Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2018.gada oktobrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Ar grozījumiem mainīts pensionāra gada neapliekamais minimums. Pensionāram piemērojamais gada neapliekamais minimums:

  • 2019.gadā – 3240 eiro (270 eiro mēnesī);
  • 2020.gadā – 3600 eiro (300 eiro mēnesī).

Sākot ar 2021.gadu, pensionāra gada neapliekamais minimums paredzēts 3960 eiro (330 eiro mēnesī).

27.09.2018.

01.01.2019.

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Grozījumi veikti likuma 7.1pantā – Padziļinātās sadarbības programma,  izsakot pantu jaunā redakcijā. Likums papildināts ar pārejas noteikumu 210., 211., 212. un 213.punktiem, nosakot, ka grozījums likuma 7.1pantā stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī. Noteikts, ka Ministru kabinets (MK) likuma 7.1panta 4.daļā paredzētos noteikumus izdod līdz 2018.gada 1.novembrim. Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam, kas iekļauts Padziļinātās sadarbības programmā atbilstoši MK noteikumos Nr.459 “Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību” noteiktajiem kritērijiem, attiecīgās priekšrocības un atvieglojumi ir piemērojami līdz 2018.gada 31.decembrim.

27.09.2018.

19.10.2018.

Grozījums Alkoholisko dzērienu aprites likumā

Grozījumi veikti likuma 1.panta 2.daļas ievaddaļā, nosakot, ka mazā alkoholisko dzērienu darītava — fiziskā persona — saimnieciskās darbības veicēja (turpmāk — fiziskā persona) — vai komersants, kuram ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai, lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus no produktiem, kas iegūti savā īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās vai fiziskās personas vai komercsabiedrības dalībnieka pirmās pakāpes radinieku vai laulātā īpašumā esošajos dārzos un dravās Latvijas teritorijā, ar nosacījumu, ka komercsabiedrības dalībniekam pirms darījuma veikšanas dienas vismaz deviņus mēnešus nepārtraukti pieder ne mazāk kā 35% kapitāla daļu komercsabiedrībā, vai iegūti no savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus).

04.10.2018.

30.10.2018.

Ārlietu ministrijas 2018.gada 12.septembra informācija Par protokola stāšanos spēkā

2018.gada 3.septembrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes protokols, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes 2002.gada 31.janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem .

02.11.2016.

03.09.2018.

MK 2018.gada 9.oktobra noteikumi Nr.625 “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 “Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi””

Noteikumi papildināti ar 29.1punktu, nosakot, ka VID pēc savas iniciatīvas (bez iepriekšēja pieprasījuma), izmantojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas standarta formātus obligātai informācijas apmaiņai, elektroniski nosūta šo noteikumu 14.1 un 14.2punktā minēto informāciju to ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām Latvija ir noslēgusi starptautiskos līgumus. Informāciju nosūta ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc dienas, kad izdots iepriekšējs pārrobežu nolēmums un iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu.

09.10.2018.

12.10.2018.