Jautājums radies par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskā materiāla “Par dažādu izmaiņu un iepriekšējo periodu kļūdu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē” pēdējo piemēru daļā par kļūdu labojumu un papildus aprēķināto nodokļu uzrādīšanu finanšu grāmatvedībā (piemērs zemāk).

Ja VID audita rezultātā nav atzīti darījumi par 2017./2018. gadu, tad soda nauda un nokavējuma nauda jāgrāmato attiecīgi 2017./2018. gadā? Vai pārskata gadā (2020. gadā), kad tiks veikta samaksa? Pēc piemērā norādītā grāmatojuma sanāk, ka izmaiņas veicamas tikai bilances pasīvā, bet peļņas vai zaudējumu aprēķinā nekas nav jālabo (2017. gadā tas ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķinu). Vai darījuma vērtība un pievienotās vērtības nodoklis būs ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, un attiecīgi 2017. gadā visa summa jāiekļauj UIN un jāreizina ar koeficientu 1,5?