Valsts ieņēmumu dienests (VID) izstrādājis metodisko materiālu par patentmaksu, kurā ar dažādiem praktiskiem piemēriem skaidrota patentmaksas maksāšanas kārtība un citi būtiski jautājumi.

Patentmaksa

Patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Kārtība, kādā reģistrē patentmaksas maksātāju, tai skaitā samazinātās patentmaksas maksātāju, maksā patentmaksu, kā arī saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā patentmaksu, patentmaksas apmēru sadalījumā pa profesijām un saimnieciskās darbības ierobežojumus patentmaksas maksātājam noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.28 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs".

Patentmaksas maksātāji

Ja saimnieciskās darbības veicēja ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 15 000 EUR un saimnieciskajā darbībā, par kuru maksā patentmaksu, nav nodarbinātas citas personas, nodokļa maksātājs IIN un VSAOI vietā var izvēlēties maksāt patentmaksu šādās saimnieciskās darbības jomās:

 • ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;
 • apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;
 • amatniecības izstrādājumu izgatavošana;
 • floristika;
 • fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumi;
 • skaistumkopšanas pakalpojumi;
 • privātie mājsaimniecības pakalpojumi;
 • mājas aprūpes pakalpojumi.

Nodokļa maksātājs var izvēlēties maksāt patentmaksu, ja atbilstoši paša nodokļa maksātāja prognozei gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu gadu) nepārsniegs 15 000 EUR.

Nodokļa maksātājs, kura saimnieciskās darbības ieņēmumi taksācijas gadā pārsniedz 15 000 EUR, bet kurš taksācijas gadā ir maksājis patentmaksu, saimnieciskās darbības apliekamo ienākumu, sākot ar nākamo mēnesi pēc minētā saimnieciskās darbības ieņēmumu sliekšņa pārsniegšanas un turpmākajos periodos, nevar nodokļus maksāt patentmaksas veidā. Nodokļa maksātājs var atkārtoti izvēlēties maksāt patentmaksu ne agrāk kā pēc 5 gadiem.

Patentmaksas maksātājs vienlaikus nevar būt:

 • saimnieciskās darbības veicējs, kas saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 11.pantu (izņemot šā likuma 11.panta 12.daļu) vai 11.1 pantu;
  mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;
 • pakalpojumu sniedzējs saimnieciskās darbības veicējam (arī komersantam) viņa saimnieciskās darbības ietvaros, ja saimnieciskās darbības veicējs (arī komersants) darbojas tajā pašā saimnieciskās darbības jomā, par kuru patentmaksas maksātājs maksā patentmaksu.

Nodokļa maksātājs savā saimnieciskajā darbībā, par kuru viņš maksā patentmaksu, nedrīkst nodarbināt citas personas.

Patentmaksātāji ir sociāli apdrošināti invaliditātei un pensijai, jo 67% no maksājuma ir VSAOI , 33% – IIN

Samazinātās patentmaksas maksātāji

Samazinātā patentmaksa ir patentmaksas veids – vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Nodokļa maksātājam IIN vietā ir tiesības maksāt samazināto patentmaksu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • tam ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un tam ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu vai tas ir atzīts par personu ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;
 • tā saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 3000 EUR;
 • tas atbilst šādiem nosacījumiem:
  • vienlaikus nav saimnieciskās darbības veicējs, kas saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar likuma par IIN 11.panta (izņemot šā likuma 11.panta divpadsmito daļu, t.i., nodokļa maksātājs ir paziņojis VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu, gūstot ienākumu no īpašuma (iznomājot vai izīrējot nekustamo īpašumu (arī pārdodot īres tiesības), nododot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, iznomājot kustamo mantu vai gūstot samaksu par dabas resursu izmantošanu vai izmantošanas aprobežojumiem) vai gūstot ienākumu no kustamas lietas atsavināšanas) vai 11.1 pantu;
  • vienlaikus nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;
  • vienlaikus nav pakalpojumu sniedzējs saimnieciskās darbības veicējam (arī komersantam) viņa saimnieciskās darbības ietvaros, ja saimnieciskās darbības veicējs (arī komersants) darbojas tajā pašā saimnieciskās darbības jomā, par kuru patentmaksas maksātājs maksā patentmaksu;
 • tas nav algas nodokļa maksātājs.

Samazinātā patentmaksa ir 17 EUR gadā vai 9 EUR pusgadā.

Samazinātās patentmaksas maksātāji nav sociāli apdrošināti, jo samazinātā patentmaksa sedz tikai IIN.

Patentmaksas vai samazinātās patentmaksas reģistrācijas kārtība

Patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāju reģistrē VID. Fiziskā persona iesniegumu iesniedz VID un veic patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksājumu valsts budžeta kontā.

Fiziskā persona, kura ir VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotāja, iesniegumu var iesniegt, izmantojot EDS. Sadaļā "Dokumenti" izvēlas no veidlapas IIN dokumentu un iesniegumu VID par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai. Iesniegumu var arī iesniegt, nosūtot pa pastu vai klātienē.

Ieņēmumu uzskaite

Ja samazinātās patentmaksas maksātājam par kādu darījumu nav ārējā attaisnojuma dokumenta, iekšējo attaisnojuma dokumentu var negatavot, bet ieņēmumu uzskaites reģistrā norāda informāciju par darījuma dalībnieku, ja to iespējams identificēt.

Ja darījuma dalībnieku identificēt nav iespējams (piemēram, ienākumi gūti, pārdodot produkciju tirgū), ieņēmumu uzskaites reģistrā norāda ieraksta kārtas numuru, datumu, darījuma aprakstu, darījuma summu par dienā vai nedēļā gūto ieņēmumu kopsummu.

Ieņēmumu uzskaites reģistru uzglabā 5 gadus no dienas, kad tajā izdarīts pēdējais ieraksts. Ja ieņēmumu uzskaites reģistru kārto papīra reģistra veidā, tā lapas numurē no taksācijas gada sākuma augošā secībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina ar personas parakstu.

Patentmaksas piemērošanas kārtība

Patentmaksu maksā par 1, 3 vai 6 kalendāra mēnešiem vai 1 kalendāra gadu.

Ja patentmaksas maksātājs veic saimniecisko darbību gan Rīgas pašvaldības teritorijā, gan citas pašvaldības teritorijā, patentmaksas apmēru vienam kalendāra mēnesim nosaka atbilstoši teritorijai ar augstāko patentmaksu.

Patentmaksu vai samazināto patentmaksu ieskaita Valsts kases noteiktajā valsts budžeta ieņēmumu kontā.

Fiziskā persona iesniegumu iesniedz un patentmaksu vai samazināto patentmaksu samaksā ne vēlāk kā 7 darba dienas pirms konkrētā perioda (kalendāra mēneša vai kalendāra gada), kad paredzēts sākt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanu.

Patentmaksas maksātājs vai samazinātās patentmaksas maksātājs ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību, par kuru maksā patentmaksu vai samazināto patentmaksu, sākot ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienu nodokļu maksātāju reģistrā.

Metodiskais materiāls pieejams VID mājaslapā.