16.02.2018. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi", kas veikti, jo 01.01.2018. stājās spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums), kurā paredzēts atšķirīgs uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšanas modelis, salīdzinot ar līdz šim likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteikto, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Līdz šim sabiedrībās atliktais nodoklis visbiežāk tika veidots no pagaidu starpībām starp aktīvu un saistību posteņu novērtējumu finanšu pārskatu un nodokļu vajadzībām. Šādas starpības parasti veidojas no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas un uzkrājumu uzskaites. Tāpat atlikto nodokli rēķināja no "nodokļu zaudējumiem", ko varēja pārnest uz nākamajiem gadiem un samazināt ar UIN apliekamo ienākumu.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPL) noteikto sabiedrībām nav pienākuma aprēķināt un norādīt finanšu pārskatos atliktā nodokļa aktīvu un saistību summas. Taču vienlaikus atlikto nodokli atļauts veidot, ja sabiedrība pamatotu iemeslu dēļ ir pieņēmusi šādu lēmumu. Šādā gadījumā atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atzīšanai, novērtēšanai, norādīšanai finanšu pārskatā un paskaidrojošas informācijas sniegšanai par tiem finanšu pārskata pielikumā jāpiemēro starptautiskais grāmatvedības standarts (SGS) Nr.12 "Ienākuma nodokļi" (12.SGS).

Tā kā UIN likuma normās vairs nav paredzēts atšķirīgs nolietojuma aprēķins, nosakot UIN bāzi, kā arī nav paredzēta atšķirīga zaudējumu pārnešana, jo aprēķinos tiek ņemti vērā atsevišķu izdevumu veidi, nevis koriģētā peļņa, tad, stājoties spēkā jaunajam nodokļu režīmam, sabiedrībām, kam ir izveidots atliktais nodoklis, šobrīd jāizvērtē atliktā nodokļa pamatotība un, ja attiecīgajam atliktajam nodoklim vairs nav pamata, tas jāizslēdz.

UIN likuma pārejas noteikumu normās paredzēta iespēja nodokļa maksātājam, kura UIN deklarācijā 31.12.2017. uzrādīti zaudējumi, samazināt pārskata gadā (kas sākas 2018.gadā) aprēķināto UIN. Ja šī summa pārskata gadā (kas sākas 2018.gadā) netiek izmantota vai tiek izmantota tikai daļēji, atlikušo summu (nodokļa summu par nesegtajiem zaudējumiem) var attiecināt uz UIN, kas aprēķināts nākamajos 4 pārskata gados.

Noteikumi papildināti ar 35.1punktu, kurā noteikts, ka:

  • sabiedrības – GPL subjekti, sagatavojot gada pārskatu par 2017.gadu, var izslēgt no bilances atliktā nodokļa aktīvu vai atliktā nodokļa saistību atlikumus, ievērojot nosacījumu, ka:
    • bilances postenī "Atliktā nodokļa saistības" iekļautās summas noraksta pilnā apmērā 2017.gadā;
    • bilances postenī "Atliktā nodokļa aktīvi" iekļautās summas atļauts norakstīt pakāpeniski 5 gadu laikā (ievērojot UIN likuma pārejas noteikumos paredzētos nosacījumus par nesegto iepriekšējo gadu zaudējumu segšanu);
  • uz gadījumu, kad, ievērojot jaunu normatīvo regulējumu, pilnībā mainījusies UIN aprēķināšanas kārtība, neattiecas prasības par grāmatvedības politikas maiņas ietekmes atspoguļošanu;
  • no bilances izslēgtās vai no bilances norakstītās atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu summas norādāmas peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām".

Grozījumi noteikumos nav attiecināmi uz sabiedrībām, kas gada pārskatus sagatavo saskaņā ar SGS prasībām.