Sākot ar 2017.gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi varēs atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) arī no summas, kas 2016.gadā būs samaksāta par bērnu interešu izglītību, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Lai atgūtu daļu pārmaksātā IIN, vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem, šogad maksājot par bērnu interešu izglītību, jāuzkrāj un jāsaglabā maksājumus apliecinošie dokumenti – čeki, kvītis, internetbankas izdrukas u.tml.

Nodokļa atmaksa paredzēta par pulciņiem, ko piedāvā:

  • izglītības iestāde;
  • cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.

Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).

Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir IIN maksātājs un kura personas dati, norēķinoties par interešu izglītību, ir norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā.

Maksājumus apliecinošo dokumentu uzkrāšanai var izmantot VID mobilo aplikāciju "Attaisnotie izdevumi", kurā ir iespējams saņemto maksājumu apliecinošo dokumentu (čeku, kvīti u.c.) nofotografēt un nosūtīt VID, kur tas nonāk VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā "Gada ienākumu deklarācija / Attaisnoto izdevumu dokumenti". Nākamā gada martā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, gada laikā uzkrātie maksājumus apliecinošie dokumenti tiks automātiski saskaitīti un iekļauti personas deklarācijā.

Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par 1 bērnu 2016.gadā ir 215 EUR, atgādina VID. No samaksātā 2017.gadā varēs saņemt nodokļa pārmaksu 23% apmērā. Ja gada laikā samaksātā summa par minētajiem izdevumiem būs lielāka par 215 EUR, izdevumu pārsnieguma daļu varēs pārcelt uz nākamajiem 5 gadiem. Ja gada ienākumu deklarācija iesniegta elektroniski, izmantojot VID EDS, summas atlikums tiek aprēķināts un pārcelts automātiski.