Atzīto nosūtītāju muitas atļauju saņēmušajiem komersantiem, sākot ar 01.07.2015., tranzīta muitas deklarācijai (t.sk. TIR karnetes elektroniskajai deklarācijai) būs jāpievieno pavaddokumenti skenētā veidā, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.1108 "Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas normatīvajos aktos noteiktās deklarācijas" (MK noteikumi Nr.1108) 8.punktu muitas deklarācijas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedzamas elektroniski tādu muitas procedūru deklarēšanai, kuras ir pieejamas, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmas funkcionalitāti. 

Ņemot vērā, ka tranzīta muitas deklarācija ir iesniedzama elektroniski Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Tranzīta kontroles sistēmā, ir ieviestas izmaiņas minētās sistēmas funkcionalitātē, kas nodrošina iespēju tranzīta muitas deklarācijai pievienot pavaddokumentus skenētā veidā. 

Saskaņā ar Komisijas 02.07.1993. Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (Regula Nr.2454/93) 253.a panta 2.daļu vienkāršotās deklarēšanas vai vietējās muitošanas procedūru var izmantot ar nosacījumu, ka muitas deklarācijas un paziņojumus iesniedz elektroniski. Saskaņā ar Regulas Nr.2454/93 219.pantu

  1. preces, uz ko attiecas tranzīta deklarācija, uzrāda kopā ar pārvadājuma dokumentu;

  2. neskarot iespējamos vienkāršotos pasākumus, nosūtītājai muitas iestādei uzrāda muitas dokumentu attiecībā uz preču izvešanu / nosūtīšanu vai atkalizvešanu no Kopienas muitas teritorijas vai līdzīgas nozīmes dokumentu kopā ar tranzīta deklarāciju, uz ko tas attiecas;

  3. attiecīgā gadījumā muitas dienesti var prasīt uzrādīt dokumentu attiecībā uz iepriekšējo muitas procedūru.

Lai ieviestu administratīvi tiesiskajās attiecībās efektīvus privātpersonas un valsts pārvaldes iestādes komunikācijas kanālus un metodes (elektronisko vidi), kas atvieglo privātpersonas darbu, atzītajiem nosūtītājiem iesniedzot elektroniski tranzīta deklarāciju, tranzīta deklarācijas 44.2.ailē "Pievienotie dokumenti" norādītie pavaddokumenti jāpievieno skenētā veidā.

Papildus minētajam, noformējot tranzīta muitas procedūru, skenētā veidā 44.2.ailē iesniedzams aprēķins par muitas nodokļa, akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa parādu, kas varētu rasties (galvojuma summas aprēķina veidlapa), kā arī dokuments vai dokumenti, pēc kā var identificēt preces, aprēķināt iespējamo muitas parādu vai pārbaudīt iespējamā muitas parāda aprēķinu.  

Dokumenti, kas noformēti EMDAS un elektroniski ir pieejami attiecīgās muitas iestādes amatpersonai, skenētā veidā tranzīta muitas deklarācijai nav jāpievieno. VID lūdz ņemt vērā, ka muitas iestādes amatpersonai elektroniski pieejami tikai dokumenti, kas noformēti konkrētajā muitas iestādē vai adresēti konkrētajai muitas iestādei, kas ir deklarētā un / vai faktiskā izvešanas, saņēmēja vai cita iesaistītā muitas iestāde.

Informējam, ka tranzīta muitas deklarācijai viena pievienotā faila lielums nevar pārsniegt 2,86 MB, kā arī vienai deklarācijai var pievienot līdz 99 failiem. Pieņemtai tranzīta muitas deklarācijai skenētus dokumentus iespējams pievienot, deklarācijai atrodoties labošanas režīmā. 

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.1108 7.punktu persona, kura muitas deklarācijas iesniedz elektroniski, glabā ar attiecīgajām deklarācijām saistītos dokumentus vismaz 3 gadus, kā arī pēc VID amatpersonas pieprasījuma iesniedz ar muitas deklarācijām saistītos dokumentus. Šis nosacījums jāizpilda arī tad, ja dokumenti muitas iestādei iesūtīti skenētā veidā.