Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka tām fiziskajām personām, kuras 2014.gadā ir kļuvušas par Latvijas rezidentiem, ir pienākums no 01.03.2015. līdz 01.06.2015. (ieskaitot) iesniegt VID mantiskā stāvokļa deklarāciju, ja attiecībā uz šo personu īpašumu, finanšu līdzekļiem vai saistībām uz 31.12.2014. plkst. 24.00 izpildās kāds no Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā noteiktajiem kritērijiem.

Kritēriji, kurus ievērojot persona ir uzskatāma par Latvijas Republikas rezidentu, ir noteikti likumā Par nodokļiem un nodevām. Nodokļu likumos fiziskā persona tiks uzskatīta par rezidentu, ja šīs personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā vai šī persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā.

Minētajām personām rodas pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju gadījumā, ja attiecībā uz tās īpašumu, finanšu līdzekļiem vai saistībām 31.12.2014. plkst. 24.00 izpildās šādi kritēriji:

 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14 228,72 EUR vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis;
 • īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14 228,72 EUR vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas;
 • īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14 228,72 EUR vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • ārvalstīs ir finanšu instrumenti;
 • naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 14 228,72 EUR vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
 • privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 14 228,72 EUR vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • personai īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība pēc personas ieskatiem pārsniedz 14 228,72 EUR vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14 228,72 EUR vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā.

Mantiskā stāvokļa deklarācijašīm personām nav jāsniedz, ja personai pieder tikai tāds īpašums, kas reģistrēts

 • Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
 • Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;
 • Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā;
 • Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē.

Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt

 • personīgi vēršoties VID;
 • elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu (e-pasta adrese np.lietvediba@vid.gov.lv);
 • VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
 • pa pastu.

VID atgādina, ka no 01.06.2014., lai pieslēgtos VID EDS, vairs nav jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (vairāku Latvijas kredītiestāžu - Swedbank, SEB, Citadele, Norvik banka, Nordea un DNB - internetbanku lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).