Ar mērķi veicināt cīņu ar pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un novērst izvairīšanos no nodokļu samaksas šī gada septembrī 52 valstis, tostarp – Latvija, uzsāks automātisku informācijas apmaiņu par finanšu iestāžu kontiem. Apmainīties ar informāciju ir apņēmušās 97 valstis.

Tā kā pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi pārrobežu krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un ieņēmumi, kas netiek deklarēti un no kuriem netiek samaksāti nodokļi, ievērojami samazina valsts budžeta ieņēmumus, gan Eiropas Savienības (ES), gan pasaules līmenī tiek meklēti risinājumi, lai to novērstu.

Plānots, ka informācijas apmaiņa būs nozīmīgs solis, lai nodokļu administrācijas varētu identificēt nodokļu maksātāja ārvalstīs glabāto naudu, tostarp arī to, kad nodokļu maksātājs gūst ienākumus kā juridiskās personas patiesais labuma guvējs, tādējādi mazinot iespējas slēpt ienākumus ārzonās.

Turpmāk reizi gadā iesaistīto valstu nodokļu administrācijas sniegs Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam (VID) informāciju par Latvijas rezidentu finanšu kontiem un ienākumiem iesaistīto valstu finanšu iestādēs. Informācija tiks sniegta gan par fiziskajām, gan juridiskajām personām (iekļaujot informāciju par trastiem un nodibinājumiem).

Savukārt Latvijas VID citu valstu nodokļu administrācijām sniegs informāciju par attiecīgo iesaistīto valstu rezidentu finanšu kontu atlikumiem vai vērtību un noteikta veida ienākumiem (procentiem, dividendēm, ieņēmumiem no finanšu aktīvu pārdošanas) Latvijas finanšu iestādēs. 

Latvijas finanšu iestāžu klientus – fiziskās un juridiskās personas, kas ir Latvijas nodokļu rezidenti un neuztur finanšu kontus ārzemēs, informācijas apmaiņas nosacījumi tieši neskars.

Piemērs

Ja Latvijas rezidentam ir atvērts konts kādā no Vācijas finanšu iestādēm un finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras izpildes laikā šis konts tiek atzīts par ziņošanai pakļautu kontu, informācija par Latvijas rezidenta finanšu kontu tiek nodota Vācijas nodokļu administrācijai. Savukārt Vācijas nodokļu administrācija nodos šo informāciju VID.

Savukārt, ja Norvēģijas rezidents ir atvēris kontu kādā no Latvijas finanšu iestādēm, attiecīgā finanšu iestāde likumā noteiktajā kārtībā sniedz šo informāciju VID, kas to attiecīgi nodod Norvēģijas nodokļu administrācijai.

Pirmajai automātiskajai informācijas apmaiņai par finanšu kontu stāvokli uz 31.12.2016. starp nodokļu administrācijām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) Globālā standarta ietvaros jānotiek jau līdz 30.09.2017. Vienlaikus ar Latviju informācijas apmaiņu uzsāks arī visas ES dalībvalstis, valstis no citiem pasaules reģioniem (Argentīna, Indija, Dienvidkoreja), kā arī zemu nodokļu valstis, piemēram, Bermudu salas, Britu Virdžīnu salas, Kaimanu salas, Menas sala, Džersija, Gērnsija u.c. Pilns valstu saraksts iekļauts Ministru kabineta noteikumu Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem" pielikumā "Iesaistītās valstis un kontu kategorijas noteikšanas datums".

Ņemot vērā, ka informācijas apmaiņā iesaistītajai katras valsts finanšu iestādei ir pienākums identificēt klientus, par kuriem jāsniedz informācija savas valsts kompetentajai iestādei, tā veic pienācīgas pārbaudes procedūras, lai noteiktu katra klienta nodokļu rezidenci un patiesā labuma guvēja statusa esamību. Tas nozīmē, ka finanšu iestādes var vērsties pie saviem klientiem nepieciešamās informācijas iegūšanai. Ja klients nesniedz pieprasīto informāciju vai citā veidā nesadarbojas ar finanšu iestādi, tā var pārskatīt savas attiecības ar šo klientu.

ESAO izstrādātais un 2014.gadā apstiprinātais Globālais standarts paplašina automātisko informācijas apmaiņu pasaules līmenī. Globālā standarta mērķis ir automātiska informācijas apmaiņa starp nodokļu administrācijām par finanšu iestāžu rīcībā esošo informāciju par citu valstu nodokļu rezidentiem (personas vārds, uzvārds un identifikācijas dati, juridiskās personas nosaukums, patiesā labuma guvējs, nodokļu rezidences jurisdikcija, konta numurs, konta atlikums vai vērtība uz kalendārā gada beigām, procentu maksājumi, dividendes, ienākumi no finanšu aktīvu pārdošanas, apdrošināšanas produktiem, procenti no finansiālajiem ieguldījumiem).

Globālais Standarts ES tiek ieviests, pamatojoties uz Eiropas Savienības Padomes Direktīvu 2014/107/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā, savukārt ar trešajām valstīm tas tika ieviests, slēdzot divpusējos vai daudzpusējos līgumus starp kompetentajām iestādēm, pamatojoties uz Konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā. Globālā standarta izstrāde tika balstīta uz ASV likumu par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi jeb FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), kas paredz informācijas par finanšu kontiem apmaiņu.

Tāpat jānorāda, ka 27.06.2014. tika noslēgts Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu. Minētā informācijas apmaiņa ar ASV notiek kopš 2014.gada.