Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2017.gada martā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Grozījumi Ministru kabineta  (MK) noteikumos  Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts  ieņēmumu dienests sniedz  Valsts sociālās  apdrošināšanas aģentūrai  ziņas par valsts sociālās  apdrošināšanas obligātajām  iemaksām"

Noteikumos paredzēta kārtība, kādā VID sniedz informāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) par jaunuzņēmuma (JU) darba ņēmējiem, kam piemēro atbalsta programmu fiksēta maksājuma veikšanai. Noteikta kārtība, kādā VSAA reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) un sociālā nodokļa (no 01.01.1991. līdz 31.12.1997.) maksājumus un pārrēķina VSAOI objektu, ja šīs iemaksas nav veiktas pilnā apmērā.

Tā kā no 01.01.2017. Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums) paredzēts, ka mikrouzņēmumam ir tiesības mēneša laikā ne vairāk kā 2 reizes precizēt mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarāciju, noteikts, ka VID sniedz VSAA MUN deklarācijas informāciju, kad ir pagājis laiks deklarācijas precizēšanai, un sniedz pēdējo precizēto deklarāciju.

07.03.2017.

10.03.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.827 "Noteikumi par valsts  sociālās apdrošināšanas  obligāto iemaksu veicēju  reģistrāciju un ziņojumiem  par valsts sociālās  apdrošināšanas obligātajām  iemaksām un iedzīvotāju  ienākuma nodokli"

Ar grozījumiem precizētas normas atbilstoši Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumam un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) veiktajiem grozījumiem. JU jāsniedz ziņas par darba ņēmējiem likumā par VSA noteiktajā kārtībā un termiņos. Atkarībā no darba ņēmēja statusa un izvēlētā pensiju līmeņa, kurā veiktas apdrošināšanas iemaksas par JU darbiniekiem, noteikumos paredzēts pienākums sniegt atsevišķu darba devēja ziņojumu. No 01.07.2017. stāsies spēkā likuma par VSA 13.panta 6.daļa, kurā noteikts, ka darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona ar datumu, ko norādījis darba devējs, taču ne agrāk kā 60 dienas pirms dienas, kad darba devējs iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusu. Noteikumos ir paredzēti izņēmuma gadījumi, kad darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona ar datumu, ko norādījis darba devējs, arī par periodu, kas ilgāks par 60 dienām.

07.03.2017.

11.03.2017.

 Grozījumi MK  noteikumos Nr.190 "Noteikumi  par mikrouzņēmumu nodokļa  deklarāciju un tās  aizpildīšanas kārtību"

MUN deklarācijas veidlapa papildināta ar jaunām ailēm un normām, pamatojoties uz 20.12.2016. MUN likumā veiktajiem grozījumiem, nodrošinot iespēju mikrouzņēmumam deklarācijā norādīt informāciju par attiecīgu mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījumu, kuram piemēro 12 vai 15% MUN likmi.

Deklarācijā ir nodrošināta automātiska minimālā MUN 50 EUR apmērā piemērošana, ņemot vērā MUN likumā noteiktos izņēmumus, kas dod tiesības nemaksāt vai samazināt minimālo MUN apmēru. Papildus deklarācijā ir nodrošināta iespēja norādīt informāciju par mikrouzņēmumu darbiniekam noteiktā mēneša ienākuma ierobežojuma 720 EUR pārsnieguma pamatotību.

14.03.2017.

17.03.2017.

 Grozījumi MK  noteikumos Nr.194 "Kārtība,  kādā piemēro samazināto  akcīzes nodokļa likmi  iezīmētai (marķētai)  dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko  izmanto lauksaimniecības  produkcijas ražošanai,  lauksaimniecības zemes  apstrādei un meža vai purva  zemes apstrādei, kurā kultivē  dzērvenes vai mellenes, kā arī  zemes apstrādei zem zivju  dīķiem"

Ar grozījumiem noteikumos paredzēts, ka ar 2017./2018.saimniecisko gadu tiek atceltas tiesības iegādāties degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa (AN) likmi par zemes platību, kurās tiek audzēta kukurūza biogāzes ieguvei (kultūraugu kods 791). Lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kura saimniecībai ir piešķirts bioloģiskās saimniecības statuss, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas būs jānodrošina 200 EUR apmērā, rēķinot uz katru kārtējā gadā atbalstam deklarēto un apstiprināto hektāru skaitu. No 2017.gada lauksaimnieki, deklarējot lauksaimniecībā izmantojamo zemi vienotā platību maksājuma saņemšanai, varēs aizpildīt iesniegumu, lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu. Par lucernas aizņemtu platību, uz kuras tiks nodrošināts noteiktais minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums, tiks piešķirti 130 litri uz hektāra marķētās dīzeļdegvielas ar samazinātu AN likmi.

14.03.2017.

22.03.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.969 "Kārtība, kādā  atlīdzināmi ar  komandējumiem saistītie  izdevumi"

Noteikumos ietverto valstu saraksts ir papildināts ar jaunām valstīm un ir aktualizētas dienas naudas un viesnīcu izdevumu normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm Eiropas robežu un krasta apsardzes pasākumu ietvaros.

28.03.2017.

31.03.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.166 "Noteikumi par Lauku  atbalsta dienesta informācijas  sistēmu sezonas  laukstrādnieku ienākuma  nodokļa piemērošanas   nodrošināšanai"

Veicot grozījumus, ar jauniem kodiem papildināts noteikumu pielikumā ietverto kultūraugu kodu saraksts, kā arī koriģēti esošie kodi atbilstoši kārtībai, kādā lauksaimnieki varēs pieteikties vienotajam platību maksājumam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem".

28.03.2017.

31.03.2017.