Lai pilnveidotu sadarbību ar nodokļu maksātājiem un veicinātu godprātīgu un brīvprātīgu nodokļu saistību izpildi, Valsts ieņēmumu dienests (VID) šī gada septembrī sāks informēt nodokļu audita plānā iekļautos nodokļu maksātājus par šo faktu, vēl neuzsākot pašu audita procesu. Nodokļu maksātājam, saņemot VID informatīvo vēstuli par plānoto auditu, tiek sniegta iespēja brīvprātīgi un savlaicīgi novērst nepilnības grāmatvedības uzskaitē un tādējādi, iespējams, pat izvairīties no nodokļu kontroles pasākumiem.

Turpmāk tie nodokļu maksātāji – gan fiziskas, gan juridiskas personas, kuri ir iekļauti attiecīgā mēneša nodokļu audita plānā, vēstules veidā tiks informēti, ka, ņemot vērā VID rīcībā esošo riska informāciju, tuvākajā laikā (ne vēlāk kā divu  mēnešu laikā pēc vēstules nosūtīšanas)  nodokļu maksātājam ir plānots uzsākt nodokļu auditu.

Šai vēstulei būs informatīvs raksturs un tās galvenais mērķis ir aicināt nodokļu maksātāju uz savlaicīgu grāmatvedības uzskaites sakārtošanu, nepilnību novēršanu un brīvprātīgu nodokļu saistību izpildi, tādējādi ekonomējot gan nodokļu maksātāja, gan valsts resursus. 

Tāpat VID aicinās nodokļu maksātāju savlaicīgi pārskatīt grāmatvedības reģistrus un attaisnojuma dokumentus nodokļu audita veikšanai, kā arī izmantot likumā Par nodokļiem un nodevām noteiktās nodokļu maksātāja tiesības[1], nepieciešamības gadījumā iesniedzot nodokļu administrācijai nodokļu deklarāciju labojumus vai precizējumus, un papildus aprēķinātās nodokļu summas iemaksāt budžetā. 

Šādas informatīvās vēstules netiks sūtītas gadījumos, kad paredzēts veikt neplānotos nodokļu auditus saistībā ar nodokļu pārmaksas atmaksas pamatotības izvērtēšanu. 

Papildus VID atgādina, ka arī turpmāk nodokļu maksātājs, attiecībā uz kuru jau ir pieņemts lēmums par audita uzsākšanu, ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms tā uzsākšanas tiks par to informēts, nosūtot šo lēmumu[2]. Lēmumā būs ietverta informācija par plānoto nodokļu auditu: nodokļu audita uzsākšanas diena, audita termiņš, pārbaudāmie nodokļu veidi un taksācijas periodi. Saņemot minēto lēmumu par audita uzsākšanu, līdz lēmumā norādītajam audita uzsākšanas datumam nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt nodokļu administrācijai deklarācijas precizējumu vai iesniegumu ar lūgumu labot muitas deklarāciju[3].

VID cer, ka minētais jauninājums veicinās brīvprātīgu nodokļu nomaksu un sniegs papildu stimulu pārskatīt nodokļu aprēķināšanas pareizību un atsevišķos gadījumos izvairīties no nodokļu audita uzsākšanas nepieciešamības.


[1] 16.panta 6.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības: iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikta nodokļu revīzija (audits), nav beidzies šā likuma 23.panta 5.1 daļā noteiktais deklarācijas precizējumu iesniegšanas termiņš vai šā likuma 23.panta 5.2 daļā noteiktajā gadījumā nav pieņemts lēmums par nodokļu apmēra precizēšanu. Attiecībā uz valsts budžetā ieskaitāmiem nodokļu maksājumiem šajā punktā noteikto termiņa nokavējumu var atjaunot Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, ja nodokļu maksātājs iesniedz iesniegumu par termiņā nesamaksāto nodokļu samaksu; 
[2] saskaņā ar likuma Par Valsts ieņēmumu dienestu 4.panta 2.daļas 11.1punktu par nodokļu audita veikšanu tiek pieņemts attiecīgs lēmums, par kuru nodokļu maksātājs tiek informēts likuma Par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā, t.i. ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms nodokļu audita uzsākšanas. 
[3] Likuma Par nodokļiem un nodevām 33.2 panta 2.daļā noteikts: Ja nodokļu maksātājs nodokļu deklarācijas precizējumu vai iesniegumu ar lūgumu labot muitas deklarāciju iesniedz līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai pēc tam, kad saņēmis nodokļu administrācijas paziņojumu par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu, papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajiem maksājumiem nodokļu administrācija piemēro soda naudu piecu procentu apmērā no samazinātās nodokļa summas.