Senāta Administratīvo lietu departaments šī gada 4.janvārī, kopsēdē izskatot administratīvo lietu SKA-10/2024, apturēja tiesvedību lietā par grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējam attiecināmiem pienākumiem atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NIL likums) noteiktajam, ja pakalpojumi tiek sniegti tikai ar ārštata grāmatvedi saistītām kapitālsabiedrībām. Senāts vērsās Eiropas Savienības Tiesā (EST) ar prejudiciālajiem jautājumiem par Eiropas Savienības (ES) tiesību normu interpretāciju. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad EST pieņems nolēmumu sakarā ar šiem jautājumiem.

Izskatāmajā lietā pieteicēja –  sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)  "MISTRAL TRANS" – ir apstrīdējusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu, ar kuru iestāde ir piemērojusi pieteicējai soda naudu 5000 eiro apmērā.