Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2018.gada jūnijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā

Grozījumi veikti likuma pārejas noteikumu 6.punktā, nosakot, ka elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar kvalificētu elektroniskā paraksta sertifikātu, ko Latvijā sertificēts uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs izsniedzis parakstītājam laikā no 01.07.2016. līdz  30.06.2020., ir uzskatāms par pašrocīgi parakstītu šā likuma izpratnē.

07.06.2018.

30.06.2018.

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā"

Noteikumos paredzēts, ka VID ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā pēc tam, kad saņemta informācija no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (UR) par ieraksta izdarīšanu publisko personu un iestāžu sarakstā, valsts institūcijas iekļauj nodokļu maksātāju reģistrā saskaņā ar UR sniegtajām ziņām.

Redakcionāli precizēts 21.punkts, papildinot to ar apakšpunktu, kurā atsevišķi izdalīta nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas koda piešķiršanas kārtība.

Precizējumi veikti attiecībā uz kārtību, kādā izslēdz nodokļu maksātāju no VID nodokļu maksātāju reģistra. Nodokļu maksātāju izslēdz no VID nodokļu maksātāju reģistra, ja nodokļu maksātājs ir nokārtojis nodokļu maksātāja saistības, t.i., iesniedzis nodokļu jomu regulējošos normatīvajos aktos paredzētās nodokļu deklarācijas un pārskatus, veicis nodokļu maksājumu samaksu, iesniedzis ziņas par darba ņēmēju darba tiesisko attiecību izbeigšanu utml.

Redakcionāli precizēts noteikumu 8.pielikuma 1.punkts, kā arī citi precizējumi.

12.06.2018.

15.06.2018.

MK noteikumi Nr.338 "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences izsniegšanu un darbības atjaunošanu"

Noteikumos noteikta kārtība, kādā maksājama valsts nodeva par gaisa pārvadājumu licences izsniegšanu un gaisa pārvadājumu licences darbības atjaunošanu, kā arī minētās valsts nodevas apmēru.

Valsts nodevu maksā šādā apmērā:

  • par gaisa pārvadājumu licences izsniegšanu – 150 EUR;
  • par gaisa pārvadājumu licences darbības atjaunošanu – 15 EUR.

Spēku zaudē MK noteikumi Nr.1447 "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu".

19.06.2018.

21.06.2018.

MK noteikumi Nr.344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"

Noteikumos noteikta kārtība, kādā:

  • budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo gada pārskatu;
  • Valsts kase sagatavo ikgadējo pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti;
  • VID sagatavo ikgadējo pārskatu par šā dienesta administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem.

Noteikumus piemēro Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta 3.daļā minēto subjektu konsolidēto gada pārskatu vai gada pārskatu sagatavošanai.

Spēku zaudē MK noteikumi Nr.1115 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība".

19.06.2018.

30.06.2018.

MK noteikumi Nr.345 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

Noteikumos noteikts VID sniegto maksas pakalpojumu cenrādis, kārtība, kādā persona maksā par VID sniegtajiem maksas pakalpojumiem un kādā personai atmaksā samaksāto maksas pakalpojuma maksu.

19.06.2018.

22.06.2018.