Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2014.gada jūlijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Normatīvā akta nosaukums
Komentārs/skaidrojums
Pieņemšanas datums
Spēkā stāšanās datums
 
 
Ņemot vērā, ka saskaņā ar valsts atbalsta regulējumu ar 01.07.2014. mainās nosacījumi atbalsta sniegšanai sākotnējiem ieguldījumiem, grozījumi likumā veikti, lai brīvostu un zonu pārvaldes arī pēc minētā datuma varētu slēgt līgumus ar kapitālsabiedrībām par ieguldījumu veikšanu un nodokļu atvieglojumu piemērošanu. Pieņemtie grozījumi nodrošina turpināt speciālā nodokļu režīma piemērošanu Rīgas un Ventspils brīvostu un Rēzeknes un Liepājas speciālo ekonomisko zonu teritorijās.
03.07.2014.
11.07.2014.
Ar grozījumiem tiek nodrošināts, lai subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātāji arī pēc 30.06.2014. var pieteikties Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 5.panta 4., 5. vai 6.daļā minētās nodokļa likmes piemērošanai. Precizēts noteikumu 4. un 24.punkts.
01.07.2014.
09.07.2014.
                       
Noteikumi nosaka elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas; iekārtu marķēšanas prasības; prasības, kas jāievēro, sniedzot informāciju patērētājiem un iekārtu atkritumu apstrādes, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas iekārtu operatoriem, kā arī prasības attiecībā uz sabiedrības un Eiropas Komisijas informēšanu; iekārtu atkritumu savākšanas un apstrādes prasības; iekārtu atkritumu savākšanas, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas apjomus un termiņus, kā arī kārtību, kādā sniedzams ziņojums par šo darbu izpildi. Spēku zaudē MK noteikumi Nr.861 Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai un MK noteikumi Nr.897 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi.
08.07.2014.
23.07.2014.
 
Ar grozījumiem noteikta kārtība, kādā uzskaita un finanšu pārskatā atspoguļo ārkārtas dividendes:
  • aprēķinātās ārkārtas dividendes sabiedrība grāmatvedībā atspoguļo, izveidojot jaunu bilances aktīva posteni Aprēķinātās ārkārtas dividendes;
  • ja sabiedrībai pārskata gadā, kurā tika noteiktas ārkārtas dividendes, ir peļņa, tā tiek samazināta par aprēķinātajām ārkārtas dividendēm;
  •  ja sabiedrībai pārskata gadā, kurā tika noteiktas ārkārtas dividendes, ir zaudējumi vai peļņa ir mazāka par ārkārtas dividendēm, aprēķinātās ārkārtas dividendes vai to pārsnieguma daļu norāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas;
  • noteiktās ārkārtas dividendes norāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā pirms posteņa Pārskata gada peļņa vai zaudējumi, pievienojot jaunu posteni Aprēķinātās ārkārtas dividendes.
08.07.2014.
16.07.2014.
Pamatojoties uz aprēķiniem, naftas produktu drošības rezervju uzturēšanas jaunā valsts nodevas likme ir 15,67 EUR/tonnā. Šajā valsts naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas periodā ir atjaunota valsts nodeva par realizētajiem III kategorijas naftas produktiem. No noteikumu 4.punkta ir svītrots vārds degvielas, noteikumu 6.punktā vārdi minētās valsts nodevas likmes aizstāti ar vārdiem minētā valsts nodevas likme, mainīta 14.punkta redakcija.
15.07.2014.
18.07.2014.
Ar grozījumiem noteikts, ka darba devējam nav jāmaksā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva par darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis.
15.07.2014.
18.07.2014.
Noteikumu 1.pielikums Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām un 2.pielikums Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums) papildināts ar jauniem ienākuma veidiem un to kodiem. Izmaiņas veiktas arī attiecībā uz ienākumu no savvaļas sēņu un ogu pārdošanas: informācija par fiziskajām personām izmaksātajām summām no ievāktu savvaļas velšu pārdošanas jānorāda ar ienākuma veida kodu 4002, t.i., likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto normu ietvaros (2845,74 EUR gadā) neapliekams ienākums. 01.01.2015. stāsies spēkā noteikumu grozījumi, kas samazinās administratīvo slogu personām, kurām ir pienākums iesniegt VID paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām.
15.07.2014.
24.07.2014.