Rīgas pilsētas Būvvalde 2014.gadā ir uzsākusi adrešu sakārtošanu atbilstoši MK noteikumos Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” noteiktajiem pamatprincipiem. Ņemot vērā Rīgas pilsētas Būvvaldes uzsākto adrešu maiņas procesu, adrešu maiņas rezultātā nodokļu maksātājiem var rasties pienākumi arī attiecībā uz atsevišķu tādu darbību veikšanu, kas noteiktas nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Rīgas pilsētas Būvvaldes interneta vietnē norādīts, ka adrešu sakārtošanas procesu plānots īstenot apmēram 2 gadu laikā. Rīgas pilsētas Būvvaldes lēmumi par publiskās apspriešanas rīkošanu zemes vienību un ēku adrešu maiņai un piešķiršanai, kā arī lēmumi par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu tiek publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (uz 23.01.2015. ir pieņemti 3 lēmumi attiecībā uz adrešu maiņu Bolderājas, Buļļu, Daugavgrīvas, Spilves un Voleru apkaimē, Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē un Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē).

Viena no darbībām, kas ir saistīta ar adreses maiņu, ir nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības (tiem nodokļu maksātājiem, kas VID reģistrējušies kā nodokļu maksātāji) un nodokļu maksātāja struktūrvienības apliecības maiņa. 

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam[1] nodokļu maksātāji ir aicināti paziņot VID, iesniedzot (t.sk. arī izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)) attiecīgus pieteikumus[2], ja mainīta nodokļu maksātāja reģistrācijas lapā[3] vai ziņās par struktūrvienībām[4] norādītā informācija. Atgādinām, ka nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības un nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecības ir iespējams saņemt ne tikai papīra veidā uz vietas VID, bet arī skenētā veidā elektroniski, izmantojot VID EDS funkcionalitāti “Sarakste ar VID”. 

Tāpat arī adreses maiņas gadījumā kases aparātu lietotājiem, kuriem ir mainīta adrese, jānodrošina attiecīgu izmaiņu veikšana kases aparāta (arī kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas) programmatūrā, lai kases aparāta čekā, kā arī X pārskatā un Z pārskatā rekvizītā – juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta) – tiktu norādīta jaunā adrese.[5]

Ja nodokļu maksātāja (komersanta) darbības veids ir saistīts ar akcīzes precēm, adreses maiņas gadījumā ir veicamas šādas darbības:

  •  ja mainās adrese (komersanta juridiskā, biroja vai komercdarbības vietas adrese, nodrošinātāja juridiskā adrese), kas norādīta komersantam izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē), atļaujā, izziņā, sertifikātā vai vispārējā nodrošinājuma apliecībā, komersantam 10 darbdienu laikā pēc tās maiņas nepieciešams iesniegt VID attiecīgu pārreģistrācijas iesniegumu, pievienojot izmaiņas apliecinošus dokumentus, kā arī atļaujas, izziņas vai sertifikāta pārreģistrācijai to oriģinālus, un speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas gadījumā jāsamaksā valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju (izņemot juridiskās adreses maiņu).[6] Ja adreses maiņa veikta, pamatojoties uz būvvaldes lēmumu, komersantam, iesniedzot iesniegumu pārreģistrācijai, jānorāda būvvaldes lēmuma numurs un datums un papildu dokumenti nav jāiesniedz;
  •  ja mainās adrese, kas norādīta iesniegumā speciālās atļaujas (licences), atļaujas, izziņas, sertifikāta vai vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos, komersantam 10 darbdienu laikā pēc tās maiņas nepieciešams par to informēt VID un iesniegt izmaiņas apliecinošu dokumentu kopijas.

Ja nodokļu maksātāja (komersanta) darbības veids ir saistīts ar muitošanas darbību veikšanu, adreses maiņas gadījumā, ja komersantam ir izsniegta atļauja vai sertifikāts un ir mainījusies komersantam izsniegtajā atļaujā norādītā juridiskā adrese, grāmatvedības un / vai uzskaites vietas adrese vai atļautās preču atrašanās / izmantošanas vietas adrese, par minēto vietu adrešu izmaiņām ir rakstiski jāinformē VID saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto par šādām izsniegtajām atļaujām un sertifikātiem:

  • atļauju ievešanai pārstrādei, atļauju izvešanai pārstrādei, atļauju pārstrādei muitas kontrolē, atļauju preču laišanai brīvā apgrozībā īpašai izlietošanai, atļauju pagaidu ievešanai, vienkāršoto procedūru atļauju, muitas noliktavas turēšanas atļauju[7];
  • atļauju muitas brokera darbībai[8];
  • atļauju preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanai[9];
  • atļauju regulārajai kuģu satiksmei, atļauju tranzīta vienkāršojumiem jūras pārvadājumos vai atļauju tranzīta vienkāršojumiem gaisa pārvadājumos[10];
  • atļauju atzītā saņēmēja un atzītā nosūtītāja statusa izmantošanai[11];  
  • atzītā komersanta sertifikātu[12]

Iesniegumam VID par izmaiņām izsniegtajā atļaujā norādītajā juridiskajā adresē, grāmatvedības un / vai uzskaites vietas adresē vai atļautās preču atrašanās / izmantošanas vietas adresē nepieciešams pievienot izmaiņas apliecinoša dokumenta kopiju (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmuma par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā kopiju); šī prasība neattiecas uz atzītā komersanta sertifikāta turētājiem.

Papildus VID informē, ka gadījumos, kad mainās komersanta juridiskā adrese, grāmatvedības un / vai uzskaites vietas adrese vai atļautās preču atrašanās / izmantošanas vietas adrese, VID Muitas pārvaldes izsniegtās vispārējā galvojuma apliecības un galvojuma apliecības kopējā Kopienas tranzīta muitas procedūrai nav jāmaina un nodokļu maksātājiem nekādas papildu darbības nav jāveic. 

Norādām, ka Rīgas pilsētas Būvvaldes interneta vietnē ir pieejams adrešu meklētājs (http://www.rpbv.lv/uploads/Adreses/), kurā iespējams ievadīt sev interesējošo adresi apkaimē, attiecībā uz kuru norisinās publiskā apspriešana, un pārliecināties, vai konkrētā adrese tiks mainīta un, ja tiks mainīta, kāda būs iespējamā jaunā adrese. Meklētājā iespējams atrast arī mainītās un piešķirtās adreses apkaimēs, attiecībā uz kurām publiskā apspriešana ir notikusi un ir pieņemts Rīgas pilsētas būvvaldes lēmums par adrešu maiņu. Adrešu meklētājā nav adresācijas objektu, kuriem adrešu maiņa / piešķiršana nav paredzēta[13].

Tādējādi VID aicina nodokļu maksātājus, kuru adreses ir Rīgā, būt vērīgiem un adreses maiņas gadījumā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos veikt darbības, kas saistītas ar struktūrvienības apliecības, atļauju, licenču, sertifikātu, vispārējā nodrošinājuma apliecību un kases aparātu rekvizītu nomaiņu.

 

[2] MK noteikumi Nr.150. 4., 5. vai 6.pielikums.
[3] MK noteikumi Nr.150. 1. un 2.pielikums.
[4] MK noteikumi Nr.150. 3.pielikums.
[8] Muitas likuma 27.panta 7.punkts.
[12] Regulas Nr.2454/93 14.w panta 1.punkts.
[13] Rīgas pilsētas Būvvaldes informācija.