2020. gada 24. decembrī starp Eiropas Savienību (ES) un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (AK) tika panākta vienošanās par turpmākajām attiecībām, nosakot, ka noslēgtais ES un AK līgums, kas paredz padziļinātus tirdzniecības nosacījumus salīdzinājumā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) līgumu noteikumiem, līdz pušu iekšējo procedūru pabeigšanai tiks piemērots pagaidu kārtā jau no 2021. gada 1. janvāra.

Neskatoties uz panāktajiem nulles tarifiem visām ES un AK ražotām precēm un tirdzniecības kvotu neesamību, imports no AK un eksports uz AK, kā ar jebkuru trešo valsti, būs pakļauts muitas procedūrām, proti, būs jāveic pārbaudes uz robežas. Tāpat no 2021. gada 1. janvāra tiks piemēroti izcelsmes noteikumi, kas ļaus eksportētājiem apliecināt preču izcelsmi, lai pušu ražotie produkti kvalificētos preferenciālajiem divpusējā līguma nosacījumiem.

Visi uzņēmumi (ekonomiskie operatori), kas līdz šim veica produktu izplatīšanu starp ES un AK, sākot ar 2021. gada 1. janvāri kļūst par eksportētājiem vai importētājiem. Uz importētājiem ES attiecas daudz stingrāki pienākumi attiecībā uz produktu atbilstības pārbaužu veikšanu, kā arī tiem ir pienākums norādīt kontaktinformāciju uz ražojuma vai tā etiķetes.

Attiecībā uz preču atbilstības novērtēšanu puses ir vienojušās saglabāt ražotāju pašsertifikāciju, kas konkrētām precēm arī turpmāk nodrošinās vienkāršotu piekļuvi otras puses tirgum. Tomēr visām AK ražotām precēm, kas tiks ievestas ES, joprojām būs jāatbilst augstajām ES normatīvajām prasībām un standartiem, tostarp attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu (piemēram, sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem) un produktu drošību.

Attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu AK pakalpojumu sniedzēji vairs negūs labumu no tā saucamās “izcelsmes valsts” pieejas, kas nodrošina automātisku piekļuvi ES pakalpojumu tirgum. Pakalpojumu tirgus pieejamības pamatā turpmāk būs PTO Vispārējā vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību un pušu uzņemtajām padziļinātām saistībām, kas atrunātas līgumā. Jāatzīmē, ka līgums neparedz savstarpēju profesionālās kvalifikāciju atzīšanu. Tādējādi, piemēram, Latvijas arhitekti, inženieri u.c. profesiju speciālisti, kam līdz šim tika piemērota savstarpējas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra, būs spiesti veikt kvalifikācijas atzīšanu AK.

Tāpat abas puses ir vienojušās nodrošināt stabilus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Puses ir tiesīgas ieviest vienpusējus pretpasākumus, lai aizsargātu savu tirgu, ja tiek konstatēta otras puses negodīga konkurence, piemēram, dempings, neatļauts valsts atbalsts vai imports pieaugošos apjomos. Līgumā ietvertie principi vienlīdzīgai konkurencei atzīst visu triju ilgtspējīgas attīstības dimensiju (ekonomiskā attīstība, sociālā attīstība un vides aizsardzība) savstarpējo saikni, un tādēļ puses apņemas īstenot tirdzniecību un investīcijas tādā veidā, lai palīdzētu sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķi.