Kopš 02.10.2014. ir spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas paredz, ka no 01.08.2015. visiem pretendentiem uz valsts un pašvaldību iepirkumiem būs jānodrošina, ka viņu darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī. Savukārt, ja tiek konstatēti kandidāta vai pretendenta nodokļu parādi iepirkuma izsludināšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iepirkuma uzsākšanu (ja iepirkums nav jāizsludina), vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kandidāts vai pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Minētie grozījumi Publisko iepirkumu likumā tika pieņemti ar mērķi mazināt situācijas, kad valsts un pašvaldību iepirkumos piesakās un arī uzvar ģenerāluzņēmēji, kuri paši atbilst Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz darbinieku vidējām algām un nodokļu nomaksas saistību izpildi, savukārt viņu apakšuzņēmēju atbilstība šiem kritērijiem netiek ņemta vērā.

Tādējādi tiek kropļota godīga konkurence un radīta nevienlīdzīga situācija starp uzņēmumiem publisko iepirkumu jomā, jo VID veiktie uzraudzības pasākumi liecina, ka bieži vien ģenerāluzņēmēja piedāvātā zemākā cena var tikt nodrošināta tikai tādēļ, ka apakšuzņēmēji daļēji vai pilnībā izvairās no nodokļu nomaksas un maksā algas saviem darbiniekiem aploksnēs.

Tādēļ VID aicina uzņēmējus jau tagad sekot līdzi vidējai darba ņēmēju stundu tarifa likmei attiecīgajā profesiju grupā valstī, izmantojot jau šobrīd VID mājaslapā pieejamo informāciju par vidējo stundas tarifa likmi 2014.gada septembrī atbilstoši profesiju klasifikatoram. 

Savukārt, no 01.08.2015., lai nodrošinātu nodokļu maksātājiem iespēju objektīvi novērtēt savu atbilstību šim kritērijam, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā būs pieejami jauni pārskati, kuros tiks attēlota vidējā stundu tarifa likme uzņēmumā, vidējā stundu tarifa likme valstī un aprēķinātie 80% no vidējās stundu tarifa likmes valstī, salīdzinot un attēlojot rezultātu ar vidējo stundu tarifa likmi uzņēmumā. Minētie dati tiks apkopoti, izmantojot darba devēju VID iesniegtās ziņas par darba ņēmējiem. 

VID uzskata, ka arī jau esošajiem valsts un pašvaldību iestāžu publisko iepirkumu līgumpartneriem jābūt godprātīgiem nodokļu maksātājiem. Tādējādi VID aicina publisko iepirkumu pasūtītājus valsts sektorā un šo iepirkumu pretendentus, veicinot godīgas konkurences vides attīstību, jau tagad sekot vidējai darba ņēmēju stundas tarifa likmei attiecīgajā profesiju grupā valstī, izmantojot VID mājaslapā pieejamo informāciju par vidējo stundas tarifa likmi 2014.gada septembrī atbilstoši profesiju klasifikatoram. 

VID aicina arī savus esošos līgumattiecību partnerus jau tagad izvērtēt savu saimniecisko darbību, vai tā ir organizēta uz godprātīgas konkurences pamatiem un vai kā apakšuzņēmēji tiek iesaistīti godprātīgi darba devēji un nodokļu maksātāji. 

VID arī atgādina, ka no 01.08.2015. nodokļu maksātājiem VID Publiskojamo datu bāzē būs iespēja izdrukāt pārskatu ar informāciju par nodokļu (nodevu) parādu uz konkrētu datumu. Savukārt jau šobrīd VID Publiskojamo datu bāzē ir iespējams izdrukāt izziņu ar informāciju par nodokļu maksātājiem (juridiskām personām vai fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem), kuriem VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 100 latu (pirms eiro ieviešanas Latvijā dienas) vai 150 eiro (kopš eiro ieviešanas Latvijā dienas). 

Informācija VID Publiskojamo datu bāzē atjaunojas divas reizes mēnesī (7. un 26.datumā).