Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2014.gada oktobrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Normatīvā akta nosaukums
Komentārs/skaidrojums
Pieņemšanas datums
Spēkā stāšanās datums
 
Grozījumi veikti likuma 11.panta 2.daļas 29.punktā, nosakot, ka valsts nodevas ir maksājamas par gaisa kuģu un Jūras kodeksa 8.panta 2.daļā noteikto reģistrējamo kuģu un kuģošanas līdzekļu reģistrāciju. Ar 01.01.2015. izslēgti 11.panta 2.daļas 70., 96. un 100.punkti.
25.09.2014.
29.10.2014.
Ar grozījumu mainīts 7.pielikuma tabulas 3.ailes nosaukums, izsakot to šādā redakcijā - likme (euro) par 1 kg materiāla.
25.09.2014.
22.10.2014.
 
Ar grozījumiem 11.panta 2.daļā izslēgts 23.punkts, daļa papildināta ar 129. un 130.punktu šādā redakcijā:
 
129) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju kredītinformācijas biroja darbībai;
 
130) par kredītinformācijas biroja darbības uzraudzību (ikgadējā nodeva).
 
129. un 130.punkts stājas spēkā 01.01.2015. Izslēgta 40.panta 2.daļa.
16.10.2014.
12.11.2014.
 
Likums papildināts ar 5.1pantu, nosakot, ka nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas un uzraudzības kārtību, kā arī kārtību, kādā pakalpojumu sniedzējs izslēdzams no reģistra, nosaka MK.
16.10.2014.
12.11.2014.
 
Grozījumos noteikts, ka deklarācija par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem ir ziņojums, kurā iekļauta informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu katrā dalībvalstī maksājamā nodokļa summu, un informācija ir norādāma eiro.
 
 
30.09.2014.
01.01.2015.
No 37.punkta svītrota prasība, iesniedzot nodrošinājuma apliecību, pievienot nodokļa samaksu apliecinošos dokumentus. Precizēta noteikumu 48.1punkta redakcija, nosakot, ka nodrošinājuma iesniedzējam, kurš iekļauts padziļinātās sadarbības programmā un vēlas saņemt 100% vispārējā nodrošinājuma apjoma (izņemot pārvietošanu) samazinājumu, ir jāatbilst šādām šo noteikumu prasībām:
  • nodrošinājuma iesniedzējam nav nodokļu parādu (49.1.apakšpunkts);
  • nodrošinājuma iesniedzējam nav pasludināta maksātnespēja (49.3.apakšpunkts);
30.09.2014.
01.11.2014.