Lai kliedētu publiskajā telpā izskanējušo nepilnīgo un nereti arī nekorekto informāciju, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis skaidrojumu, kādi ir nodokļu normatīvo aktu nosacījumi par naudu, kas tiek saņemta no radiniekiem vai citām personām ārvalstīs.

Galvenokārt nodokļu piemērošana atkarīga no:

  • radniecības pakāpes ar personu, no kuras tiek saņemta nauda;
  • pārskaitītās naudas summas;
  • darījuma būtības.

Ņemot vērā šos apstākļus, ir jārīkojas atbilstoši kādai no turpmāk aplūkotajām 3 situācijām.

Saņemtā nauda nav jādeklarē un iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) nav jāmaksā

Ja naudas pārskaitītāju ar saņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma (CL) izpratnē (vecāki, brālis, māsa, vecvecāki, bērni, mazbērni, vecāku brālis / māsa, brāļa / māsas bērni u.c) un naudas pārskatījums no ārvalstīm tiek veikts 1 mājsaimniecības ietvaros un šīs mājsaimniecības izdevumu segšanai (piemēram, ārvalstīs strādājoši vecāki pārskaita saviem Latvijā dzīvojošiem bērniem, vecākiem vai vecvecākiem), saņemtā nauda nav jādeklarē, jo pēc ekonomiskās būtības neveidojas ienākums, kā arī IIN nav jāmaksā.

Saņemtā nauda ir jādeklarē, IIN jāmaksā nav

Saņemtā nauda nav jādeklarē, tomēr ir jāmaksā IIN, ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu saņem naudu no sava ārvalstīs dzīvojoša radinieka līdz trešajai pakāpei CL izpratnē (vecāki, brālis, māsa, vecvecāki, bērni, mazbērni, vecāku brālis / māsa, brāļa / māsas bērni u.c), ar kuru nav kopīga mājsaimniecība.

Tāpat jārīkojas, ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu saņem naudu no ārvalstīs dzīvojošas personas, kas nav viņa radinieks līdz trešajai pakāpei CL izpratnē vai arī tos vispār nesaista radniecība (kaimiņš, draugs vai tml.), taču šo naudu saņēmējs izlieto, lai segtu savus izdevumus par izglītību un / vai medicīnu un ārstniecību. Lai šai naudai netiktu piemērots IIN, tās saņēmējam ir jāspēj dokumentāri pierādīt, ka nauda izmantota minēto izdevumu segšanai.

Proti, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta 1.daļas 35.punkta c) un d) apakšpunktā minētie dāvinājumi netiek aplikti ar nodokli, ja tie ir saņemti tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā un to izlietošanu izglītībai vai ārstniecībai dāvinājuma saņēmējs pamato attiecīgi ar šādiem dokumentiem:

  • ārsta norīkojums vai slēdziens, kas apliecina ārstniecības nepieciešamību un ir maksātāja rīcībā, sākot ar dienu, kad dāvinājums saņemts;
  • attaisnojuma dokumenti, kas apliecina dāvinājuma summas izlietošanu 2 gadu laikā no dāvinājuma saņemšanas dienas norādītajam izglītības vai ārstniecības mērķim.

Tomēr, ja saņemtā naudas summa iepriekš minētajos gadījumos pārsniedz 4000 EUR gadā no vienas un tās pašas personas, tā ir jādeklarē kā ar IIN neapliekams ienākums, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, tādējādi informējot VID par naudas izcelsmi.

Saņemtā nauda ir jādeklarē un IIN ir jāmaksā

Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu saņem naudu vairāk nekā 1425 EUR apmētā gadā no ārvalstīs dzīvojošas personas, kas nav viņa laulātais vai radinieks līdz trešajai pakāpei CL izpratnē, vai arī tos vispār nesaista radniecība (kaimiņš, draugs vai tml.), un saņemtā nauda netiek izlietota, lai segtu ārstniecības vai izglītības izdevumus, saņemtā nauda ir jādeklarē, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, un jāsamaksā IIN 23% apmērā no tās pārsnieguma (no saņemtās summas atņemot 1425 EUR).

Minētajos gadījumos gada ienākumu deklarācija par 2016.gadu ir jāiesniedz laikā no 01.03.2017. līdz 01.06.2017. - ieskaitot.