Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka likums Par nodokļiem un nodevām nosaka, ka visām fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, no 01.01.2014. konkrētajos nodokļu likumos paredzētās nodokļu un informatīvās deklarācijasobligāti jāiesniedz VID elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

VID atgādina, ka tuvākajos mēnešos fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem – ir jāsniedz VID šādas deklarācijas:

  1. Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada 4.ceturksnī (MK noteikumu Nr.827 4.pielikums) – līdz 15.01.2014.;
  2. Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par 2013.gada 4.ceturksni - ja fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, ir ieguvusi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu (MK noteikumu Nr.819 pielikums) - līdz 15.01.2014.;
  3. Nodokļu maksātājs, kas reģistrēts VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par 2013.gada pēdējo taksācijas periodu iesniedz līdz 20.01.2014.;
  4. Pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu izlietojumu un/vai pārskatu par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu par 2013.gada 4.ceturksni - fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību un ir izlietojusi VID reģistrētās grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai biļešu vai kvīšu numurus - iesniedz līdz 27.01.2014.;
  5. Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām par 2013.gadu (MK noteikumu Nr.677 1. vai 2.pielikums) - iesniedz līdz 03.02.2014.;
  6. Gada ienākumu deklarāciju par 2013.gadu (MK noteikumu Nr.568 1.pielikums) –laikā no 03.03.2014. līdz 02.06.2014.;
  7. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķinu no saimnieciskās darbības ienākuma 2014.gadam (MK noteikumu Nr.568 2.pielikums) – iesniedz reizē ar deklarāciju, bet ne vēlāk kā līdz 02.06.2014.

Lai kļūtu par VID EDS lietotāju, personai ir jāaizpilda iesniegums un jānoslēdz līgums ar VID. Gadījumā, ja fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs līdz deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām nav paguvis kļūt par VID EDS lietotāju, VID klientu apkalpošanas centra darbinieki deklarāciju pieņems arī papīra formā un vienlaicīgi organizēs līguma par EDS lietošanu noslēgšanu. 

Fiziskās personas, kas neveic nekādu saimniecisko darbību, arī šogad var izvēlēties un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju papīra veidā vai elektroniski.