Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2015.gada martā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums)

PVN likuma 1.pantā precizēta fiskālā pārstāvja definīcija, aizstājot  5.punkta ievaddaļā vārdus "citas dalībvalsts reģistrētu nodokļa maksātāju" ar vārdiem "citas dalībvalsts nodokļa maksātāju", kā arī daļa papildināta ar "e" apakšpunktu, nosakot, ka fiskālais pārstāvis maksā nodokli budžetā, veicot preču iegādi Eiropas Savienības (ES) teritorijā, ja šīs preces faktiski saņemtas iekšzemē nolūkā tās piegādāt uz citu dalībvalsti. Papildināta PVN likuma 86.panta 1. un 6.daļa, nosakot, ka minētie nosacījumi piemērojami arī fiskālam pārstāvim. PVN likuma 95.panta 2.daļā noteikts, ka fiskālais pārstāvis kā priekšnodokli savā nodokļa deklarācijā norāda

 • saskaņā ar īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos aprēķināto nodokļa summu par importētajām precēm atbilstoši muitas deklarācijai;
 • aprēķināto nodokļa summu, ja tas iekšzemē veic preču iegādi ES teritorijā, pārstāvot citas dalībvalsts nodokļa maksātāju vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju.

19.02.2015.

15.03.2015.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN)

Likuma par IIN 9.panta 1.daļa papildināta ar 35.3 un 35.4punktu šādā redakcijā:

353) ienākums, kas gūts, iestājoties noilgumam saistībai starp kreditoru un parādnieku, jo kreditors nav iesniedzis kreditora prasījumu Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā;

354) ienākums, kas gūts aizdevuma (kredīta) dzēšanas rezultātā, ja atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam aizdevuma (kredīta) līgums paredz, ka nekustamais īpašums, kura iegādei tiek ņemts aizdevums (kredīts), kalpo par pietiekamu nodrošinājumu tam, lai saistības pret aizdevēju varētu tikt dzēstas pilnā apjomā, un vienošanās par aizdevuma (kredīta) dzēšanu noslēgta rakstveidā.

19.02.2015.

01.03.2015.

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN)

Likuma par UIN 9.panta 1.daļa papildināta ar 8.punktu, kurā noteikts, ka apliekamo ienākumu var samazināt par zaudēto parādu, ja parāda summa nav atgūta no debitora — fiziskās personas, kura nav ar uzņēmumu saistīta persona, dzēšot tam izsniegto aizdevumu un ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā dzēstā summa saskaņā ar likuma par IIN 9.pantu netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

19.02.2015.

01.03.2015.

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

Ar grozījumiem papildināts likuma 6.panta 1.1daļas 1.punkts ar teikumu šādā redakcijā: "Šis nosacījums neattiecas uz šā likuma 3.panta 1.1daļā minētā komersanta saražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību", izslēgts 1.1daļas 2.punkts. Minētā panta 10.daļa izteikta šādā redakcijā: "aizliegums, kas noteikts šā panta 1.daļas 3.punktā, neattiecas uz mazumtirdzniecību ar rūpnieciski ražotiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz sešus tilpumprocentus un kuri paredzēti promnešanai, kā arī uz mazumtirdzniecību ar vīniem, raudzētajiem dzērieniem vai pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, kurus saražojis šā likuma 3.panta 1.1daļā minētais komersants."

05.03.2015.

24.03.2015.

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA)

Papildināts likuma par VSA 6.panta 5.daļas 7.punkts, nosakot, ka apdrošināšanai pret bezdarbu ir pakļautas personas, kuru laulātais (kam piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu) pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais. Likums par VSA papildināts ar 26.1pantu, nosakot aģentūras administrēto pakalpojumu pieprasīšanas kārtību.

12.03.2015.

08.04.2015.

Grozījums Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Ar grozījumiem papildināti pārejas noteikumi ar 8.punktu, nosakot, ka mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par 2015.gada 1.ceturksni VID ir jāiesniedz no 15.05.2015. līdz 25.05.2015. un nodoklis par 1.ceturksni jāsamaksā līdz šī gada 25.maijam.

19.03.2015.

26.03.2015.

MK noteikumi Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"

Noteikumi ir saistoši kapitālsabiedrībām, kuras piemēro tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās", kā arī pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas šādas kapitālsabiedrības. Noteikumi nosaka šādu pārskatu veidlapu paraugus:

 • pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu, par saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi taksācijas periodā (noteikumu 1.pielikums).To aizpilda un vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu iesniedz speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrības un brīvostu licencētās kapitālsabiedrības;
 • pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā (noteikumu 2.pielikums). To aizpilda un iesniedz līdz pēctaksācijas gada 1.maijam pašvaldības, kuru teritorijā atrodas speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrības un brīvostu licencētās kapitālsabiedrības.

24.02.2015.

06.03.2015.

MK noteikumi Nr.134 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu" noteikto prasību izpildes nodrošināšanai"

Noteikumi nosaka

 1. kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrētās finanšu iestādes sniedz informāciju VID saskaņā ar FATCA līguma prasībām;
 2. kārtību, kādā VID izskata un pārsūta no Latvijas Republikā reģistrētām finanšu iestādēm saņemto informāciju Amerikas Savienoto Valstu Iekšējo ieņēmumu dienestam;
 3. kārtību, kādā VID pārsūta no Amerikas Savienoto Valstu Iekšējo ieņēmumu dienesta saņemto informāciju Latvijas Republikā reģistrētām finanšu iestādēm.

24.03.2015.

01.06.2015.

Grozījumi MK noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Ar grozījumiem noteikts, ka VID sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) informāciju par datumu, no kura mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, mikrouzņēmuma īpašnieks, valdes loceklis un prokūrists iegūst darba ņēmēja statusu, un sniedz darba devēja ziņojumus ar atsevišķu pazīmi par tiem darba devējiem (juridiskām personām), kuriem ir pasludināts maksātnespējas process. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), kas veiktas pēc juridiskas personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, aģentūra reģistrē darba ņēmējiem par pārskata mēnešiem pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas mēneša. Maksātnespējas administrācijas veiktās VSAOI no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem aģentūra par norādīto periodu reģistrē tām personām, kuru prasījumus Maksātnespējas administrācija apmierina.

24.03.2015.

01.06.2015.

Grozījumi MK noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Noteikumi papildināti ar 8.7punktu, nosakot - ja darba devējs ir likvidēts un VID nav iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu vai VID ir pieņēmis lēmumu par kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības izbeigšanu un tas ir stājies spēkā, VID reģistrē personai (darba ņēmējam) darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods – 29) ar datumu, kad darba devējs ir likvidēts vai ir stājies spēkā VID lēmums par kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības izbeigšanu. Maksātnespējas administrācija līdz tā mēneša pēdējam datumam, kas seko mēnesim, kurā no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem veiktas obligātās iemaksas, elektroniski iesniedz VSAA informāciju, norādot

 1. darba devēju, kura vietā veiktas obligātās iemaksas (darba devēja nosaukums, nodokļu maksātāja kods);
 2. personas (darbiniekus), par kurām tiek veiktas obligātās iemaksas;
 3. periodu, par kuru tiek veiktas obligātās iemaksas;
 4. veikto obligāto iemaksu summu.

 

Šī norma stāsies spēkā 01.01.2016.

24.03.2015.

27.03.2015.