Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2014.pārskata gadu apkopoti zemāk izvietotajā tabulā:

1. Sabiedrības, kuras divus gadus pēc kārtas (jaunizveidota sabiedrība - pirmajā pārskata gadā) nepārsniedz divus no Gada pārskatu likuma 54.panta 2.daļā noteiktajiem kritērijiem:

 • bilances kopsumma –  400 000 EUR;
 • neto apgrozījums –  800 000 EUR;
 • pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 25.
Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
1. Gada pārskats:
1.1. finanšu pārskats:
 • bilance;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • saīsināts pielikums;
1.2. apliecināts akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu un sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par likuma 54.panta 2., 4. un 5.daļas noteikumu izpildi.
2. Paskaidrojums vai akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par to, kad gada pārskats apstiprināts.
Kapitālsabiedrībām - akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.
Saskaņā ar Komerclikuma 176.panta 1.daļu:
 • sabiedrības gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz dalībnieku sapulcē ievēlēts zvērināts revidents, ja to paredz likums;
 • citos gadījumos gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz revidents, ja to paredz statūti vai dalībnieku sapulces lēmums.
Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 30.aprīlim ieskaitot).
 
 

2. Sabiedrības, kuras nepārsniedz divus no Gada pārskatu likuma 54.panta 2.daļā noteiktajiem kritērijiem, bet iepriekšējā pārskata gadā pārsniedza minētos kritērijus:

 • bilances kopsumma –  400 000 EUR;
 • neto apgrozījums – 800 000  EUR;
 • pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 25.
Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
1. Gada pārskats:
1.1. finanšu pārskats:
 • bilance;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • pašu kapitāla izmaiņu pārskats;
 • naudas plūsmas pārskats;
 • pielikums;
1.2. vadības ziņojums par sabiedrības attīstību pārskata gadā
2. Paskaidrojums vai akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par to, kad gada pārskats apstiprināts.
Kapitālsabiedrībām - akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.
Sabiedrības gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz dalībnieku sapulcē ievēlēts zvērināts revidents, ja to paredz likums.
Citos gadījumos gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz revidents, ja to paredz statūti vai dalībnieku sapulces lēmums.
Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 30.aprīlim ieskaitot). 

3. Sabiedrības, kuras kārtējā un iepriekšējā pārskata gadā (jaunizveidota sabiedrība - pirmajā pārskata gadā) nepārsniedz divus no Gada pārskatu likuma 54.1panta 2.daļā noteiktajiem kritērijiem:

 • bilances kopsumma –  50 000 EUR;
 • neto apgrozījums – 100 000 EUR;
 • pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 5.
Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
1. Gada pārskats:
1.1. finanšu pārskats:
 • saīsināta bilance likuma 54.2pantā norādītajā kārtībā;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • bilances piezīmes, saskaņā ar likuma 54.3pantā minēto informāciju;
1.2. apliecināts akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu un sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par likuma 54.1panta 2., 3., 4. un 5. daļas noteikumu izpildi.
2. Paskaidrojums vai akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par to, kad gada pārskats apstiprināts
Kapitālsabiedrībām - akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.
Saskaņā ar Komerclikuma 176.panta 1.daļu:
 • sabiedrības gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz dalībnieku sapulcē ievēlēts zvērināts revidents, ja to paredz likums;
 • citos gadījumos gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz revidents, ja to paredz statūti vai dalībnieku sapulces lēmums.
 
Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 30.aprīlim ieskaitot).

4. Sabiedrības, kuras pārsniedz divus no Gada pārskatu likuma 54.panta 2.daļā noteiktajiem kritērijiem, bet nepārsniedz 24.pantā 2.daļā noteiktos kritērijus:

 • bilances kopsumma – 1 400 000 EUR;
 • neto apgrozījums – 3 400 000 EUR;
 • pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 250. 
Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
1. Gada pārskats:
1.1. finanšu pārskats:
 • bilance;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • pašu kapitāla izmaiņu pārskats;
 • naudas plūsmas pārskats;
 • pielikums;
1.2. vadības ziņojums par sabiedrības attīstību pārskata gadā.
2. Paskaidrojums vai akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par to, kad gada pārskats apstiprināts.
Kapitālsabiedrībām - akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.
3. Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (iesniedz - kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības).
Pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.
Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 30.aprīlim ieskaitot).

 5. Sabiedrības, kuras pārsniedz divus no Gada pārskatu likuma 24.panta 2.daļā noteiktajiem kritērijiem un koncerna mātes sabiedrība. 

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
1. Gada pārskats:
1.1. finanšu pārskats:
 • bilance;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • pašu kapitāla izmaiņu pārskats;
 • naudas plūsmas pārskats;
 • pielikums;
1.2. vadības ziņojums par sabiedrības attīstību pārskata gadā.
2. Paskaidrojums vai akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par to, kad gada pārskats apstiprināts.
Kapitālsabiedrībām - akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.
3. Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (iesniedz - kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības).
Pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.
Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 7 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 31.jūlijam ieskaitot).

6. Koncerna mātes sabiedrība.

Koncerna mātes sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu, ja tai ir tikai tādas meitas sabiedrības, par kurām informācija gan par katru atsevišķi, gan kā par kopumu Konsolidēto gada pārskatu likuma 12.panta 1.daļas prasību īstenošanai ir nenozīmīga. 

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
1. Konsolidētais gada pārskats:
1.1. konsolidētais finanšu pārskats:
 • konsolidētā bilance;
 • konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats;
 • konsolidētais naudas plūsmas pārskats;
 • konsolidētā gada pārskata pielikums.
1.3. konsolidētais ziņojums
2. Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts.
Pārbauda viens vai vairāki zvērināti revidenti atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem".
 
Ne vēlāk kā mēnesi pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas koncerna mātes sabiedrības akcionāru vai dalībnieku kārtējā sapulcē un ne vēlāk kā 7 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 31.jūlijam ieskaitot).

7. Kredītiestādes. 

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
 
1. Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja kredītiestāde ir grupas mātes sabiedrība):
1.1. finanšu pārskats (konsolidētais finanšu pārskats):
 • pārskats par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā (konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā );
 • pārskata perioda visaptverošs ienākumu pārskats (pārskata perioda visaptverošs ienākumu konsolidētais pārskats);
 • pārskata perioda naudas plūsmas pārskats (pārskata perioda konsolidētais naudas plūsmas pārskats);
 • pārskata perioda kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (pārskata perioda konsolidētais kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats);
 • pielikums;
 • pārskats par finanšu stāvokli agrākajā salīdzināmajā pārskata perioda sākuma datumā, ja banka retrospektīvi piemēro grāmatvedības politiku vai veic retrospektīvu finanšu pārskatu posteņu korekciju, vai pārkvalificē finanšu pārskata posteņus;
 • salīdzinošā informācija par iepriekšējo periodu.
1.2. vadības ziņojums (grupas mātes sabiedrības vadības ziņojums);
1.3. paziņojums par vadības atbildību.
2. Akcionāru sapulces protokola izraksts par gada pārskata apstiprināšanu.
3. Zvērināta revidenta ziņojuma kopija.
Pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.
Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 31.martam ieskaitot).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības.

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības:
1. Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir grupas mātes sabiedrība):
1.1. finanšu pārskats (konsolidētais finanšu pārskats):
 • pārskats par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā (konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā );
 • pārskata perioda visaptverošs ienākumu pārskats (pārskata perioda visaptverošs ienākumu konsolidētais pārskats);
 • pārskata perioda naudas plūsmas pārskats (pārskata perioda konsolidētais naudas plūsmas pārskats);
 • pārskata perioda kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (pārskata perioda konsolidētais kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats);
 • pielikums;
 • pārskats par finanšu stāvokli agrākajā salīdzināmajā perioda sākuma datumā, ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrība retrospektīvi piemēro grāmatvedības politiku vai veic retrospektīvu finanšu pārskatu posteņu korekciju, vai pārkvalificē finanšu pārskata posteņus;
 • salīdzinošā informācija par iepriekšējo periodu.
1.2. vadības ziņojums (grupas mātes sabiedrības vadības ziņojums);
1.3. paziņojums par vadības atbildību.
2. Akcionāru sapulces protokola izraksts par gada pārskata apstiprināšanu.
3. Zvērināta revidenta ziņojuma kopija.
 
Ieguldījumu fondu gada pārskats (sagatavo ieguldījumu pārvaldes sabiedrības katram tās pārvaldē  esošam ieguldījumu fondam atsevišķi):
1. Gada pārskats:
1.1. finanšu pārskats:
 • aktīvu un saistību pārskats;
 • ienākumu un izdevumu pārskats;
 • neto aktīvu kustības pārskats;
 • pielikums;
 • naudas plūsmas pārskats.
1.2. ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka ziņojums;
1.3. paziņojums par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka atbildību;
1.4. turētājbankas, ja tāda ir, ziņojums.
2. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes protokola izraksts par gada pārskata apstiprināšanu.
3. Zvērināta revidenta ziņojuma kopija.
Pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības - 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 31.martam ieskaitot).
Ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir grupas mātes sabiedrība gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu - ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 7 mēnešus) pēc pārskata gada beigām (līdz 31.jūlijam ieskaitot).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības - iesniedz par katru tās pārvaldē esoša ieguldījumu fondu gada pārskatus - 10 darbdienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc pārskata perioda beigām tikai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (līdz 30.aprīlim ieskaitot). VID šie gada pārskati nav jāiesniedz.

9. Alternatīvo ieguldījumu fonda sabiedrības

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
Slēgtā Alternatīvo ieguldījumu fondu sabiedrības (kuras nodibināts kā komercsabiedrība)
1. Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats:
1.1. finanšu pārskats (konsolidētais finanšu pārskats):
 • bilanci (konsolidēto bilanci);
 • peļņas vai zaudējumu aprēķinu (konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu);
 • naudas plūsmas pārskatu (konsolidēto naudas plūsmas pārskatu);
 • kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu (konsolidēto kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu);
 • pielikums;
1.2. alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka ziņojums;
1.3. paziņojums par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka atbildību;
1.4. turētājbankas, ja tāda ir, ziņojums.
2. Alternatīvo ieguldījumu fondu akcionāru (biedru) sapulces protokola izraksts par gada pārskata apstiprināšanu.
3. Zvērināta revidenta ziņojuma kopija.
Pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība
10 darbdienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc pārskata perioda beigām (līdz 30.jūnijam ieskaitot).

10. Ieguldījumu brokeru sabiedrība.

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
 
 
1. Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir grupas mātes sabiedrība):
1.1. finanšu pārskats (konsolidētais finanšu pārskats):
 • pārskats par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā (konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā– ārpusbilances posteņi (konsolidētie ārpusbilances posteņi);
 • pārskata perioda visaptverošs ienākumu pārskats (pārskata perioda visaptverošs ienākumu konsolidētais pārskats);
 • pārskata perioda naudas plūsmas pārskats (pārskata perioda konsolidētais naudas plūsmas pārskats);
 • pārskata perioda kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (pārskata perioda konsolidētais kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats);
 • pielikums;
 • pārskats par finanšu stāvokli agrākajā salīdzināmajā perioda sākuma datumā, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība retrospektīvi piemēro grāmatvedības politiku vai veic retrospektīvu finanšu pārskatu posteņu korekciju, vai pārkvalificē finanšu pārskata posteņus;
 • salīdzinošā informācija par iepriekšējo periodu.
1.2. vadības ziņojums (grupas mātes sabiedrības vadības ziņojums);
1.3. paziņojums par vadības atbildību.
2. Akcionāru protokola izraksts par gada pārskata
apstiprināšanu.
3. Zvērināta revidenta ziņojuma kopija.
Pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.
Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 31.martam ieskaitot).
Konsolidēto gada pārskatu - ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc apstiprināšanas un ne vēlāk kā 7 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 31.jūlijam ieskaitot).
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Krājaizdevu sabiedrības.

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
 
1. Gada pārskats:
1.1. finanšu pārskats:
 • bilance un ārpusbilances posteņi;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • pielikums;
1.2. padomes, ja tāda ir izveidota, un valdes (vadības) ziņojums;
1.3. informācija par vadību;
1.4. paziņojums par vadības atbildību.
2. Biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) protokola izraksts par gada pārskata apstiprināšanu.
3. Zvērināta revidenta ziņojuma kopija (ja tāds ir).
Pārbauda krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisija. Krājaizdevu sabiedrībai, kuras aktīvi pārskata gada beigās pārsniedz 400 000 EUR, gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.
Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 31.martam ieskaitot). 

12. Apdrošināšanas sabiedrības, nedalībvalstu apdrošinātāju filiāles, pārapdrošināšanas sabiedrības un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiāles. 

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
 
1. Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja apdrošināšana sabiedrība vai pārapdrošināšana sabiedrība ir grupas mātes sabiedrība):
1.1. Finanšu pārskats (konsolidētais finanšu pārskats):
 • pārskats par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā (konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā ;
 • pārskata perioda visaptverošs ienākumu pārskats pārskata perioda beigu datumā (pārskata perioda visaptverošs ienākumu konsolidētais pārskats pārskata perioda beigu datumā);
 • pārskata perioda naudas plūsmas pārskats (pārskata perioda konsolidētais naudas plūsmas pārskats);
 • pārskata perioda kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (pārskata perioda konsolidētais kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats);
 • pielikums;
 • pārskats par finanšu stāvokli agrākajā salīdzināmajā perioda sākuma datumā, ja apdrošinātājs retrospektīvi piemēro grāmatvedības politiku vai veic retrospektīvu finanšu pārskatu posteņu korekciju, vai pārkvalificē finanšu pārskata posteņus;
 • salīdzinošā informācija par iepriekšējo pārskata periodu.
1.2. vadības (akciju sabiedrībās – padomes un valdes, savstarpējās kooperatīvajās biedrībās – izpildinstitūcijas) ziņojums (grupas mātes sabiedrības vadības ziņojuma);
1.3. paziņojums par apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) atbildību.
2. Akcionāru vai dalībnieku sapulces vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvas biedrības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) protokola izraksts par gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) apstiprināšanu.
3. Zvērināta revidenta ziņojuma kopija.
Pārbauda zvērināts revidents vai zvērināta revidentu sabiedrība.
 
Ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijam.
 
Grupas mātes sabiedrība – ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 7 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 31.jūlijam ieskaitot).
 

13. Privātie pensiju fondi.

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
1. Gada pārskats:
1.1. finanšu pārskats:
 • pārskats par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā;
 • pārskata perioda visaptverošs ienākumu pārskats pārskata perioda beigu datumā;
 • pārskata perioda naudas plūsmas pārskats;
 • pārskata perioda kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats;
 • pielikums;
 • pārskats par finanšu stāvokli agrākajā salīdzināmajā perioda sākuma datumā, ja pensiju fonds retrospektīvi piemēro grāmatvedības politiku vai veic retrospektīvu finanšu posteņu korekciju, vai pārkvalificē finanšu pārskata posteņus;
 • salīdzinošā informācija par iepriekšējo pārskata periodu.
1.2. vadības ziņojums;
1.3. paziņojums par vadības atbildību;
1.4. pensiju plāna finanšu pārskats:
 • neto aktīvu pārskats;
 • neto aktīvu kustības pārskats;
 • pensiju plāna finanšu pārskata pielikums;
1.5. ziņojums par pensiju plānu.
2. Akcionāru sapulces protokola izraksts par gada pārskata apstiprināšanu.
3. Zvērināta revidenta ziņojuma kopija.
Pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.
10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 30.aprīlim ieskaitot).
 

14. Individuālie komersanti, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 300 000 EUR, kā arī individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji), ja tie ir izvēlējušies grāmatvedības reģistrus kārtot divkāršā ieraksta sistēmā. 

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
 
Finanšu pārskats:
 • bilance;
 • ieņēmumu un izdevumu pārskats.
 
Ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūnijam.
 
 

15. Biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā pārsniedz 40 000 EUR. 

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gada pārskats:
 • bilance;
 • ieņēmumu un izdevumu pārskats;
 • ziedojumu un dāvinājumu pārskats;
 • ziņojums.
Biedrība un nodibinājums, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedriskā labuma organizāciju ir ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu un saņemto ziedojumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, papildus sagatavo un iekļauj gada pārskatā no vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskatu.
 
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns (ja ir sabiedriskā labuma organizācija).
Pārbauda organizācijas revīzijas institūcija vai zvērināts revidents.
Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31.martam (ieskaitot).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Līdz nākamā gada 31.martam (ieskaitot).
 

16. Biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 EUR.

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gada pārskats:
 • ieņēmumu un izdevumu pārskats;
 • ziedojumu un dāvinājumu pārskats.
Biedrība un nodibinājums, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedriskā labuma organizāciju ir ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu un saņemto ziedojumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, papildus sagatavo un iekļauj gada pārskatā no vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskatu.
 
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns (ja ir sabiedriskā labuma organizācija)
Pārbauda organizācijas ievēlēta revīzijas komisija vai revidents.
Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31.martam (ieskaitot).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Līdz nākamā gada 31.martam (ieskaitot). 

17. Reliģiskās organizācijas, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā pārsniedz 40 000 EUR.

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gada pārskats:
 • bilance;
 • ieņēmumu un izdevumu pārskats;
 • ziedojumu un dāvinājumu pārskats;
 • ziņojums.
Reliģiskā organizācija, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedriskā labuma organizāciju ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu un saņemto ziedojumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, papildus sagatavo un iekļauj gada pārskatā no vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskatu.
 
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns (ja ir sabiedriskā labuma organizācija)
Pārbauda organizācijas ievēlēta revīzijas komisija vai revidents.
Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.martam (2015.gadā līdz 2.martam ieskaitot).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Līdz nākamā gada 31.martam (ieskaitot).

 18. Reliģiskās organizācijas, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 EUR. 

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gada pārskats:
 • ieņēmumu un izdevumu pārskats;
 • ziedojumu un dāvinājumu pārskats.
Reliģiskā organizācija, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedriskā labuma organizāciju ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu un saņemto ziedojumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, papildus sagatavo un iekļauj gada pārskatā no vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskatu.
 
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns (ja ir sabiedriskā labuma organizācija)
Pārbauda organizācijas ievēlēta revīzijas komisija vai revidents.
Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.martam (2015.gadā līdz 2.martam ieskaitot).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Līdz nākamā gada 31.martam (ieskaitot).

19. Politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības.

Reglamentējošie normatīvie akti
VID iesniedzamie dokumenti
Gada pārskata pārbaude
Gada pārskata iesniegšanas termiņi
Gada pārskats:
 • bilance;
 • ieņēmumu un izdevumu pārskats;
 • naudas plūsmas pārskats;
 • ziņojums.
Pārbauda revīzijas institūcija un zvērināts revidents.
Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31.martam (ieskaitot) VID un KNAB.