Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2017.gada janvārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs / skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Grozījumi likumā "Par  nodokļiem un nodevām"

Likuma 11.panta 2.daļa papildināta ar 138. un 139.punktu, nosakot, ka valsts nodeva ir maksājama:

 • par kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrāciju;
 • par kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzību (ikgadējā nodeva).

Likums papildināts ar Pārejas noteikumu 189.punktu, nosakot, ka grozījums šā likuma 11.panta 2.daļā par 80.punkta izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

22.12.2016.

19.01.2017.

 Grozījumi Ministru kabineta  (MK)  noteikumos Nr.95 "Noteikumi  par nodokļu un citu  maksājumu reģistrēšanas  elektronisko ierīču un iekārtu  tehniskajām prasībām"

Ar grozījumiem noteikts, ka kases aparātu un kases sistēmu lietotājiem – Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem un pasažieru pārvadājumu nozares uzņēmumiem ir tiesības VID reģistrēt MK noteikumos Nr.133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" paredzētajām tehniskajām prasībām atbilstošus kases aparātus un kases sistēmas visā noteiktajā lietošanas termiņā, to reģistrēšanas beigu termiņu nosakot līdz 31.12.2018.

10.01.2017.

13.01.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.187 "Noteikumi par valsts  nodevu par publiska  dokumenta legalizāciju"

Noteikts, ka valsts nodeva par publiska dokumenta legalizāciju ir:

 • 2 darbdienu laikā  15 EUR;
 • 2 stundu laikā – 30 EUR.

Svītrots noteikumu 3.punkts.

24.01.2017.

27.01.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.775 "Gada pārskatu un  konsolidēto gada pārskatu  likuma piemērošanas  noteikumi"

Noteikumos veikti šādi būtiskākie grozījumi:

 • precizēti pamatlīdzekļu (PL) uzskaites un novērtēšanas noteikumi, tajā skaitā atceltas obligātās prasību par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja piesaistīšanu nekustamo īpašumu vērtības izmaiņu noteikšanai.

Nekustamā īpašuma pārvērtēšana atbilstoši augstākai vērtībai nav obligāta prasība. Ja komercsabiedrība to izvēlēsies veikt, tā varēs izvēlēties vienu no šādām iespējām:

 • piesaistīt sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju, kas nekustamā īpašuma jauno vērtību novērtētu, izmantojot speciālus paņēmienus;
 • jauno vērtību noteikt pašai komercsabiedrībai, pamatojoties uz pieejamo informāciju par darījumiem ar līdzīgiem nekustamiem īpašumiem tirgū un par tirgus cenām.

Noteikumos precizētas informācijas sniegšanas prasības finanšu pārskata pielikumā par PL, tās tuvinot starptautisko grāmatvedības standartu prasībām;

 • iekļauta norāde par slēguma finanšu pārskatu un starpperiodu pārskatu parakstīšanas kārtību;
 • izslēgti noteikumi par dzīvnieku un augu izaudzēšanas izmaksu iegrāmatošanas kārtību uzņēmuma grāmatvedības kontos pārskata gada laikā;
 • veikti redakcionāli precizējumi.

24.01.2017.

27.01.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.858 "Transportlīdzekļa  ekspluatācijas nodokļa un  uzņēmumu vieglo  transportlīdzekļu nodokļa  maksāšanas kārtība"

Noteikumos veikti šādi būtiskākie grozījumi:

 • noteikts, ka nodokļa atbrīvojums ir piemērojams arī tad, ja personai ar invaliditāti īpašumā ir reģistrēts transportlīdzeklis, kuram kā turētājs ir reģistrēta cita persona bez invaliditātes;
 • noteikta ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekasēšanas kārtība, nosakot, ka nodokli iekasē pirms ārvalstī reģistrēta M1 un N1 kategorijas automobiļa izmantošanas ceļu satiksmē Latvijā. Par ārvalstī reģistrētu transportlīdzekli ir uzskatāms jebkurš transportlīdzeklis, kas ceļu satiksmē Latvijā piedalās ar ārvalstīs izsniegtām, t.sk. tranzīta, numura zīmēm;
 • lai atvieglotu atbrīvojuma piemērošanu Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonai (darbiniekam) vai karavīram, noteikts, ka atbrīvojumu piemēro, ja izsniegts Aizsardzības ministrijas vai Nacionālo bruņoto spēku apliecinājums;
 • noteikts, ka nodokļa atbrīvojumu piemēro, ja transportlīdzekļu reģistrā kā degvielas veids norādīta tikai elektrība, kā arī veikti citi precizējumi atvieglojumu piemērošanai.

24.01.2017.

01.02.2017.