Ievērojot likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) noteikto, ka fiziskās personas gūtais ienākums no kapitāla pieauguma ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), fiziskajām personām līdz 16.01.2017. jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma, atgādina VID.

Proti, fiziskajām personām noteiktajā termiņā jāiesniedz VID deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma šādos gadījumos:

 • ja personas ienākumi no kapitāla pieauguma 2016.gada decembrī pārsniedz 711,44 EUR;
 • ja personas ienākumi no kapitāla pieauguma 2016.gada 4.ceturksnī (no 2016.gada oktobra līdz decembrim) mēnesī ir bijuši no 142,30 EUR līdz 711,44 EUR;
 • ja personas kopējie ienākumi no kapitāla pieauguma visa 2016.gada laikā nepārsniedza 142,29 EUR mēnesī.

Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā. IIN likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 15%.

Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā par IIN noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas dienas, t. i., līdz 31.01.2017.

Kapitāla aktīvi ir:

 • akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
 • ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;
 • parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
 • nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
 • uzņēmums Komerclikuma izpratnē;
 • intelektuālā īpašuma objekti;
 • ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā.

Nekustamā īpašuma pārdošana

Nekustamā īpašuma atsavināšana, t. sk. pārdošana, ir viens no gadījumiem, kad fiziskajai personai var būt jāmaksā IIN 15% apmērā no gūtā ienākuma no kapitāla pieauguma. Tādēļ pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma iespējams konsultēties VID, lai uzzinātu, vai konkrētajā situācijā IIN ir jāmaksā, kā aprēķināms nodokļa apmērs un kāds ir tā samaksas termiņš.

Neievērojot noteiktās prasības, fiziskajai personai var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8pantu "Nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana", kā arī par noteiktajā termiņā budžetā neiemaksāto aprēķināto nodokļa summu aprēķināta nokavējuma nauda no laikā nesamaksātā pamatparāda 0,05% apmērā par katru nokavēto nodokļa samaksas dienu.

Kad nav jāmaksā IIN?

IIN nav jāmaksā, ja ienākums tiek gūts no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas (t.sk. pārdošanas), kas:

 • īpašumā ir vairāk nekā 60 mēnešus un vismaz 12 mēnešus šajā periodā ir deklarētā dzīvesvieta;
 • īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas dienai ir vienīgais īpašums;
 • ir vienīgais nekustamais īpašums, no kura gūtais ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas.

Piemērs

Ja fiziskā persona vienīgo nekustamo īpašumu, kas nav bijis tās īpašumā vairāk nekā 60 mēnešus, pārdod 15.12.2016. un 12 mēnešu laikā no nekustamā īpašuma pārdošanas dienas ienākums no jauna netiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā, tiek uzskatīts, ka 15.12.2017. fiziskā persona ir guvusi ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas un tai ir jāiesniedz VID deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma un jāsamaksā IIN.

Svarīgs priekšnoteikums, lai izpildītos nosacījums par 60 mēnešu periodu, kopš nekustamais īpašums ir iereģistrēts zemesgrāmatā, un ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas būtu ar IIN neapliekams ienākums, ir savlaicīga nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā.

Deklarāciju iesniegšanas termiņi

Deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no mēnesī gūtā ienākuma apjoma no darījumiem ar kapitāla aktīviem:

 • ja personas ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas mēnesī pārsniedz 711,44 EUR, deklarācija jāiesniedz VID līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam, t.i., līdz nākamā mēneša 15.datumam;
 • ja personas kopējie ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas mēnesī ir no 142,30 EUR līdz 711,44 EUR, deklarācija ir jāiesniedz par attiecīgo ceturksni līdz nākamā mēneša 15.datumam (piemēram, par 2016.gada 4.ceturksni (oktobris - decembris), deklarācija jāiesniedz līdz 16.01.2017.);
 • ja personas kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem visa gada laikā ir līdz 142,29 EUR mēnesī, deklarācija jāiesniedz VID 1 reizi gadā ne vēlāk kā līdz nākamā gada 15.janvārim, t.i., par 2016.gadu – līdz 16.01.2017.