Lai veicinātu sabiedrības informētību, kā arī komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, Valsts ieņēmumu dienests (VID) papildinās VID publiskojamo datubāzi ar jaunu informāciju par nodokļu maksātājiem. Publiskojamās informācijas veids un apjoms noteikts likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN) veiktajos grozījumos.

Likuma par NN grozījumos noteikts, ka no 01.01.2018. VID jāpublisko informācija par:

  • darba devējiem, kas nav samaksājuši sodu par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu;
  • darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks;
  • nodokļu maksātājiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iesnieguši likumos paredzētās nodokļu deklarācijas;
  • personām, kas iekļautas riska personu sarakstā.

Darba samaksas noteikumu pārkāpšana visbiežāk saistīta ar "aplokšņu" algu izmaksu. Informācija par darba devējiem, kam ir aktuāls un nesamaksāts administratīvais sods par konstatētu darba samaksas noteikumu pārkāpšanu, rosinās sabiedrību izvērtēt ar darbaspēka nodokļu izlietojumu saistītas situācijas, pamatojoties uz faktiem par atsevišķu tirgus dalībnieku vēlmi uzņemties atbildību par savu darbinieku labklājību. Piemēram, laikus apsvērt risku nesaņemt sociālās garantijas, strādājot pie uzņēmēja, kam jau ir konstatēts darba samaksas noteikumu pārkāpums, turklāt sods par to nav samaksāts. Informācija par personām, kas nav samaksājušas administratīvo sodu, būs pieejama līdz dienai, kad sods tiks samaksāts.

Informācija par darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks, būs noderīga, izvērtējot darba samaksas atšķirības līdzīgos uzņēmumos, un palīdzēs pirms stāšanās darba tiesiskajās attiecībās apsvērt iespējamos riskus. Dati tiks iegūti, apkopojot darba devēju sniegtās ziņas par savu uzņēmumu, un aktualizēti reizi mēnesī 25.datumā.

Informācija par nodokļu maksātājiem, kas par vairāk nekā 15 dienām būs nokavējuši normatīvajos aktos paredzēto nodokļu deklarāciju iesniegšanu, mudinās ievērot likumu prasības un paplašinās uzņēmēju iespējas izvērtēt riskus, izvēloties potenciālos darījuma partnerus. Informācija tiks aktualizēta katru mēnesi 7. un 26.datumā.

Iespēja iepazīties ar riska personu sarakstu būs noderīga gan uzņēmējiem, gan darbiniekiem un veicinās komercdarbības vides drošību. Dati par sarakstā iekļautajām personām tiks atjaunoti katru dienu, tādējādi informācija no publiskojamo datubāzes tiks dzēsta, līdzko persona būs novērsusi pārkāpumus.

Visa minētā informācija būs pieejama ikvienam interesentam VID tīmekļa vietnē.

Avots: iTiesibas.lv