Valsts ieņēmumu dienests (VID) šī gada februārī ir publicējis metodisko materiālu "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no algas un citiem fiziskās personas ienākumiem", kurā skaidro iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanu dažādās situācijās atkarībā no ienākumu lieluma, ienākumu veida, apgādājamo skaita u.c. kritērijiem. Šoreiz publicējam skaidrojumus, kā IIN piemērojams ienākumam no uzņēmuma līguma.

Saskaņā ar Civillikumā noteikto ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu.

Pirms ienākuma aplikšanas ar IIN ienākuma izmaksātājs atskaita valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) – atbilstoši likmei, kas noteikta likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” vai Ministru kabineta noteikumos Nr.786 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem” darba devējam un darba ņēmējam. Atskaitījumus (VSAOI, prognozēto neapliekamo minimumam, atvieglojumus) atskaita, piemērojot 20% IIN likmi.

Ja ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

Ienākuma no uzņēmuma līguma izmaksas brīdī ienākuma izmaksātājs piemēro progresīvo IIN likmi (ienākumam līdz 20 004 EUR – 20%, ienākumam no 20 004 EUR līdz 55 000 EUR – 23%, ienākumam virs 55 000 EUR – 31,4%), kāda noteikta gada apliekamajam ienākumam atkarībā no ienākuma apmēra.

Piemērs

Nodokļa maksātājs, kuram nav izsniegts VID apliecinājums par reģistrēšanos saimnieciskās darbības veicēja statusā, 2018.gada maijā ir guvis vienreizējus ieņēmumus no uzņēmuma līguma (ar saviem instrumentiem un materiāliem nokrāsojis ēkas fasādi) 25 000 EUR apmērā. Nodokļa maksātāja apgādībā ir 3 personas, nodokļa atvieglojums par katru apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī. Ienākuma izmaksātājam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0 EUR, VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa 11%, darba devēja daļa 24,09%).

25 000 EUR

20 004 EUR (ienākums līdz gada ienākumu 1.slieksnim)

–        2750 EUR  (VSAOI  11%  no 25 000 EUR)

– 600 EUR (atvieglojums par 3

apgādībā esošām personām)

=       16 654 EUR         (apliekamais ienākums)

x 20% likme

= 3330,80 EUR

4996 EUR  (ienākums  virs  gada ienākumu 1.sliekšņa)

x 23% (nodokļa likme)

= 1149,08 EUR

IIN kopā: 3330,80 + 1149,08 = 4479,88 EUR

Taksācijas gadam beidzoties, nodokļa maksātājs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, rezumējošā kārtībā piemēro progresīvo IIN likmi, precizē taksācijas gada laikā gūtos ienākumus un aprēķināto IIN un attiecīgi piemaksā iztrūkstošo IIN summu vai saņem atpakaļ izveidojušos IIN pārmaksu.

Ja nav iesniegta nodokļa grāmatiņa

Ja ienākuma izmaksātajam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, ienākumam piemēro progresīvo IIN likmi 23% apmērā, bet nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu.

Piemērs

Nodokļa maksātājs, kuram nav izsniegts VID apliecinājums par reģistrēšanos saimnieciskās darbības veicēja statusā, 2018.gada janvārī ir guvis vienreizējus ieņēmumus no uzņēmuma līguma 2000 EUR apmērā, algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta ienākuma izmaksātājam, ienākumam piemēro 23% IIN likmi. VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa 11%, darba devēja daļa 24,09%).

2000 EUR

2000 EUR x 23% likme = 460 EUR

220 EUR (VSAOI 11% no 2000 EUR)

220 EUR x 20% = 44 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20%)

Aprēķinātais IIN: 460 – 44 = 416 EUR

Taksācijas gadam beidzoties, nodokļa maksātājs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, rezumējošā kārtībā piemēro progresīvo IIN likmi, precizē taksācijas gada laikā gūtos ienākumus un aprēķināto IIN un attiecīgi piemaksā iztrūkstošo IIN summu vai saņem atpakaļ izveidojušos IIN pārmaksu.

Ja ir iesniegums par 23% likmes piemērošanu

Ja ienākuma izmaksātājam ir iesniegts rakstveida iesniegums par IIN likmes 23% apmērā piemērošanu visam ienākumam, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā, izmaksājot ienākumu no uzņēmuma līguma, no tā ietur IIN, piemērojot likmi 23% apmērā, arī no ienākuma līdz 20 004 EUR.

Piemērs

Nodokļa maksātājs, kuram nav izsniegts VID apliecinājums par reģistrēšanos saimnieciskās darbības veicēja statusā, 2018.gada jūlijā ir guvis vienreizējus ieņēmumus no uzņēmuma līguma 20 100 EUR apmērā. Nodokļa maksātājam apgādībā ir 2 personas, nodokļa atvieglojums par katru apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī. Ienākuma izmaksātajam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0 EUR, VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa 11%, darba devēja daļa 24,09%). Ienākuma izmaksātājam ir iesniegts rakstveida iesniegums par IIN likmes 23% apmērā piemērošanu visam ienākumam.

20 100 EUR

20 100 EUR x 23% (IIN likme saskaņā ar iesniegumu)

= 4623 EUR

- 2211 EUR (VSAOI 11% no 20 100 EUR)

- 400 EUR (atvieglojums par 2 apgādībā esošām personām); atskaitījums kopā: 2611 EUR

2611 x 20% = 522,20 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20%)

IIN kopā: 4623 – 522,20 = 4100,80 EUR

Ja ienākumu no uzņēmuma līguma izmaksā 2018.gadā, bet faktiski tas ir par darbu 2017.gadā, šim ienākumam piemēro 2018.gada IIN likmes.

Ienākumus var summēt

Ja vairāku ienākumu no uzņēmuma līguma aprēķināšanas un izmaksas datumi pie 1 ienākuma izmaksātāja sakrīt 1 mēneša datumā, tos var summēt (ja vien nepastāv citi iemesli, kāpēc summēšanas nebūtu lietderīga).

Piemērs

Nodokļa maksātājs, kuram nav izsniegts VID apliecinājums par reģistrēšanos saimnieciskās darbības veicēja statusā, atbilstoši uzņēmuma līgumiem ir saņēmis ienākumu no 1 ienākuma izmaksātāja 15.aprīlī 300 EUR atbilstoši uzņēmuma līgumam Nr.1 un 200 EUR atbilstoši uzņēmuma līgumam Nr.2, un 25.aprīlī – 3000 EUR atbilstoši uzņēmuma līgumam Nr.3. Viņa apgādībā ir 1 persona, nodokļa atvieglojums par 1 apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī, mēneša prognozētais neapliekamais minimums 10 EUR, VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa 11%, darba devēja daļa 24,09%).

Ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa (pilnu mēnesi)

Nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

Ienākumus summē!

15.aprīļa ienākumam 500 EUR (300 + 200) piemēro:

- 55 EUR (VSAOI 11% no 500 EUR)

- 10 EUR (prognozētais neapliekamais minimums)

- 200 EUR (atvieglojums par 1 apgādībā esošu personu)

= 235 EUR (500 – 55 – 10 – 200) (apliekamais ienākums)

IIN likme: 20%

Ienākumus summē!

15.aprīļa ienākumam 500 EUR (300 + 200) piemēro:

500 EUR x 23% likme

= 115 EUR

55 EUR (VSAOI 11% no 500 EUR)

55 EUR x 20% = 11 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20%)

Aprēķinātais IIN: 47 EUR (235 x 20%)

Aprēķinātais IIN: 104 EUR (115 – 11)

25.aprīļa ienākumam (3000 EUR) piemēro:

- 330 EUR (VSAOI 11% no 3000 EUR)

= 2670 EUR (3000 – 330) (apliekamais ienākums)

25.aprīļa ienākumam (3000 EUR) piemēro:

3000 EUR x 23% likme

= 690 EUR

330 EUR (VSAOI 11% no 3000 EUR)

330 EUR x 20% = 66 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20%)

IIN: 534 EUR (2670 EUR x 20%)

IIN: 624 EUR (690 – 66)

IIN no aprīļa visām izmaksām: 581 EUR (47 + 534)

IIN no aprīļa visām izmaksām: 728 EUR (104 + 624)

Taksācijas gadam beidzoties, nodokļa maksātājs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, rezumējošā kārtībā piemēro progresīvo IIN likmi, precizē taksācijas gada laikā gūtos ienākumus un aprēķināto IIN un attiecīgi piemaksā iztrūkstošo IIN summu vai saņem atpakaļ izveidojušos IIN pārmaksu.