Komerclikumā (KL) sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībniekiem, akciju sabiedrības akcionāriem un personālsabiedrību biedriem paredzēts pienākums paziņot sabiedrībai par sabiedrības patiesajiem labuma guvējiem – fiziskajām personām. Kas jāņem vērā, lai atbilstoši izpildītu šo pienākumu?

Pienākums attiecināms uz:

  • dalībniekiem, kas ir juridiskās personas, kam pieder vairāk nekā 25% sabiedrības daļu (akciju) un kas nav dibinātas Eiropas Savienībā, vai
  • sabiedrību dalībniekiem, kas tur vairāk nekā 25% sabiedrības daļu (akciju) savā vārdā, bet citas personas labā, neatkarīgi no dalībnieka dibināšanas valsts.

Pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas no dalībniekiem sabiedrības valdei ir pienākums 14 dienu laikā informāciju par patiesā labuma guvējiem iesniegt komercrģistrā. Lai pārliecinātos par KL noteikumu ievērošanu, sabiedrību valdēm nepieciešams to dalībniekus iepazīstināt ar šīm KL prasībām, atgādina autores.

Ja sabiedrības dalībnieks objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot patieso labuma guvēju vai atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam šādas personas nav (piemēram, nevienai fiziskajai personai tieši un netieši nepieder vismaz 25% sabiedrības daļu (akciju)), dalībniekam paziņojumā ir jānorāda iemesli, kuru dēļ ziņas par patiesajiem labuma guvējiem netiek sniegtas.

Informācija par patiesajiem labuma guvējiem nav publiski pieejama, un ar to ir tiesīgas iepazīties tikai tiesībaizsardzības un kontroles institūcijas.

KL nav paredzēts īpašs šī pienākuma izpildes kontroles mehānisms, tādēļ, visticamāk, šī pienākuma izpilde tiek kontrolēta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumiem, kurā sabiedrības valdes locekļiem noteikta atbildība par ziņu nesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram likumā noteiktajā termiņā.

Papildus jānorāda, ka dalībniekiem, kas apzināti paziņojumā būs norādījuši nepatiesu informāciju, iespējama kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikumu.