Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2014.gada septembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Normatīvā akta nosaukums
Komentārs/skaidrojums
Pieņemšanas datums
Spēkā stāšanās datums
 
Redakcionāli grozījumi 1.panta 7., 18. un 19.punktā. Ar grozījumiem 4.panta 4.daļā noteikts, ka informāciju par teroristu sarakstiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests uztur savā tīmekļa vietnē, darot to pieejamu likuma subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām. Veikti arī citi redakcionāli un tehniski grozījumi.
13.08.2014.
16.09.2014.
 
Grozījumi veikti 24.panta 1.daļas 3.punktā, nosakot, ka nodokļu administrācijas veiktās kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudu un soda naudas samaksu un nodokļu administrācijas veiktās datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu un nokavējuma naudu var sadalīt termiņos uz laiku līdz 5 gadiem, kā arī 1.daļa papildināta ar 9.punktu, pants papildināts ar 1.5daļu, kā arī veikti citi grozījumi.
18.09.2014.
01.10.2014.
 
Ar grozījumiem papildināta 10.panta 2.daļa ar 28.punktu, nosakot, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektoram un viņa vietniekiem, VID ģenerāldirektora pilnvarotajiem struktūrvienību vadītājiem un viņu vietniekiem nodokļu administrēšanā ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.
18.09.2014.
01.10.2014.
Ar 01.01.2014. Latvijā tika ieviesta Eiropas Savienības (ES) vienotā valūta euro, grozījumi veikti noteikumos, aizstājot atsauci uz latiem ar atsauci uz euro, kā arī, ņemot vērā latu konvertācijā noteikto maiņas kursu no latiem uz euro, summa 2 000 Ls izteikta euro. Savukārt atsauce uz Latvijas Bankas noteikto kursu aizstāta ar atsauci uz grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā attiecīgā darījuma dienas sākumā.
 
16.09.2014.
19.09.2014.
Ar grozījumiem noteikta kārtība, kādā
  • pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs ārpussavienības režīma vai savienības režīma izmantošanai iesniedz iesniegumu par reģistrāciju VID elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju reģistrā, un iesniegumā norādāmā informācija;
  • VID reģistrē PVN maksātāju kā elektronisko sakaru, apraides vai elektronisko sniegto pakalpojumu sniedzēju ES teritorijā, un reģistrācijas termiņi;
  • izslēdz PVN maksātāju no ārpussavienības režīma un savienības režīma reģistra, un izslēgšanas termiņi.
Noteikts, ja preču zudumu vērtība pārsniedz saskaņā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) normatīvajiem aktiem plānoto zudumu apjomu, reģistrēts nodokļa maksātājs veic priekšnodokļa korekciju, iesniedzot nodokļa deklarāciju par kalendāra gada pēdējo taksācijas periodu.
 
Noteikumu 2.pielikums Iesniegums reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā papildināts ar 4.1 un 4.2punktu, paredzot atzīmes veikšanu iesniegumā, ja nodokļa maksātājam – juridiskai personai – pasludināts maksātnespējas process, un atzīmes veikšanu, ja nodokļa maksātājam – juridiskai personai – ir pasludināts maksātnespējas process un tas ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra par likuma 73.panta 1.daļas 4., 5. vai 6.punktā minētajiem pārkāpumiem, kas izdarīti līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai.
 
2., 3. un 4.pielikumā iekļautās iesniegumu veidlapas reģistrācijai VID nodokļa maksātāju reģistrā paredz iespēju nodokļa maksātājam izdarīt atzīmi, ka lēmumu par tā reģistrāciju VID nodokļa maksātāju reģistrā vēlas saņemt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
16.09.2014.
01.10.2014.
Deklarācijas D11 pielikumam ir mainīts nosaukums uz Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus. Šajā pielikumā deklarē ienākumam pielīdzināmu aizdevumu, kuram nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus, kā arī, ja nodokļa maksātājs aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis un ienākumam pielīdzināmam aizdevumam papildus pamatlikmei 24% (2014.gada ienākumam) piemēro 22% papildu likmi.
 
Šī pielikuma 9.ailei mainīts nosaukums uz Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis, lai deklarētu pārmaksāto nodokli gadījumos, ja pēc nodokļa nomaksas tiek veikta aizdevuma atmaksa. Lai nodokļa maksātājs deklarētu minimālo nodokli no saimnieciskās darbības, ar jaunām rindām ir papildināti deklarācijas D3 un D31 pielikumi, kā arī noteikta šo rindu aizpildīšanas kārtība.
 
Ņemot vērā, ka no aplikšanas ar IIN atbrīvo 2014., 2015. un 2016.gadā saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, ir precizēta deklarācijas D3 pielikuma 01.4.rindas Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai un 08.rindas Neapliekamie ienākumi aizpildīšanas kārtība.
 
Noteikumi piemērojami, deklarējot 2014. un turpmāko gadu ienākumus.
16.09.2014.
01.01.2015.
Ar grozījumiem noteikts, ka lauksaimniecības produkcijas ražotāji 2014./2015.saimnieciskajā gadā ir tiesīgi saņemt atbrīvojumu no akcīzes nodokļa līdz 88 litriem/ha.
16.09.2014.
24.09.2014.
Darba devējam no 01.06.2015. VID nebūs jāsniedz ziņas gadījumos, kad darbiniekam mainās darba ņēmēja statuss, t.i., apdrošināšanas veidi, kuriem viņš tiek apdrošināts. Līdz ar to 1.pielikumā Ziņas par darba ņēmējiem sadaļa Ziņu kods un tā atšifrējums ir izteikta jaunā redakcijā, izslēdzot darba ņēmēja statusa maiņas kodus.
 
Darba devējam, kurš ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, nebūs jāsniedz ziņas par darbinieku profesijas kodiem, par darba ņēmēja statusa iegūšanu, ja to ieguvis mikrouzņēmuma īpašnieks, mikrouzņēmuma valdes loceklis un mikrouzņēmuma prokūrists.
 
Darba devējam ir pienākums iesniegt VID ziņas par tādu darba ņēmēju, kuram ir piešķirts vai beidzies atvaļinājums kā bērna tēvam saistībā ar bērna piedzimšanu, attiecīgi norādot 91 vai 92 ziņu kodu.
 
Noteikta īpaša veidlapas Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī aizpildīšanas kārtība gadījumā, kad darba devējs izmaksā prēmijas un citus ienākumus uz iepriekšējo darba attiecību pamata, vai par periodu, kad persona ir bijusi darba ņēmējs, tādējādi nodrošinot, ka pie šādām izmaksām netiek aprēķināta nokavējuma nauda.
23.09.2014.
01.06.2015.
 
Lai nodrošinātu likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu vienveidīgu piemērošanu, noteikumi papildināti ar paskaidrojošām normām.
 
Paskaidrots, ka kapitālsabiedrības taksācijas gada apgrozījums vērtējams kā attiecīgā taksācijas gada attiecīgā mēneša apgrozījums. Kapitālsabiedrības apgrozījums ir ieņēmumi no kapitālsabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī PVN un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.
 
Ienākumam, kurš no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā 12 mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas, ir jābūt ne mazākam kā starpībai starp nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu un tā iegādes vērtību. Savukārt, ja tiek ieguldīts mazāks ienākums, tad starpība, kas veidojas, no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas atņemot tā iegādes vērtību un ieguldīto ienākumu, ir apliekama ar nodokli kā ienākums no kapitāla pieauguma.
 
Paskaidrots, kā deklarēt ar nodokli apliekamo ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas, ja tas radies, saimnieciskās darbības izdevumos iekļaujot nekustamā īpašuma nolietojumu, par kuru palielināta ar IIN apliekamā summa.
 
Noteikts, ka Finanšu ministrija līdz pēctaksācijas gada 10.februārim sniedz VID informāciju par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem) taksācijas gada laikā saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu izmaksātajiem pabalstiem par dienestu ārvalstīs.
 
Noteikti tie pabalsti, kurus izmaksājot no budžeta, ienākuma izmaksātājam jāsniedz paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām VID.
 
23.09.2014.
26.09.2014.