Janvāra sākumā izsludinātie grozījumi liek domāt, ka turpmāk attaisnojuma dokumentos būs jāatspoguļo, kā veidojas pakalpojumu cenas. Tas radījis neizpratni pakalpojumu sniedzējiem – kādu informāciju būs jāatspoguļo, kā to izdarīt un – galu galā – kāpēc? Vai šāda informācija pēc būtības nav uzskatāma par komercnoslēpumu?

04.01.2018. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" (Noteikumi) grozījumu projekts. Ar grozījumiem Noteikumus paredzēts papildināt ar 7.7 un 7.8punktu.

Noteikumu līdzšinējās redakcijas 7.1 un 7.2punktā paredzēts, ka, sagatavojot attaisnojuma dokumentu, jānorāda preces vai pakalpojuma nosaukums, darījuma vai darbības apraksts, mērvienība un daudzums, 1 vienības cena u.c. informācija. Ar grozījumiem Noteikumos paredzēts pakalpojuma saņēmējam piešķirt tiesības pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs norāda arī informāciju par pakalpojuma sniegšanai izlietotajām materiālajām vērtībām (izlietoto vienību nosaukums, mērvienība un daudzums). Grozījumu projektā paredzēts, ka pakalpojuma sniedzējam šī informācija jāsniedz attaisnojuma dokumentā, izņemot, ja pakalpojuma sniegšanai izlietoto palīgmateriālu vai citu materiālo vērtību izlietojums ir tik niecīgs, ka pakalpojuma sniegšanai faktiski izlietoto konkrētas materiālo vērtību vienības daudzumu iespējams noteikt tikai ar speciāliem paņēmieniem vai aprēķiniem.

Uzņēmējiem un grāmatvedības speciālistiem gan rodas bažas par šī jauninājuma praktisku pielietojumu un iespējamu konfliktēšanu ar citām normām.