Rihards Pastars, Vērtēšanas birojs "Eksperts" vadītājs, turpinot sava tēva 21 gadu ilgo darba vēsturi, ir apvienojis vienotā komandā visa veida īpašumu vērtētājus un nozares ekspertus. Mūsu prioritāte ir vērtēšanas darba kvalitāte un profesionālu vērtēšanas pakalpojumu sniegšana. Katrs vērtētāja un eksperta slēdzienu ir juridisks instruments, kurš kā salīdzinājumā ir dzelzsbetona arguments objektīva rezultāta un darba uzdevuma sasniegšanai.

Kas ir vērtēšana? Vai novērtēt var jebko?

Vērtēšana ir procesu kopums, kurā tiek fiksēti fakti laikā un telpā, tiek fiksēts objekta sastāvs. Neatkarīgs vērtējums darbojas kā pilnīgi legāls, visplašākā pielietojuma instruments jebkura īpašuma vadībā un pārvaldībā, darbā ar īpašuma vērtību un sastāvu. Vērtību var noteikt pilnīgi visam. Vērtību var noteikt nekustamajam īpašumam, kustamai mantai, biznesam, intelektuālajam īpašumam. Bieži mēs aizmirstam to, ka arī mūsu prāts un darbs ir īpašums - manta ar noteiktu vērtību, kuru ir iespējams definēt un noteikt. Būtībā vērtētāja darbs ir profesionāli tehnisks, precīzs un zinātnisks. Mūsu kompetencē ir spēja novērtēt visu sākot no biroja krēsla līdz ražošanas kompleksam.

Kur izmantojams vērtējums un kāds ir tā pielietojums?

Vērtējums un eksperta atzinums ir juridisks dokuments – instruments ar plašu pielietojumu. Ir ļoti svarīgi procesa sākumā precīzi definēt darba uzdevumu un sasniedzamo mērķi. Arī eksperts var palīdzēt klientam definēt kāds ir darba uzdevums. Kompetenta vērtētāja atzinums bieži ir galvenais pamatarguments dažādos darījumos un citās dzīves situācijās. Vērtējums ir kā videoreģistrators, kurš atsevišķos momentos var būt izšķirošs.

Cik objektīvi ir vērtējumi un ekspertīzes? Vai tas ir tikai subjektīvs eksperta atzinums?

Vērtētāja kompetence un uzdevums ir sniegt klientam maksimāli objektīvu vērtējumu un atzinumu. Iepriekšminētais ir atkarīgs no tā cik pareizi un precīzi tiek iegūta informācija, fiksēti fakti un tas tiešā veidā ir atkarīgs no eksperta kompetences un otrādi. Svarīga ir eksperta spēja veikt objektīvu tirgus analīzi un izpēti. Jo precīzāk iegūta un analizēta informācija par vērtējamo objektu, jo viennozīmīgāks un neapstrīdamāks būs aprēķins un rezultāts – objekta vērtība. Nereti ir gadījumi, kad vēlamais tiek uzdots par esošo. Vērtētāja un eksperta profesionālās ētikas uzdevums ir šādus gadījumus izskaust. Vērtētājas ir jābūt kā labam operatīvajam darbiniekam - jāprot atšķirt patiesību no meliem balstoties uz faktiem. No tā ir arī atkarīga vērtētāja reputācija, kas šajā nozarēs ir nozīmīgs faktors.

Pastāstiet kādu uzskatāmu piemēru, kā "strādā" šādi dzelzsbetona argumenti!

Darba specifika paredz augstu konfidencialitāti, tāpēc konkrētu piemēru minēšu vispārināti. Notika darījums pārdodot ražošanas kompleksu. Pircēja puse pirms darījuma vērsās pie mums ar uzdevumu fiksēt objekta sastāvu, tehnisko stāvokli un situāciju. Pēc darījuma pārņemot objektu un atsākot ražošanu, pircējs konstatēja pārdevēja negodprātīgo rīcību - nomainot atsevišķus iekārtu mezglus un aizstājot tos ar zemākas kvalitātes vai pilnībā tos demontējot. Par nožēlu darījuma sastāva apliecinoši dokumenti tika sastādīti nepilnīgi un kā galvenais un vienīgais atskaites punkts varēja tik izmantots mūsu veiktas atzinums. Sadarbībā ar tiesībsargājošajām iestādēm negodprātīgā uzņēmēja vaina tika pierādīta. Katrs fakts, kurš ir kompetenti, dokumentāli konstatēts būtiski samazina jebkuru strīdu iespējamību tagadnē un nākotnē. Patīkami priecē arī fakts, ka daudzos gadījumos veicot vērtēšanu tiek sakārtota dokumentācija. Tas ir attiecināms gan uz privātpersonām, gan uzņēmumiem.

Kā klients var pārliecināts, ka eksperts, ar kuru viņš izvēlējies sadarboties, ir kompetents?

Vērtētāja izvēle var tikt pielīdzināta ārsta izvēlei. Eksperta kompetenci apliecina galvenokārt viņa kvalifikācija, līdzšinējā darba pieredze, kā arī ne mazāk svarīgas ir klientu rekomendācijas. Ir svarīga eksperta un klienta mijiedarbība.  Protams vārds eksperts ir sabiedrībā degradēts jēdziens. Sabiedrībā pastāv arī daudzi stereotipi par vērtēšanu un vērtētājiem. Kā piemēru varu minēt pamatlīdzekļu pārvērtēšanu nodokļu optimizēšanai. Uzņēmuma pamatlīdzekļu pārvērtēšana nav domāta nodokļu optimizēšanai, tā ir precīzas vērtības noteikšana nodokļu nomaksai, amortizācijas atskaitījumiem un citiem ar mantas vērtību saistītiem maksājumiem. Mūsu uzdevums ir to kaut nedaudz mainīt, strādāt ievērojot augstākos vērtēšanas un kvalitātes standartus. Pamatota vērtēšana var kļūt par derīgu ieradumu katram kvalificētam vadītājam vai uzņēmējam.

vertesanas_logo.png

www.vertejam.lv

Blaumaņa iela 29 - 1, Rīga, LV-1011

eksperts@vertesana.com

+ 371 29282624