01.01.2018. stājas spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums), kurā paredzēta jauna kārtība uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšanai un maksāšanai, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

UIN likumā noteikts konceptuāli jauns UIN maksāšanas režīms, paredzot nodokļa maksāšanu atlikt līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta vai citā veidā novirzīta izdevumiem, kas nenodrošina nodokļa maksātāja turpmāku attīstību, t.i., nodokļa piemērošana ir pārcelta no peļņas gūšanas brīža uz peļņas sadales brīdi. Tādējādi UIN būs jāmaksā neatkarīgi no gada laikā gūto ienākumu apmēra tikai tad, ja nodokļa maksātājs sadalīs peļņu dividendēs vai tām pielīdzinātās izmaksās, veiks ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus u.tml.

Lai gan UIN avansa maksājumi saskaņā ar jauno UIN likumu nebūs jāveic, tomēr pārejas periodā no 01.01.2018. līdz 30.06.2018. nodokļa maksātājiem ir pienākums veikt UIN avansa maksājumus (UIN likuma pārejas noteikumu 5.punkts).

Nodokļu maksātājam pārejas periodā no 01.01.2018. līdz 30.06.2018. jāievēro šāda kārtība:

  • nodokļa maksātājs, pamatojoties uz VID noteikto avansa maksājumu apmēru par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2018., katru mēnesi līdz 20.datumam iemaksā valsts budžetā UIN avansa maksājumu;
  • avansa maksājums ir vienāds ar 1/12 daļu no aprēķinātā UIN, kas aprēķināts par 2016.gadu (vai taksācijas periodu, kas sākās 2016.gadā), nepiemērojot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 20.1pantā noteikto atlaidi ziedotājiem;
  • avansa maksājums, kas nodokļa maksātājam jāmaksā no 01.01.2018. līdz 30.06.2018., tiks aprēķināts automātiski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) un nodokļu maksātājs saņems EDS informāciju par tam aprēķināto avansu summu;
  • no 01.01.2018. līdz 30.06.2018. veiktos avansa maksājumus ņems vērā, veicot nodokļa maksājumu, kas tiks aprēķināts, iesniedzot 1.nodokļa deklarāciju 20.07.2018. un arī turpmākajos mēnešos līdz 2018.pārskata gada beigām;
  • avansa maksājumu rezultātā pārmaksāto summu nodokļa maksātājam būs tiesības atgūt (t.i., saņemt atpakaļ pārmaksāto summu vai novirzīt to citu nodokļu maksājumiem) tikai pēc 2018.pārskata gada (vai taksācijas perioda, kas sākās 2018.gadā) pēdējā mēneša deklarācijas iesniegšanas (t.i., pēc 2018.gada decembra deklarācijas iesniegšanas 20.01.2019.). Tātad arī gadījumā, ja avansa maksājumu rezultātā veidojas pārmaksātā nodokļa summa, nodokļa maksātājam to nebūs iespējams atgūt 2018.pārskata gada laikā.

Avansa maksājumu veikšanas termiņi 2018.gadā

Nodokļa maksātājs avansa maksājumus 2018.gadā maksā 6 reizes šādos termiņos: 20.janvāris, 20.februāris, 20.marts, 20.aprīlis, 20.maijs un 20.jūnijs (vai mēneša laikā līdz minētajam datumam).

2018.pārskata gada turpmākajos mēnešos avansa maksājumi nav jāmaksā.

Iespēja samazināt avansa maksājumus

Lai gan avansa maksājumus maksā visi nodokļa maksātāji, tomēr tos var samazināt vai nemaksāt šādos izņēmuma gadījumos:

  • nodokļa maksātājs 01.01.2018. uzsācis maksātnespējas procedūru, likvidācijas procesu vai arī tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
  • nodokļa maksātājs veic lauksaimniecisko darbību un 90% perioda ienākumu gūst no pašražotās lauksaimnieciskās produkcijas un lauksaimniecisko pakalpojumu realizācijas;
  • nodokļa maksātājam par 2018.gada pirmajiem mēnešiem VID 2017.gadā ir pieņēmis lēmumu par avansa maksājumu samazināšanu saskaņā ar likuma par UIN 23.panta 1.1daļu;
  • nodokļa maksātājam, kurš pārskata gadā, kas sākās 2016.gadā, guva ienākumu 1 darījuma rezultātā (piemēram, 2016.gadā tika atsavināts nekustamais īpašums), ir tiesības samazināt aprēķinātos avansa maksājumus par 50%;
  • nodokļa maksātājs, veicot avansa maksājumus, ir tiesīgs ņemt vērā UIN atlaidi saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās".

Nodokļa maksātājam ir tiesības pārejas periodā no 01.01.2018. līdz 30.06.2018. nemaksāt vai arī maksāt samazinātus avansa maksājumus, ja nodokļa maksātājs līdz 10.01.2018. ir iesniedzis informāciju par avansa pārrēķinu VID. Minēto informāciju sniedz brīvā formā, norādot konkrētu iemeslu avansa maksājumu samazinājumam.

Avansa maksājumi, ja 2016.taksācijas gadā nodokļa maksātājs nestrādāja pilnu gadu

Arī tad, ja nodokļa maksātāja 2016.taksācijas gads bija īsāks (vai garāks) par 12 mēnešiem, avansa maksājums tiks aprēķināts, pamatojoties uz UIN summu, kas aprēķināta par 2016.taksācijas gadu.

Savukārt, ja par 2016.taksācijas gadu UIN netika aprēķināts (piemēram, attiecīgajā gadā apliekamā ienākuma aprēķina rezultāts bija zaudējumi, nodokļa maksātājs vēl nebija reģistrējies, nodokļa maksātājs nebija UIN maksātājs u.c.), tad avansa maksājumi netiks aprēķināti un tie nebūs jāmaksā pārejas periodā no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.