Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2016.gada maijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs / skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Ar grozījumiem papildināta 11.panta 2.daļa ar 136.punktu, nosakot, ka Valsts nodevas ir maksājamas par atļaujas izsniegšanu kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanai, kā arī mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanai vai pagaidu izvešanai no Latvijas Republikas.

21.04.2016.

01.01.2017.

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Ar grozījumiem precizēti likumā lietotie termini:

  • akcīzes nodokļa marka;
  • maksimālā mazumtirdzniecības cena;
  • reģistrēts nosūtītājs.

Veikti arī citi grozījumi un precizējumi.

05.05.2016.

08.06.2016.

Ministru kabineta noteikumi Nr.267 "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"

 

Ar grozījumiem noteikts, ka informācija par citas valsts rezidentu Latvijā gūtajiem ienākumu veidiem Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm tiek sniegta ar Automātisko informācijas apmaiņas sistēmu, izmantojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) standartu, ja vienlaikus automātiska informācijas apmaiņa ar ES dalībvalstu un citu ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām Latvija ir noslēgusi starptautiskos līgumus, par ārvalstu / Latvijas rezidentu Latvijā gūtajiem ienākumiem, tiks veikta, pamatojoties uz starptautiskajiem līgumiem, kuru piemērošanai VID var noslēgt attiecīgus starpresoru līgumus par savstarpējo administratīvo palīdzību un informācijas apmaiņu.

03.05.2016.

07.05.2016.