Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2019.gada 8.oktobrī ir sagatavojis metodisko materiālu “Par dažādu izmaiņu un iepriekšējo periodu kļūdu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē”. Publicējam 6.daļu – tajā par kļūdu labojumu un papildus aprēķināto nodokļu uzrādīšanu finanšu grāmatvedībā.

Iepriekšējos pārskata periodos pieļautās kļūdas ietekmē ne tikai sabiedrības grāmatvedības uzskaites datus, bet arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN), uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) un citu nodokļu aprēķinus.

Ņemot vērā to, kādus finanšu pārskata posteņus iepriekšējo periodu kļūdas ietekmējušas, kļūdu ietekmes un papildus aprēķināto nodokļu norādīšanai grāmatvedības reģistros var lietot šādus kontus:

 • bilances kontu shēmas aktīvā:
 • iedaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" posteņu grupu "Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi";
 • iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" posteņu grupu "Krājumi";
 • iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" posteņu grupu "Debitori";
 • citu kļūdas ietekmētu posteni;
 • bilances kontu shēmas pasīvā:
 • iedaļas "Pašu kapitāls" posteni "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi";
 • iedaļas "Īstermiņa kreditori" posteni "Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem";
 • iedaļas "Īstermiņa kreditori" posteni "Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas";
 • citu kļūdas ietekmētu posteni.

Sabiedrības, kas reģistrētas VID PVN maksātāju reģistrā, PVN deklarāciju iesniedz 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām (izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu). 

Sabiedrībai ir tiesības iesniegt nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa.

Piemērs

SIA "C" ir reģistrēts PVN maksātājs un 20X3.gada augustā saņem 20X2.gada decembrī izrakstītu rēķinu par 244 EUR (tajā skaitā PVN 42,35 EUR) no SIA "24" par teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem 20X2.gada novembrī.

Saņemot rēķinu, tas sabiedrības grāmatvedības reģistros tiek atspoguļots šādi:

 • D Iepriekšējo periodu kļūdas ietekme uz peļņu 201,65 EUR;
 • D Iepriekšējo periodu kļūdas ietekme uz peļņu 42,35 EUR;
 • K Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 244 EUR.

Neskatoties uz to, ka SIA "C" atklāto kļūdu uzskata par nebūtisku, tai ir ietekme uz nodokļu aprēķinu, tāpēc 20X3.gada augustā tiek veikts grāmatojums:

 • D Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) (PVN) 42,35 EUR;
 • K Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 42,35 EUR. 

SIA "C" iesniedz VID precizētu PVN deklarāciju par 20X2.gada decembri.

Piemērs

Nodokļu administrācija 20X8.gadā, veicot auditu SIA "IJA" par 20X7.gadu, konstatē, ka sabiedrība grāmatvedībā nav iekļāvusi attaisnojuma dokumentu par teātra biļešu iegādi un tādējādi nav atzinusi izdevumus par darbiniekiem organizēta izklaides pasākuma organizēšanu un kreditora parādu 300 EUR. Turklāt nodokļu administrācija konstatējusi, ka reprezentācijas un personāla izdevumi auditējamā periodā pārsniedza 5% no 20X6.gada kopējās aprēķinātās bruto darba samaksas. Līdz ar to audita rezultātā papildus tiek aprēķināts UIN 75 (300 / 0,8 x 0,2) EUR par 20X7.gadu. SIA "IJA" audita rezultātā konstatēto 20X7.gada kļūdu novērtē kā nebūtisku un labojumu uzrāda 20X8.gada pārskatā un veic šādus grāmatojumus:

 • D Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 300 EUR;
 • K Kreditori 300 EUR;
 • D Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 75 EUR;
 • K Nodokļi un VSAOI (UIN) 75 EUR.

Tā kā nodokļu audita rezultātā papildus aprēķināto nodokļu summa neatstāj būtisku ietekmi uz finanšu pārskata datiem, tad tā iekļaujama pārskata perioda finanšu pārskatā.

Piemērs

20X8.gadā, veicot PVN auditu par 20X7.gadu, konstatēts, ka SIA "E", iegādājoties pamatlīdzekli par 6050 EUR, nepamatoti atskaitījusi priekšnodokli 1050 EUR, jo pamatlīdzekli saimnieciskā darbībā paredzēts izmantot tikai neapliekamiem darījumiem. Auditā tiek aprēķināts budžetā maksājamais PVN 1050 EUR. SIA "E" audita rezultātā konstatēto 20X7.gada kļūdas labojumu veic 20X8.gada pārskatā, palielinot pamatlīdzekļa iegādes vērtību par 1050 EUR, kā arī palielina pamatlīdzekļa nolietojumu finanšu grāmatvedībā par 210 EUR un veic šādus grāmatojumus:

 • D Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 1050 EUR;
 • K Nodokļi un VSAOI (PVN) 1050 EUR;
 • D Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 210 EUR;
 • K Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) (uzkrātais nolietojums)) 210 EUR. 

Tā kā nodokļu audita rezultātā papildus aprēķināto nodokļu summa neatstāj būtisku ietekmi uz sabiedrības finanšu pārskata datiem, tad tā atspoguļojama pārskata perioda finanšu pārskatā.

Piemērs

SIA “ELO” tiek veikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa audits par 20X8.gadu. Auditā konstatēts, ka darbiniekam X izmaksāti 800 EUR (piemēram, aplokšņu alga), neieturot nodokļus. Ņemot vērā to, ka konstatētais pārkāpums neatstāj būtisku ietekmi uz SIA “ELO” vispārējiem saimnieciskās darbības rādītājiem, korekcijas tiek veiktas 20X9.gadā.

Ņemot vērā, ka darba ņēmēja ienākumi tiek izmaksāti pēc nodokļu ieturēšanas, tad, izmantojot algas kalkulatoru  jānosaka darba ņēmēja bruto alga – 1123,60 EUR.

Tiek veikts grāmatojums:

 • D Personāla izmaksas 1123,60 EUR,
 • K Pārējie kreditori (norēķini par darba algu) 1123,60 EUR.

Nosaka darba ņēmēja (11%) un darba devēja (24,09%) veiktās sociālās iemaksas:

 • 1123,60 x 11% = 123,60 EUR,
 • 1123,60 x 24.09% = 270,68 EUR.

Tiek veikti grāmatojumi:

 • D Pārējie kreditori (norēķini par darba algu) 123,60 EUR;
 • K Nodokļi un VSAOI 123,60 EUR;
 • D Personāla izmaksas 270,68 EUR;
 • K Nodokļi un VSAOI 270,68 EUR.

Aprēķina algas nodokli:

 • (1123,60 – 123,60) x 20%= 200 EUR.

Tiek veikts grāmatojums:

 • D Pārējie kreditori (norēķini par darba algu) 200 EUR;
 • K Nodokļi un VSAOI 200 EUR.

SIA “ELO” par sociālo iemaksu (99,90 EUR) un algas nodokļa (60,32) samazināšanu piemēro likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktās soda sankcijas:

Papildus tiek aprēķināti un valsts budžetā pārskaitīti VSAOI 394,28 EUR, soda nauda 118,28 EUR (30%) un algas nodoklis 200 EUR, soda nauda 60 EUR (30%).

Tiek veikts grāmatojums:

 • D Nodokļi un VSAOI 594,28 EUR;
 • D Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (soda nauda) 178,28 EUR;
 • K Nauda 772,56 EUR.

Tā kā nodokļu audita rezultātā papildus aprēķināto nodokļu summa neatstāj būtisku ietekmi uz SIA “ELO” finanšu pārskata datiem, tad darījums tiek atspoguļots 20X9.gada finanšu pārskatā.

Piemērs

Dabas resursu nodokļu auditā par 20X8.gadu tiek konstatēts, ka SIA “R” nav piemērojusi atbilstošo dabas resursu nodokļa likmi par Latvijā ievesto ražošanas izejmateriālu iepakojumu.

SIA “R” savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai 20X8.gadā no Eiropas Savienības ievedusi izejmateriālus polistirola iepakojumā, kura kopējais svars 289 kg.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto nodokļa likme par iepakojumu no polistirola materiāliem – 2,20 EUR par 1 kg materiāla.

SIA “R” 20X8.gadā samaksājusi dabas resursu nodokli 69,36 EUR, kas saskaņā ar pārskatos norādīto informāciju veikts par 289 kg kartona iepakojumu, kura likme ir 0,24 EUR par 1 kg.

Auditā papildus iemaksai budžetā tika aprēķināts dabas resursu nodoklis 566,44 EUR (289 x 2,20 – 289 x 0,24) un soda nauda divkāršā apmērā 1132,88 EUR.

Tiek veikti grāmatojumi:

 • D Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 566,44 EUR;
 • K Nodokļi un VSAOI 566,44 EUR;
 • D Nodokļi un VSAOI 566,44 EUR;
 • D Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (soda naudas) 1132,88 EUR;
 • K Nauda 1699,32 EUR.

Tā kā nodokļu audita rezultātā papildus aprēķināto nodokļu summa neatstāj būtisku ietekmi uz SIA “R” finanšu pārskata datiem, tad tā iekļaujama pārskata perioda finanšu pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Piemērs

SIA "A" PVN audits par 20X8.gadu un atklāti darījumi ar fiktīviem uzņēmumiem SIA "X" un SIA "Y".

SIA "A" saņēmusi starpniecības pakalpojumus no SIA "X" saskaņā ar 20X8.gada 12.novembra rēķinu par kopējo summu 24 200 EUR (20 000 EUR + PVN 21% 4200 EUR) un no SIA "Y" saskaņā ar 20X8.gada 17.decembra rēķinu par kopējo summu 66 550 EUR (55 000 EUR + PVN 21% 11 550 EUR).

SIA "A" 20X8.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā izmaksās saskaņā ar minētajiem rēķiniem iekļāvusi 75 000 EUR par starpniecības pakalpojumu sniegšanu un 20X8.gada novembrī un decembrī PVN deklarācijās kā priekšnodokli atskaitījusi 4200 EUR saskaņā ar SIA "X" novembrī izrakstīto rēķinu un 11 550 EUR saskaņā ar SIA "Y" decembrī izrakstīto rēķinu.

SIA "X" un SIA "Y" par 20X8.gada novembri un decembri PVN deklarācijas nav iesniegušas. Paskaidrojumos SIA "X" un SIA "Y" amatpersonas norādījušas, ka par uzņēmumu amatpersonām kļuvušas pēc trešo personu lūguma, tām nav informācijas par SIA "X" un SIA "Y" saimniecisko darbību, darījumus ar SIA "A" tās nav veikušas un nevienu nav pilnvarojušas savā vārdā veikt jebkādu saimniecisko darbību

Tā kā reģistrētam nodokļa maksātājam ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt no citiem reģistrētiem nodokļa maksātājiem saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās PVN summas par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamu darījumu nodrošināšanai un iekļaut peļņas vai zaudējumu aprēķinā summas tikai par faktiski notikušiem darījumiem, tad SIA "A" priekšnodokļa summa 20X8.gada novembrī samazināta par 4 200 EUR un 20X8.gada decembrī par 11 550 EUR. Audita rezultātā iemaksai budžetā papildus aprēķināts PVN 15 750 EUR, soda nauda 4725 (30%) EUR un nokavējuma nauda 2807 (0,05% par katru nokavēto dienu) EUR.

Tiek veikti grāmatojumi:

 • D Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 7532 EUR;
 • K Nodokļi un VSAOI 7532 EUR;
 • D Nodokļi un VSAOI 7532 EUR;
 • K Nauda.

Tā kā SIA "A" par "X" un SIA "Y" starpniecības pakalpojumu sniegšanu un 20X8.gada novembrī un decembrī PVN deklarācijās kā priekšnodokli atskaitījusi nepamatoti atskaitījusi 4200 EUR saskaņā ar SIA "X" novembrī izrakstīto rēķinu un 11 550 EUR saskaņā ar SIA "Y" decembrī izrakstīto rēķinu, tas vērtējams, kā būtiska kļūda.

Tiek veikti grāmatojumi:

 • D Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 15 750 EUR;
 • K Nodokļi un VSAOI 15 750 EUR;
 • D Nodokļi un VSAOI 14 625 EUR;
 • K Nauda 14 625 EUR.