Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2014.gada decembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Normatīvā akta nosaukums
Komentārs/skaidrojums
Pieņemšanas datums
Spēkā stāšanās datums
 
Likumā precizēts termins pētniecība un attīstība, nosakot, ka likuma 6.6panta normas ir attiecināmas arī uz veiktajiem pētniecības un attīstības darbiem pakalpojumu jomā. Redakcionāli precizēts kas ietverams pētniecības un attīstības izdevumos, t.sk. arī atlīdzības summu par pētniecības, testēšanas, sertificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumiem, kas saņemti no likuma 6.6pantā minētajām institūcijām. Noteikts, ka koeficientu 1,5 nepiemēro invalīdu biedrību kapitālsabiedrību, medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu kapitālsabiedrību veiktajiem maksājumiem, ja par šiem maksājumiem piemēro uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma 21.pantu. Grozījumi veikti attiecībā uz likuma 17.2pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.
04.12.2014.
25.12.2014.
Palielināts ar nodokli neapliekamā ienākuma slieksnis ienākumiem, kas gūti no maksātāja lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kā arī no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas - 3000 EUR gadā. Gada apliekamajā ienākumā neietver un ar nodokli neapliek ienākumus 1000 EUR apmērā no arodbiedrību, reliģisko un  sabiedriskā labuma organizāciju  piešķirtās  palīdzības. Likums papildināts ar jauniem ienākuma veidiem, kurus neapliek ar nodokli. Nodokļa maksātājs varēs piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumu par apgādībā esošu personu, kura taksācijas gada laikā no 1.jūnija līdz 31.augustam saņem ar algas nodokli vai sezonas laukstrādnieku nodokli apliekamus ienākumus, ir vecumā līdz 19 gadu vecumam un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē. Grozījumi veikti attiecībā uz ienākuma noteikšanu darījumos, kuros nekustamais īpašums tiek ieguldīts pamatkapitālā un nekustamā īpašuma atsavināšanai, ja tā sastāvā ir lauksaimniecības zeme. Grozījumi veikti sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksāšanas režīma piemērošanā. Aizpildot gada ienākumu deklarāciju, ar nodokli neapliekamie ienākumi jānorāda, ja to kopējā summa pārsniegs 4000 EUR gadā, izņemot no valsts budžeta izmaksātos ar nodokli neapliekamos ienākumus. Likumā veikti arī citi redakcionāli un tehniski grozījumi.
17.12.2014.
01.01.2015.
Grozījumi veikti 1.panta 2.punkta apakšpunktā m, nosakot, ka darba ņēmējs ir kapitālsabiedrības valdes loceklis, ja kapitālsabiedrībai taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums ir lielāks par noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5, un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru. 14.pants papildināts ar 12.3daļu, nosakot, ka kapitālsabiedrības valdes loceklim, kurš atbilst minētajiem nosacījumiem, obligātās iemaksas nav jāveic tajā kalendāra gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.
17.12.2014.
01.01.2015.
Akcīzes nodokli piemēro tabakas lapām, nosakot akcīzes nodokļa likmi  60 EUR par 1000 gramiem tabakas. Noteikta jauna kārtība  akcīzes nodokļa atvieglojuma piemērošanā lauksaimniecības degvielai ar 01.07.2015. Likumā veikti arī citi redakcionāli un tehniski grozījumi.
17.12.2014.
01.01.2015.
Ar grozījumiem precizēts, ka ikgadējā valsts nodeva jāmaksā par reģistrācijas darbībām būvkomersanta reģistrā. Papildināti nodokļu maksātāju pienākumi, kas nosaka nodokļu maksātājam, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus, izņemot kredītiestādes, vienu reizi gadā līdz 1.februārim iesniegt VID informatīvo deklarāciju par fiziskās personas — LR rezidenta — veiktajiem līzinga un kredīta vai arī tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 EUR vai šādu iemaksu kopsumma kalendārā gada laikā pārsniedz 4320 EUR (iesniedz sākot ar 01.01.2016.). Likumā precizēti nodokļu administrācijas pienākumi, nosakot nodrošināt nodokļu (nodevu) iekasēšanas publiskumu, ik gadu līdz 1.aprīlim publicējot informāciju par nodokļu maksātāju (komersantu) iepriekšējā taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu (nodevu) apmēra kopsummu un nodrošināt publiski pieejamu VID reģistrēto kvīšu vienoto datubāzi (ar 01.10.2015.). Likuma 26.1pants papildināts ar jaunu 1.1daļu, kas nosaka   nodokļu administrācijas tiesības piemērot aizliegumu nodokļu maksātājam — juridiskajai personai vai fiziskajai personai — individuālajam komersantam vai personai, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, — veikt skaidras naudas darījumus. Likums papildināts ar XI nodaļu, kas nosaka juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājuma atlīdzināšanas kārtību. Likumā veikti arī citi redakcionāli un tehniski grozījumi.
17.12.2014.
01.01.2015.
Precizēta personālsabiedrības apliekamā ienākuma daļa, kas pienākas personālsabiedrības biedram – fiziskai personai. Personālsabiedrība, nosakot uz personālsabiedrības biedru – fizisko personu – attiecināmo ienākuma daļu, to palielina par personālsabiedrības gada laikā gūto ienākumu no akciju vai attiecīgo vērtspapīru atsavināšanas un dividendēm. Paredzēta iespēja nerezidentam – juridiskai personai, kura saņem ienākumu no vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem vai par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu, – iesniegt uzņēmumu ienākuma nodokļa pārrēķinu. Tādējādi nerezidentam ir iespējams izvēlēties un, aprēķinot ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu gūtajiem ieņēmumiem novadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem vai par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu, ņemt vērā ar šiem ieņēmumiem saistītos izdevumus, piemērojot uzņēmumu ienākuma nodokļa 15 % likmi. Pārrēķina rezultātā pārmaksāto uzņēmumu ienākuma nodokli atmaksā atpakaļ nodokļa maksātājam – nerezidentam. Noteikts, ka procentu maksājumiem, kurus uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs maksā Attīstības finanšu institūcijai, nav jāveic pārrēķins saskaņā ar likuma 6.4pantu. Minēto kārtību piemēro procentu maksājumiem, kas veikti no 01.03.2015. Attīstības finanšu institūcija ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu nepalielina par uzkrājumiem debitoru parādiem (t.sk. uzkrājumiem izsniegtajām garantijām, uzkrājumiem ieguldījumiem riska kapitāla fondos un uzkrājumiem izsniegtajiem kredītiem, īstenojot atbalsta un attīstības programmas). Minēto kārtību piemēro Attīstības finanšu institūcijas uzkrājumiem, kurus veido no 01.03.2015.
17.12.2014.
01.01.2015.
Ar grozījumiem papildināta 10.panta 2.daļa ar 34. un 35.punktu šādā redakcijā: 34) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu; 35) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā pieņemt lēmumu par nodokļu maksātāja adreses iekļaušanu riska adrešu sarakstā.
17.12.2014.
01.01.2015.
Ar grozījumiem izslēgta 7.panta 3.daļa, kas noteica, ka dibināšanas līgumu paraksta visi rīcībspējīgie ģimenes locekļi.
18.12.2014.
13.01.2015.
Ar grozījumiem papildināts 41.pants ar 4.daļu šādā redakcijā: Ja kredītiestāde vai apdrošināšanas komersants, kas veic dzīvības apdrošināšanu, ir kredītinformācijas lietotājs Kredītinformācijas biroju likuma izpratnē, tam ir tiesības saņemt šā panta otrās daļas 1., 2., 3., 5., 6. un 7.punktā minētās ziņas arī ar kredītinformācijas biroja starpniecību. Kredītinformācijas birojs pēc kredītinformācijas lietotāja pieprasījuma no attiecīgā reģistra pieprasa un saņem šā panta otrās daļas 1., 2., 3., 5., 6. un 7.punktā minētās ziņas. Saņemtās ziņas kredītinformācijas birojs neizmanto citiem mērķiem kā vien šo ziņu nodošanai nemainītā veidā kredītinformācijas lietotājam, kas tās pieprasījis, un pēc ziņu nodošanas kredītinformācijas lietotājam tās neuzglabā.
18.12.2014.
13.01.2015.
Ar grozījumiem noteikts jauns regulējums, grāmatvedības reģistru kārtošanai divkāršā vai vienkāršā ieraksta sistēmā reliģiskajām organizācijām. Noteikumu 2.punkts nosaka, kādas gada pārskata sastāvdaļas sagatavo reliģiskā organizācija, kas izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un kurai apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 EUR. Reliģiskajām organizācijām, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, viena no obligātajām gada pārskata sastāvdaļām ir ziedojumu un dāvinājumu pārskats, kas sastāv no diviem pielikumiem. Reliģiskajām organizācijām, kuras ieguvušas sabiedriskā labuma statusu, noteikti administratīvie izdevumi, kas norādāmi ziedojumu un dāvinājumu pārskata 4.pielikumā Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem. Precizēta gada pārskatu iesniegšanas kārtība VID, kā arī veikti arī citi redakcionāli precizējumi. Grozījumi piemērojami gada pārskatiem par 2015. gadu un nākamajiem pārskata gadiem.
02.12.2014.
01.01.2015.
Ar grozījumiem noteikts jauns regulējums, grāmatvedības reģistru kārtošanai divkāršā vai vienkāršā ieraksta sistēmā biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām. Noteikumu 2.punkts nosaka, kādas gada pārskata sastāvdaļas sagatavo biedrība, nodibinājums un arodbiedrība, kas izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un kurai apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 EUR. Visiem šo noteikumu subjektiem viena no obligātajām gada pārskata sastāvdaļām ir ziedojumu un dāvinājumu pārskats, kas sastāv no diviem pielikumiem. Noteikumi paredz jaunas prasības saistībā ar informācijas atklāšanu ziņojumā: sniedzama informācija par: ziedotajiem un dāvinātajiem pamatlīdzekļiem un krājumiem, debitoru sastāvā esošajiem biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem. Ja biedrībai vai nodibinājumam, kam iešķirts sabiedriskā labuma statuss, apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ir lielāks par 800 000 EUR, gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents. Ja gada pārskatu pārbauda revīzijas komisija, vismaz vienam šīs revīzijas komisijas loceklim jābūt kompetentam grāmatvedības vai revīzijas jomā. Precizēta gada pārskatu iesniegšanas kārtība VID, kā arī veikti arī citi redakcionāli precizējumi. Grozījumi piemērojami gada pārskatiem par 2015. gadu un nākamajiem pārskata gadiem.
02.12.2014.
01.01.2015.
2015.gadā minimālā mēneša darba alga ir 360 EUR apmērā un minimālā stundas tarifa likme 2,166 EUR apmērā. Pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā minimālā stundas tarifa likme ir 2,209 EUR.
 
 
02.12.2014.
 
01.01.2015.
Valsts nodevas apmērs pārskata mēnesī ir 0,36 EUR. Darba devējs valsts nodevu aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru netiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis.
 
09.12.2014
01.01.2015.
2015.gadā iemaksu objekta maksimālais apmērs ir 48 600 EUR gadā. Ja fiziskā persona kalendāra gada laikā bijusi vairākos apdrošinātas personas statusos (darba ņēmēja, pašnodarbinātā, brīvprātīgi apdrošinātās personas, mikrouzņēmuma darbinieka statusā), iemaksu objekta maksimālais apmērs tiek saskaitīts visos statusos kopā.
 
09.12.2014.
20.12.2014.
 
Noteikumi nosaka:
 1. kritērijus, pēc kuriem biedrībām un nodibinājumiem (turpmāk – biedrība) piederošās ēkas un inženierbūves netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli;
 2. kārtību, kādā biedrība iesniedz pieteikumu par tai piederošas ēkas vai inženierbūves iekļaušanu MK rīkojumā par biedrībai piederošajām ēkām un inženierbūvēm, kas ir atbrīvotas no nodokļa;
 3. kārtību, kādā biedrība informē Finanšu ministriju par tiesību uz atbrīvojuma no nodokļa rašanos attiecībā uz ēku vai inženierbūvi;
 4. kārtību, kādā biedrība informē Finanšu ministriju par biedrības tiesību uz atbrīvojuma no nodokļa izbeigšanos attiecībā uz biedrībai piederošu ēku vai inženierbūvi;
 5. kārtību, kādā biedrībai piederošā ēka vai inženierbūve tiek iekļauta MK rīkojumā  vai izslēgta no tā;
 6. nodokļa atbrīvojuma piemērošanas kārtību.
16.12.2015.
19.12.2014.
Noteikumi nosaka katras pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos valstī iekasētajos IIN ieņēmumos no nodokļa maksātāju taksācijas gada ienākumiem pirms diviem gadiem. Valsts kases sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2015.gadam ir noteikts, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši 2013.gada nodokļa faktiskajai izpildei.
Ņemot vērā, ka tiek lauzti ar Rīgas domi un Ventspils pilsētas domi noslēgtie līgumi par IIN īpašo iekasēšanas kārtību, noteikumi nosaka, ka Rīgas pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldības līdz 2014.gada 31.decembrim iekasētos, bet valsts budžeta ieņēmumos neieskaitītos IIN ieņēmumus, ieskaita valsts budžeta ieņēmumu kontā līdz 2015.gada 6.janvārim, atbilstoši 2014.gada valsts budžeta likumā noteiktajai valsts budžetā ieskaitāmajai procentuālajai daļai.
16.12.2014.
01.01.2015.
Ar grozījumu līdz 30.06.2015. tiek pagarināts pašreizējām tehniskajām prasībām atbilstošo kases aparātu reģistrēšanas beigu termiņš VID.
23.12.2014.
31.12.2014.
Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju attiecīgi ir:
 1. ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem – 23,59 % un 10,50 % ;
 2. ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) –19,86 % un 8,84 % ;
 3. ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs – 21,50 % un 9,57 % ;
 4. ja darba ņēmējs ir nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā – 20,50 % un 9,13 %;
 5. ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā – 16,88 % un 7,51 %.
Obligāto iemaksu likmes pašnodarbinātām personām:
 • pašnodarbinātai (arī I, II vai III grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs) - 30,58 %;
 • personai, kura sasniegusi  vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju -28,17 %;
 • nekustamā īpašuma apsaimniekotājam -26,76 %.
Ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka obligāto iemaksu likme ir 31,46 %.
23.12.2014.
01.01.2015.
Ar grozījumiem noteikts, ka komercķīlas ņēmējs un komercķīlas devējs, iesniedzot pieteikumu Uzņēmumu reģistrā, maksā valsts nodevu, kurā ietilps gan maksa par komercķīlas nodibināšanas reģistrāciju, gan par komercķīlas dzēšanas reģistrāciju. Noteikta jauna valsts nodeva – par komercķīlas tiesības izlietošanas reģistrāciju. Valsts nodevas samaksu par ierakstu veikšanu reģistros, maksājumu varēs veikt šādos veidos:
 1. ar maksājumu karti Reģistra telpās;
 2. ar maksājumu pakalpojuma sniedzēja (kredītiestādes, Latvijas Pasts u.c.) starpniecību;
 3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu, pieteikumu iesniedzot tiešsaistes formā.
23.12.2014.
01.01.2015.