Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 2021. gada 22. februāra spriedumā lietā "SKA-522/2021" atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmuma atcelšanu un pieteicējai atteikts atmaksāt auditā atzīto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārmaksāto summu.

Senāts lietu rakstveida procesā izskatīja Administratīvo lietu departamenta kopsēdē un ar šo spriedumu atkāpjas no iepriekš šajā lietā Senāta nolēmumos paustā viedokļa par likuma "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN) 28. panta 3. un 3.daļas piemērošanu. Atbilstoši likuma par NN 28. panta 3.daļai (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2011. gada 16. maijam) pārmaksātā nodokļa summa ir jāatmaksā, ja ir ticis uzsākts kriminālprocess, bet 18 mēnešu laikā pēc kriminālprocesa uzsākšanas konkrētais nodokļu maksātājs vai tā amatpersona nav ieguvusi tādas personas statusu, kurai ir tiesības uz aizstāvību. Senāts atzīst, ka likuma par NN 28. panta 3.daļā norādītā termiņa iestāšanās tomēr neuzliek pienākumu atmaksāt pārmaksu, ja brīdī, kad nodokļu administrācijai likumā noteiktajā kārtībā ir jāizlemj jautājums par pārmaksātās summas atmaksāšanu vai aizturēšanu, jau ir radies pamats pārmaksas aizturēšanai. Kā to jau iepriekš atzinis Senāts un pamatoti norādījusi arī Administratīvā apgabaltiesa, likuma par NN 28. panta 3. daļas mērķis ir aizkavēt iespējami nepamatotu naudas summu izmaksu no valsts budžeta, ja radies pamats aizdomām par noziedzīgām darbībām, kas ietekmējušas nodokļu samaksu un kuras var būt tieši saistītas ar konkrēto nodokļu maksātāju. Proti, situācijās, kad valsts rīcībā atrodas nodokļu maksātāja finanšu līdzekļi, tie netiek atdoti nodokļu maksātājam, ja ir aizdomas, ka noziedzīga nodarījuma rezultātā nodokļu maksātājs nav pareizi veicis nodokļu samaksu. Šāds normatīvais regulējums rada iespēju no šiem finanšu līdzekļiem segt noziedzīga nodarījuma rezultātā nesegtos maksājumus un samazina risku, ka to atgūšana vēlāk var kļūt neiespējama.

Senāts spriedumā norāda – jāņem vērā, ka likuma par NN 28.panta 3.daļā noteiktais termiņš, proti, 18 mēneši, ir vērsts uz tiesiskās noteiktības veicināšanu. Valsts nedrīkst neierobežotu laiku neatmaksāt pārmaksātos nodokļus, ja kompetentās iestādes nav atklājušas faktus, kas varētu būt pamats pārmaksātās summas aizturēšanai.

Tomēr tiesiskā noteiktība vien neatsver pārmaksāto nodokļu atmaksāšanu, ja brīdī, kad nodokļu administrācijai likumā noteiktajā kārtībā ir jāizlemj jautājums par pārmaksātās summas atmaksāšanu vai aizturēšanu, šāds pamats tās aizturēšanai ir jau radies. Šādā gadījumā vairs nav šaubu par finanšu līdzekļu aizturēšanas nepieciešamību, un 28. panta 3.daļā norādītā termiņa iestāšanās nevar attaisnot finanšu līdzekļu atmaksāšanu.

Izskatāmajā lietā pieteicēja – maksātnespējīgā SIA "Dzimta sēta" – 2010. gada decembrī vērsās VID, lūdzot atmaksāt auditā atzīto PVN pārmaksāto summu saskaņā ar likuma par NN 28. panta 3.daļu. Lūgumi tika noraidīti, un pieteicēja vērsās tiesā. Administratīvās apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, atzīstot, ka lēmuma pieņemšanas brīdī VID bija pamats aizturēt pārmaksātās summas izmaksu.