Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2016.gada septembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs / skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Ministru kabineta (MK)  noteikumi Nr.577 "Grozījumi  Ministru kabineta  2005.gada 27.decembra  noteikumos Nr.1032  "Noteikumi par budžetu  ieņēmumu klasifikāciju""

 Ar grozījumiem samazināta  ieņēmumu  klasifikācijas kodu detalizācija, tādējādi  veicinot ieņēmumu klasifikācijas korektu  piemērošanu.

30.08.2016.

01.01.2017.

 MK noteikumi  Nr.614 "Grozījumi Ministru  kabineta 2014.gada  26.maija noteikumos Nr.263  "Kārtība, kādā Valsts  ieņēmumu dienesta  elektroniskās deklarēšanas  sistēmā tiek identificētas  personas, kas iesniedz  elektroniskos dokumentus""

 Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.263 vārdi  "nodokļu maksātājs" aizstāti ar vārdu "persona",  kas attiecas uz plašāku personu loku nekā tikai  nodokļu maksātājs. Tādējādi tiek noteikta  vienota kārtība, kādā personas, kas iesniedz  muitas normatīvajos aktos noteiktās  deklarācijas, autentificējas VID Elektroniskās  deklarēšanas sistēmā (EDS). Nodokļu  maksātājs vai tā pārstāvis, iesniedzot  iesniegumu par lietotāju sarakstu, minētajā  iesniegumā katram EDS lietotājam norāda:

  • personas kodu,
  • ārvalstu personas dzimšanas datus,
  • identifikācijas numuru (ja tāds ir piešķirts).

 Spēku zaudē MK noteikumi Nr.1108 "Kārtība,  kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz  muitas normatīvajos aktos noteiktās  deklarācijas".

20.08.2016.

23.08.2016.

 MK noteikumi Nr.621  "Grozījumi Ministru kabineta  2012.gada 22.maija  noteikumos Nr.361 "Dabas  resursu nodokļa  piemērošanas noteikumi  transportlīdzekļiem""

 Ar grozījumiem precizētas un aktualizētas  prasības attiecībā uz atbrīvojumu no dabas  resursu nodokļa samaksas par  transportlīdzekļiem, lai nodrošinātu Eiropas  Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK  par nolietotiem transportlīdzekļiem noteikto  mērķu sasniegšanu noteiktajos termiņos:

  • precizēts nolietotu transportlīdzekļu savākšanas apjoma aprēķins, attiecinot savākto transportlīdzekļu skaitu pret attiecīgajā gadā realizēto transportlīdzekļu skaitu;
  • noteikta nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība;
  • precizēti audita veikšanas kritēriji, lai reprezentētu auditējamās apsaimniekošanas sistēmas un to līgumpartnerus;
  • precizētas Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijā iesniedzamās apsaimniekošanas plāna un pārskata formas.

20.09.2016.

23.09.2016.

 MK noteikumi Nr.622  "Grozījumi Ministru kabineta  2011.gada 13.decembra  noteikumos Nr.960  "Noteikumi par kārtību, kādā  iepērk un realizē melno un  krāsaino metālu  atgriezumus un lūžņus un  izsniedz licences metālu  atgriezumu un lūžņu  iepirkšanai Latvijā, kā arī  par valsts nodevas likmi par  licenci metālu atgriezumu  un lūžņu iepirkšanai un  valsts nodevas maksāšanas  kārtību""

 Ar grozījumiem precizēts MK noteikumu Nr.960  6.un 7.punkts saistībā ar informācijas  sniegšanu par metāllūžņu noliktavas  struktūrvienības reģistrācijas numuru nodokļu  maksātāju reģistrā, ja komersanta  struktūrvienības adrese nesakrīt ar komersanta  juridisko adresi. Specifiskos metāllūžņu vadus  komersanti drīkst iepirkt tikai no tāda  komersanta, kuram ir vai nu licence lūžņu  iepirkšanai, licence elektroenerģijas pārvadei  vai sadalei, vai apliecinājums par lūžņu  izcelsmi, kas radušies saimnieciskās darbības  rezultātā. Veikti arī citi grozījumi.

20.09.2016.

23.09.2016.

 MK noteikumi Nr.641  "Grozījumi Ministru kabineta  2014.gada 11.februāra  noteikumos Nr.96 "Nodokļu  un citu maksājumu  reģistrēšanas elektronisko  ierīču un iekārtu lietošanas  kārtība""

 

 Ar grozījumiem papildināts, ka MK noteikumu  Nr.96 82.punktā noteiktās nodokļu maksātāju  grupas, saņemot no darījuma partnera  samaksu ne tikai skaidrā naudā, bet arī ar  maksājumu kartēm vai mobilajām aplikācijām,  var darījumu reģistrēšanai nelietot kases  aparātus un saņemto samaksu apliecināt,  izsniedzot numurētu VID reģistrēto kvīti vai  biļeti.

 Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozarei  līdz 01.01.2019. ir pagarināts pārejas periods  MK noteikumu Nr.95 "Noteikumi par nodokļu  un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko  ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām"  prasībām atbilstošu kases aparātu, hibrīda  kases aparātu vai kases sistēmu lietošanas  uzsākšanai.

 Svītrota apkalpojošiem dienestiem un  atbilstības pārbaudes institūcijai noteiktā  prasība, reģistrējoties VID, iesniegt līgumu ar  apdrošināšanas kompāniju vai banku par  nodrošināto drošības garantiju, aizstājot to ar  prasību iesniegt dokumentu, kas apliecina, ka  tiek nodrošināta civiltiesiskās atbildības  apdrošināšana pret zaudējumiem, ja tādi  radīsies apkalpojošā dienesta vai atbilstības  pārbaudes institūcijas profesionālās darbības  vai bezdarbības dēļ, veikti arī citi grozījumi.

27.09.2016.

30.09.2016.