Satversmes tiesā 2024.gada 19.jūnijā ierosinātas divas lietas pēc patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju pieteikumiem par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemaksas veikšanas pienākumu, kā arī tās aprēķināšanas kārtību.  

Pieteikumu iesniedzējas sniedz patērētāju kreditēšanas pakalpojumus ar fiksētu aizdevuma procentu likmi un ir uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājas.

Apstrīdētās Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normas noteic pieteikumu iesniedzējām pienākumu veikt uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksu. Šādu piemaksu likumdevējs esot noteicis saistībā ar patērētāju kreditētāju un kredītiestāžu šķietami gūto virspeļņu.

Pieteikumu iesniedzējas uzskata, ka apstrīdētās normas ierobežo tām Satversmes 91.pantā noteiktās pamattiesības, jo bez objektīva un saprātīga pamata paredzot vienādu attieksmi pret pieteikuma iesniedzējām un kredītiestādēm, bet atšķirīgu attieksmi pret tām un citiem UIN maksātājiem. Tāpat UIN piemaksas maksāšanas pienākums un tās aprēķināšanas kārtība aizskarot pieteikumu iesniedzēju Satversmes 105.pantā noteiktās tiesības uz īpašumu.

Satversmes tiesa uzaicināja institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2024.gada 19.augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Abu ierosināto lietu sagatavošanas termiņš ir 2024.gada. 19.novembris. Par lietu izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietu sagatavošanas.