saimniecībā audzētus dārzeņus, augļus un ogas, un kuru ienākumi no to pārdošanas nepārsniedz 3000 EUR gadā, var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji (SDV) un tām nav jāizmanto kases aparāts.

Saimniecisko darbību var nereģistrēt un kases aparāts nav jāizmanto arī tām fiziskajām personām, kuras gūst ienākumus no savvaļas velšu vākšanas (sēņošana, ogošana, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšana, no 03.06.2015. – arī parka vīngliemežu ieguve), ja tie nepārsniedz 3000 EUR gadā. Tomēr šīm personām ir jāspēj pēc pircēja pieprasījuma izsniegt stingrās uzskaites kvīti, kā arī jāveic uzskaite par gūtajiem ienākumiem. Kad kopējie ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 EUR gadā, personai 5 darba dienu laikā jāreģistrējas VID kā SDV un turpmāk jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija. 

Savukārt tirgū vai nakts tirdzniecības vietās pārdodot iepirktas lauksaimniecības preces, ir obligāti jāreģistrējas VID kā SDV un jāizmanto elektroniskais kases aparāts. Kases aparāts ir jāizmanto arī gadījumā, ja paša audzētu vai ražotu preču tirgotājs ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs.

Citu valstu tirgotājiem, uzsākot pārdot Latvijas tirgos vai nakts tirdzniecības vietās ievestu lauksaimniecības produkciju, ir jāreģistrējas VID kā PVN maksātājam. Jāreģistrējas ir neatkarīgi no tā, vai lauksaimniecības produkcijas tirgotājs savā mītnes valstī ir vai nav reģistrējies kā SDV, kā arī neatkarīgi no pārdodamās produkcijas apjoma vai vērtības.

Ja citas valsts persona ir VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājs, persona var reģistrēties PVN maksātāju reģistrā elektroniski no savas mītnes valsts. Pretējā gadījumā šai personai ir jāierodas kādā no VID Klientu apkalpošanas centriem, kur jāaizpilda iesniegums par reģistrēšanos VID PVN maksātāju reģistrā, vai arī jānosūta iesniegums ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv. VID PVN maksātāju reģistrā var reģistrēties arī uz noteiktu laika periodu (1 dienu, 1 nedēļas nogali, 1  nedēļu, 2 mēnešiem u.tml.).

VID atgādina, ka tirdzniecība tirgos ir atļauta speciāli iekārtotajās, tirgus pārvaldītāja norādītajās tirdzniecības vietās juridiskajām vai fiziskajām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību un pārdod preces, un fiziskajām personām, kuras pārdod pašu ražoto lauksaimniecības produkciju.

Pārbaužu laikā Latvijas tirgos VID inspektori pārbaudīs:

  • vai tiek izsniegts elektroniskā kases aparāta čeks, vai tirdzniecības vietā atrodas preču izcelsmes dokumenti un dokumentu reģistrs gadījumos, ja tiek tirgota iepirkta lauksaimniecības produkcija. Minētie nosacījumi attiecas arī uz gadījumiem, ja tirgotājs tirgo paša iegūtu vai ražotu produkciju un ir reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā;
  • vai tirgotājs pēc pieprasījuma var izsniegt stingrās uzskaites kvītis, ja tiek tirgota paša iegūta vai ražota produkcija un tirgotājs nav reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā; 

Lai pārliecinātos, ka tirgotājs patiešām pārdod pašaudzētu produkciju, t.i., Latvijā audzētus dārzeņus, augļus un ogas, VID nepieciešamības gadījumā apsekos pārdevēju lauksaimniecības produkcijas audzēšanas vietas, pārliecināsies par zemes platības izmantošanu attiecīgās produkcijas audzēšanai, par pārdevēju piedāvātā sortimenta audzēšanu, kā arī pārbaudīs, vai ar esošajiem darba spēka resursiem iespējams nodrošināt realizējamās produkcijas daudzumu. 

Pārbaužu laikā īpaša uzmanība tiks arī pievērsta lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem no citām valstīm. Šajos gadījumos iespēju robežās tiks identificētas citu valstu personas un fiksēti citu valstu transportlīdzekļu reģistrācijas numuri, no kuriem tiek veikta tirdzniecība, pārbaudīti preču izcelsmes dokumenti, bet iegūtā informācija nosūtīta izvērtēšanai attiecīgās valsts nodokļu administrācijai.