Latvijas Republikas Senāts ar 2021. gada 7. septembra spriedumu lietā SKA-145/2021 atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par muitas parāda piedziņu no galvotāja, atzīstot par pareizu Administratīvās apgabaltiesas secinājumu, ka Valsts ieņēmumu dienests tiesības pieprasīt nodokļu parāda samaksu ir veicis saprātīgā termiņā.