Fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem, kuru ienākums no saimnieciskās darbības mēnesī ir vismaz 380 EUR, - reizi ceturksnī jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) valsts budžetā no brīvi izraudzītas saimnieciskās darbības ienākuma daļas, kas nav mazāka par 380 EUR mēnesī, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

2017.gadā saimnieciskās darbības veicējs kā pašnodarbinātais veic VSAOI par tiem pārskata ceturkšņa mēnešiem, kuros ienākumi no saimnieciskās darbības ir sasnieguši vismaz 380 EUR. VSAOI veic no summas, kas nav mazāka par 380 EUR mēnesī. Par šī gada 2.ceturksni (aprīlis – jūnijs) iemaksas jāveic līdz 17.07.2017.

Kā aprēķināt un maksāt VSAOI?

Pašnodarbinātie VSAOI objekta noteikšanas vajadzībām ienākumu, no kura veicamas VSAOI, nosaka kā konkrētā mēneša saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību.

VSAOI apmēru aprēķina, reizinot VSAOI objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda attiecīgajā gadā ir noteikta pašnodarbinātajam. 2017.gadā minimālā mēneša darba alga ir 380 EUR, tādējādi pašnodarbinātajiem VSAOI objekta minimālais apmērs 2017.gadam ir 4560 EUR (380 EUR x 12 mēneši). Savukārt VSAOI objekta minimālais apmērs mēnesim ir 380 EUR.

Vispārējā kārtībā pašnodarbinātās personas VSAOI likme 2017.gadā ir 31,13% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Ja pašnodarbinātais ir sasniedzis valsts vecuma pensijas gadus (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi), VSAOI likme 2017.gadā ir 29,25% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Savukārt, ja pašnodarbinātā persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību kā nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, VSAOI likme 2017.gadā ir 26,38% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

VSAOI valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 18.04.2017. (par 2017.gada 1.ceturksni), 17.07.2017. (par 2017.gada 2.ceturksni), 16.10.2017. (par 2017.gada 3.ceturksni) un 15.01.2018. (par 2017.gada 4.ceturksni).

Piemērs

Fiziskajai personai, kas ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, 2017.gada aprīlī ienākums no saimnieciskās darbības ir 500 EUR, maijā - 400 EUR, jūnijā - 450 EUR. Tādējādi 2017.gada 2.ceturksnī ienākums katru mēnesi ir pārsniedzis 380 EUR. Šādā gadījumā personai līdz 17.07.2017. ir jāsamaksā VSAOI vismaz 354,88 EUR apmērā (380 EUR x 31,13% x 3).

Pašnodarbinātā ziņojums

Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem pašnodarbinātajai personai ir arī jāiesniedz VID ziņojums par veiktajām VSAOI attiecīgajā ceturksnī. Ziņojumu var iesniegt:

 • izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
 • elektroniskā veidā (izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt ziņojumu uz attiecīgā VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi);
 • personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.

Pašnodarbinātā ziņojumu iesniedz tikai par pārskata ceturksni, par kuru veic VSAOI (arī tad, ja VSAOI veic par 1 vai 2 pārskata ceturkšņa mēnešiem). Ja obligātās iemaksas par attiecīgo pārskata ceturksni neveic, pašnodarbinātā ziņojumu par šo ceturksni neiesniedz.

Kad var neveikt VSAOI?

Saimnieciskās darbības veicējs nemaksā obligātās iemaksas, ja tas ir: 

 • zemnieku (zvejnieka) saimniecības īpašnieks:
  • kura uzņēmumā ir iecelts pārvaldnieks un īpašnieks nenodarbojas ar uzņēmuma vadību;
  • kurš veic uzņēmuma vadības funkcijas, bet nav darba attiecībās ar šo uzņēmumu un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi; 
  • kurš veic uzņēmuma vadības funkcijas, bet nav darba attiecībās ar šo uzņēmumu un ir I vai II grupas invalīds. 
 • fiziskā persona, kas veic sava nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un:
  • sasniegusi pensijas vecumu;
  • kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi;
  • ir I vai II grupas invalīde;
  • kurai nav pastāvīgās dzīvesvietas Latvijas Republikā. 
 • fiziskā persona, kas gūst ienākumu no personīgās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un:
  • ir sasniegusi pensijas vecumu;
  • kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi;
  • ir I vai II grupas invalīde.