No 1.janvāra stājušās spēkā izmaiņas nodokļu piemērošanā ienākumam no autoratlīdzības. Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no algas un citiem fiziskās personas ienākumiem", kurā skaidro dažādus autoratlīdzību aprēķina variantu. Publicējam šos skaidrojumus!

Autortiesību objektus neatkarīgi no izpausmes formas un veida nosaka saskaņā ar Autortiesību likumu.

No šī gada 1.janvāra autoratlīdzības izmaksātājs, izņemot mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, no saviem līdzekļiem maksā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 5% apmērā no autoratlīdzības tās saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai.

Pirms ienākuma aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" no autoratlīdzības atskaita autoru attaisnotos izdevumus (zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju izdevumi, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu un par kuriem autori un izpildītāji saņem autoratlīdzību 50% vai 25% apmērā no autoratlīdzības.

Vispārīgā kārtība

Autoratlīdzības izmaksas brīdī autoratlīdzības izmaksātājs autoratlīdzībai piemēro IIN likmi 20% apmērā neatkarīgi no autoratlīdzības apmēra un no fakta, vai autoratlīdzības izmaksātājam ir iesniegta vai nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. No algas nodokļa grāmatiņas iesniegšanas vai neiesniegšanas fakta ir atkarīga neapliekamā minimuma un atvieglojumu piemērošana vai nepiemērošana autoratlīdzībai.

Piemērs

Autoratlīdzības saņēmējam par janvāri ir izmaksāta autoratlīdzība par lietišķās mākslas darbiem – 800 EUR. Autoratlīdzības saņēmējam apgādībā ir 1 persona, prognozētais neapliekamais minimums – 10 EUR, nodokļa atvieglojums par 1 apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī.

800 EUR

 Ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa  (pilnu mēnesi)

 Nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

 – 400 EUR (autoru attaisnotie izdevumi   (800 x 50%))

 – 400 EUR (autoru attaisnotie   izdevumi (800 x 50%))

 – 10 EUR (prognozētais mēneša   neapliekamais minimums)

 = 400 EUR (apliekamais ienākums)

 – 200 EUR (atvieglojums par 1   apgādībā esošu personu)

 = 190 EUR (apliekamais ienākums)

 x 20% (IIN likme)

 x 20% (IIN likme)

 = 38 EUR (aprēķinātais IIN)

 = 80 EUR (aprēķinātais IIN) 

Piemērs

Autoratlīdzības saņēmējam par janvāri izmaksāta autoratlīdzība no izdevniecības par enciklopēdijas manuskriptu – 2500 EUR, viņa apgādībā ir 2 personas, nodokļa atvieglojums par katru apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0 EUR.

2500 EUR

Ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa (pilnu mēnesi)

Nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

 – 625 EUR (autoru attaisnotie izdevumi   (2500 x 25%))

 – 625 EUR (autoru attaisnotie izdevumi   (2500 x 25%))

 – 400 EUR (atvieglojumi par 2 apgādībā   esošām personām)

 = 1875 EUR (apliekamais ienākums)

 = 1475 EUR (apliekamais ienākums)

 x 20% likme

 x 20% likme

 = 295 EUR (aprēķinātais IIN)

 = 375 EUR (aprēķinātais IIN)

Pieņemot, ka autoratlīdzības saņēmējs visu taksācijas gadu katru mēnesi saņēma autoratlīdzību 2500 EUR apmērā un viņa gada apliekamais ienākums ir 30 000 EUR (2500 x 12), autoratlīdzības saņēmējam rodas pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, veikt IIN pārrēķinu, piemērojot progresīvo IIN likmi (20% – ienākumam līdz 20 004 EUR, 23% – ienākumam virs 20 004 EUR), un piemaksāt IN atbilstoši veiktajam pārrēķinam.

Autors prasa piemērot 23% likmi

Ja autoratlīdzības saņēmējs autoratlīdzības izmaksātājam iesniedzis rakstisku iesniegumu par IIN likmes 23% apmērā piemērošanu autoratlīdzībai, autoratlīdzības izmaksātājs, taksācijas gada laikā izmaksājot autoratlīdzību, ir tiesīgs no tās ieturēt IIN, piemērojot 23%  likmi.

Piemērs

Autoratlīdzības saņēmējam par janvāri izmaksā autoratlīdzību no izdevniecības par enciklopēdijas manuskriptu – 2500 EUR, viņa apgādībā ir 2 personas, nodokļa atvieglojums par katru apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0 EUR. Autoratlīdzības izmaksātājam ir iesniegts iesniegums par 23% IIN likmes piemērošanu autoratlīdzībai.

2500 EUR

Ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa  (pilnu mēnesi)

Nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

 – 625 EUR (autoru attaisnotie izdevumi   (2500 x 25%))

 – 625 EUR (autoru attaisnotie   izdevumi (2500 x 25%))

 = 1875 EUR (apliekamais ienākums)

 = 1875 EUR (apliekamais ienākums)

 x 23% (likme saskaņā ar iesniegumu)

 x 23% (likme saskaņā ar   iesniegumu)

 = 431,25 EUR (IIN)

 = 431,25 EUR (aprēķinātais IIN)

 – 400 EUR (atvieglojumi par 2 apgādībā   esošām personām)

 400 x 20% = 80 EUR (atskaitījumu daļu   reizina ar 20%)

 431,25 – 80 = 351,25 EUR   (aprēķinātais IIN)

Taksācijas gadam beidzoties, autoratlīdzības saņēmējs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, rezumējošā kārtībā piemēro progresīvo IIN likmi, precizē taksācijas gada laikā gūtos ienākumus un aprēķināto IIN un attiecīgi piemaksā iztrūkstošo IIN summu vai saņem atpakaļ izveidojušos IIN pārmaksu.

Ja autoratlīdzība izmaksāta 2018.gadā, bet faktiski tā ir par darbu 2017.gadā, šai autoratlīdzībai piemēro 2018.gada IIN likmi.

Vairākas autoratlīdzības 1 mēnesī

Ja vairāku autoratlīdzību aprēķināšanas un izmaksas datumi pie 1 autoratlīdzības izmaksātāja ir 1 mēneša datumā, tās var summēt (ja vien nav citu iemeslu, kāpēc summēšanas nebūtu lietderīga).

Piemērs

Autoratlīdzības saņēmējam 5.februārī izmaksā autoratlīdzību no izdevniecības par 2 reklāmas rakstiem – 300 EUR un 200 EUR. 10.februārī izmaksā autoratlīdzību no izdevniecības par enciklopēdijas manuskriptu – 1500 EUR. Prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 10 EUR. IIN likme ir 20% neatkarīgi no ienākuma apmēra.

 Ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa (pilnu   mēnesi)

 Nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

 5.februāra ienākumus summē

 5.februāra ienākumus summē

 500 EUR (300 + 200)

 500 EUR (300 + 200)

 – 125 EUR (autoru attaisnotie izdevumi (500 x   25%))

 – 125 EUR (autoru attaisnotie izdevumi (500 x   25%))

 – 10 EUR (prognozētais mēneša neapliekamais   minimums)

 = 375 EUR (apliekamais ienākums)

 = 365 ER (apliekamais ienākums)

 x 20% likme (IIN likme)

 x 20% (IIN likme)

 = 73 EUR (ieturamais IIN)

 = 75 EUR (ieturamais IIN)

 1500 EUR (10.februāra ienākums)

 1500 EUR (10.februāra ienākums)

 – 375 EUR (autoru attaisnotie izdevumi (1500 x   25%))

 – 375 EUR (autoru attaisnotie izdevumi (1500   x 25%))

 = 1125 EUR (apliekamais ienākums)

 = 1125 EUR (apliekamais ienākums)

 x 20% (IIN likme)

 x 20% (IIN likme)

 = 225 EUR (ieturamais IIN)

 = 225 EUR (ieturamais IIN)

 73 + 225 = 298 EUR (IIN par februāri   visām autoratlīdzībām)

 75 + 225 = 300 EUR (IIN par februāri visām   autoratlīdzībām)

Taksācijas gadam beidzoties, autoratlīdzības saņēmējs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, rezumējošā kārtībā piemēro progresīvo IIN likmi, precizē taksācijas gada laikā gūtos ienākumus un aprēķināto IIN un attiecīgi piemaksā iztrūkstošo IIN summu vai saņem atpakaļ izveidojušos IIN pārmaksu.

Ja autoratlīdzības saņēmējam pie autoratlīdzības izmaksātāja ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, tad, nosakot ar IIN apliekamo ienākumu:

  • no autoratlīdzības atskaita autoru attaisnotos izdevumus un piemēro IIN likmi 20% apmērā;
  • atskaitījumus (neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošām personām) atņem no autoratlīdzības, kas pēc izmaksas datuma tiek izmaksāta pirmā. Ja pēc izmaksas datuma pirmās autoratlīdzības apmērs nav pietiekams, atskaitījumu nepiemēroto daļu atskaita no ienākuma, kurš pēc izmaksas datuma ir nākamais ienākums, kas tiek gūts pie šī ienākuma izmaksātāja.

Piemērs

Autoratlīdzības saņēmējam 5.februārī izmaksā autoratlīdzību (honorāru) no izdevniecības par reklāmas rakstiem – 500 EUR. 10.februārī izmaksā autoratlīdzību (honorāru) no izdevniecības par enciklopēdijas manuskriptu – 1500 EUR. Autoratlīdzības izmaksātajam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. Autoratlīdzības saņēmējam apgādībā ir 3 personas, nodokļa atvieglojums par katru apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī, prognozētais mēneša neapliekamais minimums – 10 EUR. IIN likme ir 20% neatkarīgi no ienākuma apmēra.

 500 EUR (5.februāra autoratlīdzība)

 – 125 EUR (autoru attaisnotie izdevumi (500 x 25%))

 – 10 EUR (prognozētais mēneša neapliekamais minimums)

 – 600 EUR (atvieglojumi par 3 apgādībā esošām personām) 

 = –235 EUR (negatīvs apliekamais ienākums, kas tiek pārnests (piemērots) uz nākamo ienākumu)

 x 20% (IIN likme)

 Ieturamais IIN – 0 EUR

 1500 EUR (10.februāra autoratlīdzība)

 – 375 EUR (autoru attaisnotie izdevumi (1500 x 25%))

 = 1125 EUR (apliekamais ienākums)

 1125 – 235 = 890 EUR (apliekamā ienākuma korekcija, piemērojot iepriekš neizmantoto   atskaitījumu daļu)

 x 20% (IIN likme)

 = 178 EUR (IIN)

 IIN par februāri abām autoratlīdzībām – 178 EUR