Šā gada 30.septembris ir pēdējais datums, kad var iesniegt pieteikumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID), lai atgūtu jebkurā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai atsevišķās trešajās valstīs (Norvēģijā, Šveicē, Islandē, Monako) samaksāto pievienotās vērtības nodokli (PVN) par 2017.gadu,  atgādina SIA “PricewaterhouseCoopers”.

Pieteikuma iesniegšana

Iesniegums par citās dalībvalstīs samaksātā PVN atgūšanu ir iesniedzams VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, savukārt iesniegums par minētajās trešajās valstīs atgūstamo PVN ir jāiesniedz saskaņā ar attiecīgajā valstī noteikto kārtību (šāda informācija ir pieejama internetā ārvalsts nodokļu administrācijas mājaslapā).

PVN atmaksu veic, ja atmaksājamā summa par 1 kalendāra gadu vai tā pēdējiem mēnešiem ir vismaz 50 EUR. Ja pieteikumā norādītais atmaksas periods ir īsāks par 1 kalendāra gadu, bet nav īsāks par 3 kalendāra mēnešiem, tad atmaksas minimums ir 400 EUR.

Citā dalībvalstī ir tiesības pieprasīt PVN, kas samaksāts par tajā iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un preču importu, ko Latvijas PVN maksātājs ir izmantojis vai paredzējis izmantot iekšzemē saimnieciskās darbības ietvaros apliekamo darījumu nodrošināšanai. Uz PVN atmaksu var pretendēt reģistrēti PVN maksātāji, kam ārvalstīs ir radušās ar saimniecisko darbību saistītas izmaksas, piemēram, degvielas iegāde, maksājumi par autoceļu izmantošanu, darbinieku komandējumu laikā radušās izmaksas par izmitināšanu viesnīcās, par dalību ar komercdarbību saistītos pasākumos u.tml.

Atmaksas kārtība 

Ārvalsts nodokļu administrācija izvērtē gan iesniegumu, gan pieprasītos attaisnojuma dokumentus un veic atmaksu saskaņā ar šajā valstī noteikto kārtību. Dažas valstis PVN neatmaksā vai atmaksā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, par vieglo automašīnu nomu, par personiska rakstura izmaksām utt., tādēļ PVN maksātājiem šie nacionālie noteikumi ir jāņem vērā. 

Citu dalībvalstu kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē (sadaļā Cross-border refunds of VAT in the EU).

Ja būs nepieciešama papildu informācija, citas dalībvalsts nodokļu administrācija sazināsies ar reģistrēto PVN maksātāju vai nu tieši (izmantojot e-pastu vai parasto pastu) vai arī ar VID starpniecību (izmantojot PVN atmaksas sistēmu).