Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2017.gada jūlijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu  līdzekļu legalizācijas un terorisma  finansēšanas novēršanas likumā

Grozījumi veikti likuma 4.pantā, nosakot, ka līdzekļi ir atzīstami par noziedzīgi iegūtiem Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos.

Likuma 5.pantā vārds "zinot" aizstāts ar vārdu "apzinoties", izslēgts minētā panta  1.daļas 4.punkts, kā arī pants papildināts ar 1.1daļu, nosakot, ka par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir atzīstamas arī 5.panta 1.daļas 1., 2. un 3.punktā minētās darbības, kad persona apzināti pieļāva, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.

Veikti  citi redakcionāli precizējumi.

22.06.2017.

01.08.2017.

 Grozījumi Transportlīdzekļa  ekspluatācijas nodokļa un  uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu  nodokļa likumā

Ar grozījumiem noteiktas jaunas likuma normas gadījumos, kad tiek realizēts konfiscēts noziedzīgi iegūts transportlīdzeklis. Noteikts, ka, realizējot transportlīdzekli, kas atzīts par noziedzīgi iegūtu un konfiscēts, ja nodoklis par iepriekšējo periodu nav samaksāts, nesamaksātais nodoklis par periodu līdz tiesas nolēmumam par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju piedzenams no personas, kurai transportlīdzeklis, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, konfiscēts. Nodokļa piedziņu veic VID.

Līdz 31.12.2018., ja transportlīdzekli atsavina normatīvajos aktos noteikta persona (valsts iestāde, zvērināts tiesu izpildītājs, maksātnespējas procesa administrators), kas nav transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs, tad, reģistrējot šādu transportlīdzekli, nodokļa summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar noteiktu formulu.

Veikti citi redakcionāli precizējumi.

22.06.2017.

01.08.2017.

 Grozījumi likumā "Par nekustamā  īpašuma nodokli"

Grozījumi veikti nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai tādam nekustamajam īpašumam, kas ar tiesas nolēmumu kriminālprocesā atzīts par noziedzīgi iegūtu un konfiscēts.

22.06.2017.

01.08.2017.

 Grozījumi Ministru kabineta (MK)  noteikumos Nr.442 "Noteikumi par  akcīzes preču Eiropas Savienības  kopējā muitas tarifa (TARIC)  nacionālajiem papildkodiem un to  piemērošanas kārtību"

Grozījumi veikti ar akcīzes nodokli apliekamo produktu TARIC nacionālo papildkodu sarakstā 1., 2. un 4.pielikumā. Grozījumi piemērojami ar 01.07.2017.

04.07.2017.

08.07.2017.

 MK noteikumi Nr.397 "Noteikumi  par starptautiskas uzņēmumu  grupas pārskatu par katru valsti"

 

Noteikumos paredzēts:

  • starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti struktūra un saturs, pārskatā lietoto terminu skaidrojums, kā arī tā sagatavošanas un iesniegšanas kārtība;
  • nosacījumi, kuriem iestājoties ir sniedzams pārskats;
  • kārtība, kādā veic automātisko apmaiņu ar pārskatiem starp Latvijas Republiku un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai jebkuru citas valsts kompetento iestādi, ar kuru Latvijas Republikas kompetentā iestāde, pamatojoties uz Latvijas Republikas noslēgto starptautisko līgumu, noslēgusi attiecīgu kompetento iestāžu līgumu.

04.07.2017.

14.07.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie  komersanti, individuālie uzņēmumi,  zemnieku un zvejnieku  saimniecības, citas fiziskās  personas, kas veic saimniecisko  darbību, kārto grāmatvedību  vienkāršā ieraksta sistēmā"

Ar grozījumiem noteikts, ka saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus var nereģistrēt žurnālā, ja persona savu saimniecisko darījumu nodrošināšanai veic tikai bezskaidras naudas norēķinus, šim nolūkam izmantojot atsevišķu maksājumu kontu kredītiestādē. Šajā gadījumā visi nodokļu aprēķināšanai nepieciešamie dati tiek iegūti, pamatojoties uz kredītiestādes izsniegtajiem konta izrakstiem.

Ierakstiem žurnālā var izmantot tādu iekšējo dokumentu, kas sagatavots uz viendabīgu saimniecisko darījumu kopsummām saskaņā ar kredītiestādes konta izrakstu, un ierakstīt tās žurnālā ar 1 ierakstu. Veicot ierakstu žurnālā, pamatojoties uz kredītiestādes izsniegto konta izrakstu par laikposmu, kas ilgāks par 1 dienu, attaisnojuma dokumenta datuma vietā norāda attiecīgo laikposmu.

Veikti citi redakcionāli precizējumi.

11.07.2017.

14.07.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.585 "Noteikumi par  grāmatvedības kārtošanu un  organizāciju"

Noteikumu 10.punkts izteikts jaunā redakcijā, paredzot, ka ierakstus grāmatvedības reģistros izdara divkāršā ieraksta sistēmā vai – likumā "Par grāmatvedību" noteiktajos gadījumos – vienkāršā ieraksta sistēmā. Ieraksti izdarāmi, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem.

Ierakstiem grāmatvedības reģistros, ja nepieciešams, var izmantot tādus iekšējus attaisnojuma dokumentus, kas sagatavoti, pamatojoties uz viendabīgu attaisnojuma dokumentu kopsavilkuma datiem vai viendabīgu naudas izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkuma datiem.

Noteikumi papildināti ar jaunu 24.1punktu, nosakot, ka ierakstus grāmatvedības reģistros par saimnieciskajiem darījumiem izdara likumā "Par grāmatvedību" attaisnojuma dokumentu iegrāmatošanai noteiktajos termiņos.

Jaunā redakcijā izteikts 25. un 26.punkts. Veikti citi redakcionāli precizējumi.

11.07.2017.

18.07.2017.

 MK noteikumi Nr.426 "Muitas  procedūras – tranzīts –  piemērošanas noteikumi"

Noteikumos paredzēti:

  • atsevišķi nosacījumi par muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas un noformēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tranzīta deklarāciju atzīst par nederīgu;
  • TIR karnetes turētāja atļaujas izsniegšanas, grozījumu veikšanas, apturēšanas, atjaunošanas un anulēšanas kārtību;
  • pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļaujas izsniegšanas, grozījumu veikšanas, apturēšanas, atjaunošanas un anulēšanas kārtība, kā arī atļaujas izmantošanas kārtība.

Spēku zaudē: MK noteikumi Nr.431 "Dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība" un MK noteikumi Nr.603 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība".

25.07.2017.

28.07.2017.

 Grozījumi  MK noteikumos Nr.40 "Noteikumi  par pievienotās vērtības nodokļa  deklarācijām"

 

Noteikumos vārds "rekonstruēts" aizstāts ar vārdu "pārbūvēts", bet vārds "renovēts" aizstāts ar vārdu "atjaunots".

Tā kā Pievienotās vērtības nodokļa likuma 50.pants ir papildināts ar jaunu 7.1daļu, kurā noteikta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmes tieša piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti Latvijas Republikā reģistrēta Sabiedroto spēku štāba personāla locekļiem un viņu apgādājamiem Sabiedroto spēku štāba veikalā saskaņā ar Parīzes protokola papildu nolīguma nosacījumiem un ierobežojumiem, kā arī degvielas piegādēm, kas Latvijā piegādāta ASV vēstniecībai un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam, noteikumu attiecīgie punkti ir papildināti, lai, sākot no 01.01.2018., reģistrēti PVN maksātāji varētu korekti PVN deklarācijā uzrādīt preču piegādes un pakalpojumus, kuriem piemērota PVN 0% likme.

Ar grozījumiem noteikts zemāks PVN deklarācijas pielikumos atsevišķi norādāmo darījumu summas slieksnis - PVN maksātājam jāatšifrē darījumi ar reģistrētiem PVN maksātājiem, kuru vērtība bez PVN pārsniedz 150 EUR, līdzšinējo darījumu, kuru vērtība bez PVN pārsniedz 1430 EUR, vietā. Izmaiņas par 150 EUR darījumu summas slieksni PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanai piemērojamas, sākot ar 2018.gada (1.mēneša, 1.ceturkšņa) taksācijas periodu.

25.07.2017.

28.07.2017.