Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2018.gada augustā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs / skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Ārlietu ministrijas 06.08.2018. informācija “Par Protokola stāšanos spēkā”

 

Otrais Protokols, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem, parakstīts Vašingtonā 20.04.2017. 

ratificēts Saeimā 30.11.2018.

03.08.2018.

Ārlietu ministrijas 06.08.2018. informācija “Par līguma un protokola stāšanos spēkā”

 

Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokols, parakstīts Rīgā 19.10.2017. 

ratificēts Saeimā 20.06.2018.

06.08.2018.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.453 “Valsts nodevu uzskaites noteikumi

Noteikumi nosaka kārtību un apjomu, kādā valsts nodevas administrācija veic valsts budžetā ieskaitāmo valsts nodevu uzskaiti.

07.08.2018.

10.08.2018.

Grozījumi MK noteikumos Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi

Noteikumi  papildināti ar 8.1punktu, kurā noteikts, ka iestāde, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, var nepiemērot noteikumu 8.punktā minēto prasību par atsevišķa kases ieņēmumu ordera sagatavošanu, ja, saņemot skaidrās naudas maksājumu par attiecīgās iestādes administrētu nodokli, nodevu vai maksas pakalpojumu, ievēro šādus nosacījumus:

  • kases ieņēmumu ordera vietā sagatavo citu attiecīgās iestādes vadītāja izvēlētu dokumentu, kas apliecina skaidrās naudas maksājumu un kurā norādīti šo noteikumu 14.punktā (izņemot 14.8.apakšpunktu) minētie rekvizīti. Fiziskai personai, kura neveic saimniecisko darbību, šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētos rekvizītus dokumentā norāda pēc tās pieprasījuma;
  • pamatojoties uz noteikumu 8.1 1. apakšpunktā minēto dokumentu kopsavilkuma datiem, par darbdienas laikā attiecīgajā iestādē saņemto un iemaksāšanai kasē paredzēto skaidrās naudas summu sagatavo 1 kases ieņēmumu orderi, saskaņā ar kuru izdara ierakstu kases grāmatā.

Pašvaldībā par saņemto un iemaksāšanai kasē paredzēto naudas summu, pamatojoties uz dienas laikā izrakstīto kvīšu kopsavilkuma datiem (par nekustamā īpašuma nodokļa saņemšanu), sagatavo vienu kases ieņēmumu orderi un izdara ierakstu kases grāmatā. Precizēts noteikumu 36.punkts, kas nosaka, ka noteikumu 8.punktā un 8.1 1.apakšpunktā minētajā gadījumā par saņemto skaidrās naudas maksājumu kasieris maksātājam izsniedz kases ieņēmumu ordera (kredītiestādēs, krājaizdevu sabiedrībās un Latvijas Bankā – kases iemaksu attaisnojuma dokumenta; iestādē, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, – kases ieņēmumu ordera vietā sagatavota cita dokumenta, kas apliecina skaidrās naudas maksājumu) kopiju, norakstu vai kvīti, kurā norādīti attiecīgi šo noteikumu 14.punktā vai 8.1 1. apakšpunktā minētie rekvizīti un kuru apliecina ar zīmogu (spiedogu, kurā norādīts uzņēmuma vai iestādes nosaukums).

07.08.2018.

10.08.2018.

Grozījumi MK noteikumos Nr.450 “Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas”

Ar grozījumiem noteikta:

  • finanšu nodrošinājuma apmēra aprēķināšanas kārtība,  nodrošinājuma minimālā un maksimālā summa;
  • kārtība, kādā iesniedz, pagarina un atjauno finanšu nodrošinājumu;
  • precizēta kārtība, kādā vienpusēji atkāpjas no iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līguma, ja nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs nepilda savas saistības.

 

14.08.2018.

18.08.2018.