Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2016.gada jūnijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu  līdzekļu legalizācijas un  terorisma finansēšanas  novēršanas likumā

 Ar grozījumiem mainīta 10.panta 1.daļa,  nosakot, ka likuma subjekts — juridiskā  persona — ieceļ vienu vai vairākus  darbiniekus (par noziedzīgi iegūtu  līdzekļu legalizācijas un terorisma  finansēšanas novēršanas prasību izpildi  atbildīgās personas), kas ir tiesīgi  pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgi par  šā likuma prasību ievērošanu un par to,  lai tiek nodrošināta informācijas apmaiņa  ar attiecīgo uzraudzības un kontroles  institūciju. Pants papildināts  ar 2.1daļu,  nosakot pienākumus kredītiestādei,  maksājumu iestādei un elektroniskās  naudas iestādei likuma prasību  ievērošanai. Veikti arī citi grozījumi.

26.05.2016.

29.06.2016.

 Muitas likums

 Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku  zaudē Muitas likums. Likums nosaka  Latvijas nacionālās kompetences  jautājumus muitas lietās.

02.06.2016.

05.07.2016.

 Grozījumi Pievienotās vērtības  nodokļa likumā (PVN likums)

 Ar grozījumiem PVN likumā tiek ieviests  īpašs pievienotās vērtības nodokļa (PVN)  piemērošanas režīms graudaugu un  tehnisko kultūru piegādēm. Likums  papildināts ar 143.2pantu, kurā noteikts,  ka  īpašs nodokļa piemērošanas režīms ir  piemērojams šādu veidu graudaugu un  tehnisko kultūru (tostarp eļļas augu  sēklu), tai skaita arī preču maisījumu, ko  neizmainītā stāvoklī parasti neizmanto  galapatēriņam, piegādēm: kvieši; rudzi;  mieži; auzas; kukurūza; griķi; tritikāle;  sojas pupas, arī šķeltas; linsēklas, arī  šķeltas;  rapšu vai rapšu sēklas, arī  šķeltas.

 PVN apgrieztā maksāšanas kārtība ir  piemērojama graudaugu un tehnisko  kultūru piegādēm, ņemot vērā  kombinētās nomenklatūras kodus.

 Īpašs PVN piemērošanas režīms  graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm  ir piemērojams no 01.07.2016..

 Ar grozījumiem likuma 109.panta 5.daļas  4.punktā skaitlis un vārds "1422,87  euro" aizstāts ar skaitli un vārdu "1500  euro".

 16.06.2016.

 01.07.2016.

 Grozījumi likumā "Par  iedzīvotāju ienākuma nodokli"

 No 30.06.2016. Latvijas rezidentiem  algota  darba ienākumi, kas kādā no  Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm ir  pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju  ienākuma nodoklim (IIN) analoģisku  nodokli, nav jādeklarē gada ienākumu  deklarācijā. Fiziskajai personai – Latvijas  rezidentam –  par ienākumiem, kas  kalendāra gadā saņemti, strādājot darba  devēja – ārvalsts nodokļu maksātāja –  labā ārpus ES, ne vēlāk kā taksācijas  gadam sekojošā gada 1.jūnijā arī  turpmāk ir jāiesniedz VID gada ienākumu  deklarācija.

16.06.2016.

30.06.2016.

 MK noteikumi  Nr.362 "Noteikumi par valsts  nodevu par apvienošanās  izvērtēšanu"

 Noteikumi nosaka kārtību, kādā  maksājama valsts nodeva par  apvienošanās izvērtēšanu, valsts  nodevas apmēru, kā arī gadījumus, kad  valsts nodeva netiek atmaksāta.

14.06.2016.

15.06.2016.

 MK noteikumi  Nr.399  "Noteikumi par  sabiedrību  sagatavoto finanšu  pārskatu vai  konsolidēto  finanšu pārskatu  elektroniskā  noraksta formu"

 Noteikumi nosaka iekļaušana  VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā  (EDS) sabiedrību sagatavoto finanšu  pārskatu vai konsolidēto finanšu  pārskatu (ja tāds ir) elektroniskā  noraksta formu (turpmāk – elektroniskā  noraksta forma).

21.06.2016.

01.07.2016.

 MK noteikumi Nr.400 "Grozījumi  Ministru kabineta 2012.gada  21.augusta noteikumos Nr. ]568  "Noteikumi par iedzīvotāju  ienākuma nodokļa deklarācijām  un to aizpildīšanas kārtību""

 Noteikumi nosaka grozījumus gada  ienākumu deklarācijas aizpildīšanā.

 No 01.01.2016 fiziskās personas  gūtajiem ienākumiem ir piemērojams  gada diferencētais neapliekamais  minimums, kuru piemēro, iesniedzot  gada ienākumu deklarāciju. Noteikumi  paredz, kādi ienākumi ir jāņem vērā, gada  ienākumu deklarācijā aprēķinot gada  diferencēto neapliekamo minimumu, tai  skaitā  ienākumi, kuri ir ietverti gada  ienākumu deklarācijas pielikumos un  deklarācijā par ienākumu no kapitāla  pieauguma, kā arī ienākumi, kuri nav  ietverti gada ienākumu deklarācijā, ja  saskaņā ar likumu par  IIN nodokļa  maksātājam nav pienākums iesniegt  gada ienākumu deklarāciju.

 Nodokļu maksātājiem, kas gada  ienākumu deklarāciju iesniedz VID EDS,  gada diferencētā neapliekamā  minimuma aprēķins tiek veikts  automātiski.

 Gada ienākumu deklarācija ir papildināta  ar jaunu rindu, kurā norādāma  informācija par attaisnoto izdevumu  summām, kuras ziedojuma vai  dāvinājuma veidā nodotas Latvijā  reģistrētai politiskajai partijai vai politisko  partiju apvienībai likumā par  IIN noteiktajā apmērā.

 Lai nodrošinātu datu par attaisnotajiem  izdevumiem par izglītību un  ārstnieciskajiem pakalpojumiem  automātisku apstrādi, noteikumi nosaka  jaunu formu gada ienākumu deklarācijas  D4 pielikumam "Attaisnotie izdevumi par  izglītību un ārstnieciskajiem  pakalpojumiem".

 Aizpildot gada ienākumu deklarācijas D4  pielikuma "Attaisnotie izdevumi par  izglītību un ārstnieciskajiem  pakalpojumiem" jauno formu, fiziskajām  personām turpmāk nav jāaizpilda gada  ienākumu deklarācijas D sadaļa  "Pievienotie (uzrādītie) dokumenti vai to  noraksti par attaisnotajiem izdevumiem"  attiecībā uz attaisnotajiem izdevumiem  par izglītību un ārstnieciskajiem  pakalpojumiem. Turklāt attaisnotos  izdevumus apliecinošus dokumentus  fiziskās personas var iesniegt  pakāpeniski gada laikā, izmantojot VID  EDS vietni "Attaisnoto izdevumu  dokumenti" vai mobilo lietotni "Attaisnotie  izdevumi", attiecīgi gada ienākumu  deklarācijas D4 pielikums VID  EDS aizpildīsies automātiski.

 No 01.01.2016. ir noslēdzies  pārejas  periods nodokļu maksātājiem, kas bija  izvēlējušies fiksētā IIN maksāšanas  režīmu, tādējādi noteikumos ir svītrotas  normas attiecībā uz fiksētā  IIN piemērošanas kārtību.

21.06.2016.

30.06.2016.