Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2017.gada februārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs / skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Ministru kabineta (MK)  noteikumi  Nr.52 "Elektroenerģijas  nodokļa atbrīvojumu  piemērošanas kārtība"

 

Noteikumos paredzēta kārtība:

  • kādā atbilstoši Elektroenerģijas nodokļa likuma (ENL) 6.panta 2.daļai no elektroenerģijas nodokļa (EN) atbrīvojama elektroenerģija, ko izmanto preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, t. sk. dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos, kā arī mājsaimniecību lietotāji;
  • kādā atbilstoši ENL 6.panta 3.daļai no EN atbrīvojama elektroenerģija, kas piegādāta citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām;
  • kādā atbilstoši ENL 6.panta 5.daļai elektroenerģijai, ko piegādā personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, EN aprēķina atbilstoši likmei 0 EUR par 1 megavatstundu.

Spēku zaudē MK noteikumi Nr.382 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība".

24.01.2017.

03.02.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.827 "Noteikumi par valsts  sociālās apdrošināšanas  obligāto iemaksu veicēju  reģistrāciju un ziņojumiem  par valsts sociālās  apdrošināšanas obligātajām  iemaksām un iedzīvotāju  ienākuma nodokli"

Darba devējam ir pienākums 3 darbdienu laikā reģistrēt VID darba ņēmējus, kam ir piešķirts vai beidzies atvaļinājums saistībā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 3 gadiem adopciju, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem (noteikumu 1.pielikums) un uzrādot ziņu kodu 91 vai 92.

31.01.2017.

03.02.2017.

 MK noteikumi  Nr.74 "Jaunuzņēmumu  atbalsta programmu  pieteikšanas un  administrēšanas kārtība"

 

Noteikumos paredzēta:

  • jaunuzņēmuma pieteikuma un ar to saistīto dokumentu forma un saturs dalībai Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteiktajās atbalsta programmās;
  • pieteikuma un apliecinājuma forma riska kapitāla investora iekļaušanai kvalificēto riska kapitāla investoru sarakstā;
  • atbalsta programmu administrēšanas kārtība.

07.02.2017.

01.03.2017.