Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2017.gada maijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs / skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Grozījumi Pievienotās  vērtības nodokļa  likumā (PVN likums)

Precizēta PVN likuma 97.panta 1.daļa, nosakot, ka priekšnodoklis par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, izņemot no citas dalībvalsts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājiem vai trešo valstu vai trešo teritoriju PVN maksātājiem saņemtos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma 19.panta 1.daļu, no valsts budžetā maksājamās PVN summas atskaitāms taksācijas periodā, kad saņemtas preces vai pakalpojumi un saņemts PVN rēķins vai atlīdzība ir samaksāta pirms preču vai pakalpojumu saņemšanas, bet ne vēlāk kā nākamajā taksācijas periodā, kas seko šim taksācijas periodam, ja likumā nav noteikts citādi.

Ar grozījumiem precizēti PVN likumā lietotie termini atbilstoši Būvniecības likumā lietotajai terminoloģijai.

Lai īstenotu Parīzes protokola papildu nolīguma nosacījumus, tiek ieviesta tiešā PVN 0% likmes piemērošanas kārtība. Šī kārtība tiek ieviesta tikai noteiktās preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vietās, kā arī preces tiek piegādātas un pakalpojumi sniegti tikai noteiktam personu lokam.

Lai jauna transportlīdzekļa saņemšanu iekšzemē neuzskatītu par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību, PVN likuma 9.panta 2.daļas c) apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā: "jauns transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts citā dalībvalstī, kurā tas ir iegādāts".

Jaunā redakcijā izteikts PVN likuma 52.panta 1.daļas 23.punkts, nosakot, ka ar PVN neapliek azartspēles, izlozes un loterijas, tajā skaitā azartspēles un izlozes, kuru organizēšana notiek ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.

PVN likuma 61.pants papildināts ar 8.daļu, savukārt 63.pants papildināts ar 6.daļu, lai īstenotu Parīzes protokola papildu nolīguma 14.panta 2.daļas nosacījumus, nosakot, ka citas dalībvalsts PVN maksātājam un trešās valsts un trešās teritorijas PVN maksātājam ir tiesības nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja tas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus iekšzemē tikai Latvijas Republikā atzītam Sabiedroto spēku štābam.

Precizējumi un papildinājumi veikti PVN likuma 105.pantā, 109.panta 4.daļā, 123.panta 2.daļā, 123.panta 5.daļā. Veikti arī citi papildinājumi.

20.04.2017.

01.06.2017.

 Likums "Par Latvijas  Republikas valdības un  Šveices Federālās Padomes  protokolu, ar kuru groza  Latvijas Republikas valdības  un Šveices Federālās  Padomes 2002.gada  31.janvārī noslēgto  konvenciju par nodokļu  dubultās uzlikšanas  novēršanu attiecībā uz  ienākuma un kapitāla  nodokļiem"

Ar grozījumiem precizētas Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (Konvencija) definīcijas un iekļauta pensiju fondu definīcija.

Samazināta maksimāli pieļaujamā nodokļa likme pēc kādas nodoklis var tikt ieturēts no dividendēm, procentu maksājumiem un autoratlīdzībām to izcelsmes valstī, ja to patiesais labuma guvējs ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidenta sabiedrība.

Konvencija papildināta ar nosacījumiem, kas dod tiesības piemērot Konvencijā noteiktos atvieglojumus, kā arī ietverta norma, kas paredz uzlabot strīdu risināšanas kārtību. Nodrošināta jaunajam standartam atbilstoša informācijas apmaiņa.

11.05.2017.

30.05.2017.

 Grozījumi Ministru kabineta  (MK) noteikumos  Nr.96 "Nodokļu un citu  maksājumu reģistrēšanas  elektronisko ierīču un iekārtu  lietošanas kārtība"

Veicot grozījumu, paaugstināta robežvērtība hibrīda kases aparāta obligātai lietošanai. Nodokļu maksātājam hibrīda kases aparātu obligāti (pēc izvēles kases sistēmu) jāsāk lietot, ja darījumu vērtība, kas reģistrēta, izmantojot nodokļu maksātāja kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas (elektroniskās ierīces un iekārtas), iepriekšējo 12 mēnešu laikā pastāvīgajā darbības vietā vai konkrētā struktūrvienībā pārsniedz 350 000 EUR .

Nodokļu maksātājiem, kas par darījumu saņemtās samaksas reģistrēšanai drīkst neizmantot elektroniskās ierīces un iekārtas, izsniedzot VID reģistrēto kvīti, reģistrētā kvīts turpmāk būs jāizsniedz pēc pircēja pieprasījuma.

Paplašināts nodokļu maksātāju veikto darījumu saraksts, kuru reģistrācijai nodokļu maksātāji ir tiesīgi neizmantot elektroniskās ierīces un iekārtas, darījumu apliecinot ar reģistrēto kvīti.

Precizētas prasības informācijai, ko apkalpojošie dienesti iesniedz atbilstības pārbaudes institūcijai, lai atbilstības pārbaudes institūcija veiktu apkalpojošā dienesta iesniegtās elektroniskās ierīces un iekārtas pārbaudi par atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām. Precizētas prasības, kādas jāizpilda nodokļu maksātājam, lai VID to reģistrētu kā atbilstības pārbaudes institūciju. Noteikumi papildināti ar jaunu Pārejas noteikumu punktu, kurā paredzēts laika posms, kādā atļauts lietot un reģistrēt elektroniskās ierīces un iekārtas, kas atbilst MK noteikumiem Nr.133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām".

03.05.2017.

19.05.3017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.300 "Noteikumi par  akcīzes nodokļa deklarācijas  veidlapām un to  aizpildīšanas kārtību"

Jaunā redakcijā izteikta noteikumu V1nodaļa "Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana" un 5.pielikums "Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija", nosakot aprēķināt akcīzes nodokli (AN) dabasgāzes apjomam, kas izteikts enerģijas vienībās un nodrošinot iespēju dabasgāzes AN deklarāciju iesniegt visām likumā "Par akcīzes nodokli" (likums par AN) noteiktajam personām:

  • apstiprinātam noliktavas turētājam darbībām ar dabasgāzi;
  • dabasgāzes tirgotājam;
  • publiskajam tirgotājam;
  • galalietotājam;
  • personai, kas ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu;
  • dabasgāzes sadales sistēmas operatoram, deklarējot attiecīgo informāciju par taksācijas periodā veiktajām darbībām ar dabasgāzi.

Paredzēta iespēja deklarēt dabasgāzes apjomu, ko neapliek ar AN atbilstoši likuma par AN 6.1pantā noteiktajam, un dabasgāzes apjomu, par kuru jāveic korekcijas AN aprēķinā.

23.05.2017.

30.05.2017.