Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2017.gada oktobrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Sociālā uzņēmuma likums

Likuma mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu  nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.

Sociālais uzņēmums ir SIA, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kura veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību (piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana).

Sociālā uzņēmuma statusu var iegūt SIA, kurā 1 vai vairākām publiskām personām kopā nav balsu vairākuma, ja sociālā uzņēmuma statūtos noteiktais mērķis ir mērķa grupu nodarbinātība.

12.10.2017.

01.04.2018.

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem"

Grozījumi veikti, lai:

  • biedrību, kas veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, gada pārskati sniegtu skaidru un patiesu priekšstatu par biedrības ieņēmumiem un izdevumiem;
  • nodrošinātu, ka saņemtie maksājumi no  biedrības apsaimniekotās mājas dzīvokļu īpašniekiem par nākotnē veicamajiem mājas remontiem tiktu uzkrāti atsevišķi no biedrībai piederošajiem fondiem un līdzekļiem un netiktu izlietoti citiem mērķiem, izņemot biedrības konkrētās apsaimniekotās mājas remontiem nākotnē.

03.10.2017.

06.10.2017.

Grozījumi MK noteikumos Nr.85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu"

Noteikumu 8.punktā paredzēts, ka valsts nodevu atmaksā Administratīvā procesa likuma (APL) 125.pantā minētajos gadījumos no valsts budžeta līdzekļiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā termiņā pēc attiecīga iesnieguma iesniegšanas VID. Atbilstoši grozījumiem APLnoteikumos veikti arī citi redakcionāli precizējumi.

10.10.2017.

13.10.2017.